Unntak i barneforsikring

Har du et risikobarn?

Da kan du møte mange reservasjoner og unntak, om du vil forsikre barnet ditt.

Publisert Oppdatert

I vilkårene for barneforsikringene forbeholder forsikringsselskapene seg retten til å reservere seg mot bestemte sykdommer, og følger av dem, på grunnlag av sykdomshistorien til barnet som forsikres.

En reservasjon på forsikringen er en begrensning som innebærer at forsikringssummen ikke utbetales dersom en sykdom/skade det søkes erstatning for er omfattet av reservasjonen.

I tillegg til denne typen reservasjoner, vil medfødte lidelser og for tidlig fødsel medføre karantenetid eller andre unntak. Og noen av forsikringsselskapene gjør generelle unntak for psykiske lidelser.

Vanlige avslag

Ifølge fagsjef Espen Paulsen i Storebrand Forsikring er det 5% av barn det søkes forsikring for som får reservasjon og rundt 1% som får avslag.

- De helseforhold vi oftest gjør unntak for, eller reserverer oss mot i vår barneforsikring, er allergiske lidelser, eksem og astma. Det kan også gis unntak for andre helseforhold som normalt antas å gi større risiko for utbetaling fra forsikringen, understreker Simen Berntsen Rudi i Sparebank1.

- De vanligste begrensningene hos oss er midlertidige reservasjoner mot enkelte barnesykdommer som barnet har når forsikringen blir kjøpt. Dette kan for eksempel være astma eller barneleddgikt, sier Paulsen i Storebrand.

- Helseforhold som foreligger før du kjøper forsikringen og som kan innebære en statistisk økt risiko for erstatningsutbetaling i fremtiden, vil kunne gi en reservasjon på forsikringen. Dette er vi forpliktet til gjennom Forsikringsvirksomhetsloven (§ 3-3 femte ledd), sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende.

De vanligste diagnosene hos barn som medfører reservasjon på barneforsikringen er Det som oftest medfører reservasjon er astma, allergi og eksem, opplyser hun.

- Siden dette er plager som mange barn «vokser av seg», gis det midlertidige begrensninger/reservasjoner som kan fjernes igjen når barnet har vært symptomfri og uten behandling en tid, sier Slettemoen.

For tidlig fødte

Ved medfødte lidelser vil barnet få en reservasjon for den lidelsen det gjelder, med følgetilstander.

Men er barnet født for tidlig, må du trolig vente med hele forsikringen:

- For premature barn er det ikke hensiktsmessig å sette reservasjoner, fordi det er så mange forskjellige helseproblemer som kan være knyttet til det å være født prematurt. I stedet må man avvente med hele eller deler av forsikringen til barnet har nådd en viss alder, avhengig av hvor premature de var. Hvis barnet ikke har fått noen helseplager innen den alderen, vil forsikringen godkjennes uten reservasjoner. Har barnet utviklet helseplager, vil vi som hovedregel ta reservasjon for den aktuelle plagen, sier Paulsen i Storebrand.

- Hvis det er uavklarte helseforhold, f.eks. barn som er under utredning grunnet mistanke om sykdom/plage, men som enda ikke har fått diagnose, vil foreldrene kunne søke forsikring når utredning er avsluttet og evt. diagnose foreligger, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende.

Men barnet kan få god hjelp gjennom mange av dekningene i forsikringen selv med en reservasjon, mener Slettemoen.

Psykiske lidelser

Generelt er det gjort mange unntak for psykiske lidelser - ved erstatning for medisinsk invaliditet etter ulykke vil psykiske lidelser eksmeplevis kun utløse erstatning dersom den psykiske skaden er direkte knyttet til ulykken.

Noen av forsikringene utelukker helt deler av sine erstatninger dersom sykdommen er psykisk. If og Tryg har unntak for psykiske lidelser i uførekapital-dekningen.

Kommunikasjonsrådgiver i If Skadeforsikring, Sigmund Clementz, forklarer dette slik:

- For barn som allerede har fått påvist psykiske lidelser før foreldre kjøper barneforsikring, vil de vanligvis få avslag på en uføredekning som gjelder uansett årsak. Ved å ha unntaket for psykiske lidelser kan vi likevel tilby disse en uføredekning for andre årsaker.

If har derimot dekning for psykiske lidelser i uførepensjondelen av forsikringen, understreker Clementz:

- Dette kan vi gjøre fordi denne dekningen kan være tidsavgrenset. Vi ser ofte at psykiske lidelser går over. Da betaler vi altså ut for den perioden det er behov. Siden psykiske lidelser kan gå over, er det vanskelig å si at det er en varig uførhet, som er kravet for å få uførekapital, mener Clementz. Samme forklaring gis for unntaket som gjelder invaliditet:

- Unntaket ved medisinsk invaliditet skyldes at psykiske lidelser ofte er forbigående og det derfor er vanskelig/umulig å fastsette en varig medisinsk invaliditetsgrad ved psykiske lidelser, sier Clementz.

Men til tross for forklaringene, er det bare Tryg og If som har disse generelle unntakene.

Det er fem selskaper som inkluderer sykdom i invalide-erstatningen. Av disse har If, Danica og Frende et generelt unntak for psykiske lidelser, mens DnB og Tryg garderer seg mot erstatningskrav grunnet diagnosene ADHD, ADD, Autisme, Asberger og Tourettes syndrom. Gjensidige, Sparebank1 og Storebrand dekker ikke invaliditet ved sykdom i det hele tatt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning