Tilvenning i barnehagen

Slik blir tilvenning i barnehagen en lek

Her er oppskriften på god og vellykket barnehagetilvenning.

TILVENNING I BARNEHAGEN: Slik gjør dere tilvenningen i barnehagen enklest mulig.
TILVENNING I BARNEHAGEN: Slik gjør dere tilvenningen i barnehagen enklest mulig. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

- For man­ge av barna kan sor­gen og frust­ra­sjo­nen over ad­skil­lel­sen fra for­eld­re­ne kom­me som en ut­mat­ten de til­leggs­be­last­ning, sier Cath­rine Ask, før­sko­le­læ­rer og for­fat­ter av bo­ken "Hver­dags­læ­ring i bar­ne­ha­gen".

De første dagene i barnehagen er viktige for at barnet skal bli trygg på omgivelsene.

Pedagog ved Barnehageforum, Kjell Simonsen, forteller at de fleste arbeidsplasser har en avtale som gir foreldre rett til tre dager lønnet permisjon for tilvenning av barn i barnehage.

- Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen.

- Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar imot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt.

Tilvenning i barnehage

Silje Risnes Andersen er pedagog i Banktjørnhaugen barnehage i Os i Hordaland, og understreker at de første dagene i barnehagen bør være sammen med foresatte, og at dagene bør være korte.

- Har man mulighet til å ha flere dager, er det å foretrekke, for eksempel to timer med mor eller far første dag, litt lenger neste dag. Dag tre kan man prøve å legge barnet i barnehagen, og dag fire kan man prøve å «forlate» barnet i barnehagen, men være lett tilgjengelig på telefon.

- Som regel merker man etter første dag hvordan det vil gå, og foreldre kan sammen med personalet legge opp en plan for hvordan resten av innkjøringen skal foregå.

Les også: Dette er barnehageutstyr barnet trenger

Den første avskjeden

Simonsen råder foreldre til å si klart fra når man går, og å prøve og ikke vise usikkerhet.

- Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert, og tilvenningsprosessen tar lengre tid.

Han påpeker at dette ikke betyr at det ikke er tillatt å være usikker, men prat med personalet om det, ikke barnet.

Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten.

Ifølge Simonsen stilner som regel gråten like etter at foreldrene er ute av syne.

Føler du utrygghet etter å ha «forlatt» et gråtende barn - ring og hør hvordan det går.

God barnehagetilvenning

Ifølge Ask er det en god idé å set­te hjem­me­li­vets ak­ti­vi­te­ter på lavt bluss når den lil­le be­gyn­ner i bar­ne­ha­gen.

- Timene i barnehagen tar det mes­te av kref­ter og over­skudd, så res­ten av den våk­ne tid bør der­for være ro­lig og for­ut­sig­bar. Dropp fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, by­tu­rer i hel­ga og alt som kre­ver bar­ne­vakt. Må dere til byen el­ler and­re ak­ti­vi­te­ter, sørg for at en av dere er hjem­me sam­men med bar­net res­ten av da­gen, råder hun.

Å hol­de på de fas­te ru­ti­ne­ne er sær­lig vik­tig i denne fa­sen, da dis­se re­pre­sen­te­rer den tryg­ge kjen­te hver­da­gen til bar­net. I lik­het med oss voks­ne, blir også barn amp­re el­ler sin­te når de er slit­ne. Da må for­eld­re­ne være til ste­de der og da, og ikke på far­ten til noe an­net.

- På den måten kan de møte «klen­ging», gråt, frust­ra­sjon el­ler hva det måt­te være, med for­stå­el­se. Å føle seg av­vist av for­eld­re­ne et­ter en dag med frem­me­de voks­ne, er noe av det vers­te bar­na kan opp­le­ve i den­ne pe­ri­oden, forklarer Ask.

Les også: Vil ikke barnet ditt i barnehagen?

Søvn og mat

- Over­gan­gen fra det ro­li­ge livet i bar­sel­ti­den til li­vet i bar­ne­ha­gen er stort for bar­net. Å sør­ge for at den lille får nok søvn er noe av det vik­tig­ste du kan gjø­re for ferske barnehagebarn. Legg der­for opp til gode rutiner før leg­ge­tid, slik at det blir lett for barnet å sov­ne, sier psy­ko­log Eli­sa­beth Gerhardsen.

«Uten mat og drikke du­ger hel­ten ikke», he­ter det i et gam­melt ord­tak, og det gjel­der i høy­es­te grad også små hel­ter. Sørg for at det er tid til å spi­se en god fro­kost hjem­me. Uten fro­kost star­ter bar­net ditt bak­på, og vil lett bli sli­tent og ir­ri­ta­belt, noe som ikke bare er kje­de­lig for hen­ne selv, men det gjør henne også mind­re at­trak­tiv som le­ke­ka­me­rat. Det vik­tig­ste er likevel å prøve å unngå at det blir dår­lig stem­ning.

- Å kom­me grå­ten­de i bar­ne­ha­gen gir en dår­lig start, og øker sjan­sen for at bar­net kom­mer skjevt ut, sier bar­ne­psy­ko­lo­gen.

Dra rett hjem fra bar­ne­ha­gen de første ukene. Ikke in­vi­ter gjes­ter el­ler dra på be­søk om et­ter­mid­da­gen el­ler i hel­ge­ne. Bar­net har fått mer enn sin dose so­si­al kon­takt i ti­me­ne i bar­ne­ha­gen.

- Det bar­net tren­ger hjem­me er å roe seg ned og hen­te seg inn. Ta gjer­ne kor­te ar­beids­da­ger de før­s­te uke­ne et­ter opp­start, slik at bar­net kan hen­tes tid­lig, opp­ford­rer Gerhardsen.

Les også: Slik fungerer vennskap i barnehagen

Rutiner i barnehagetilvenningsperioden

- Sørg for å hand­le før du hen­ter bar­net sånn at dere kan dra rett hjem fra bar­ne­ha­gen.

- Vær for­be­redt på at bar­net grå­ter og blir lei seg når du hen­ter det. Det er som re­gel ikke tegn på an­net enn at bar­net er vel­dig sli­tent.

- Når dere kom­mer hjem, så sett deg ned på gul­vet og vær sam­men med bar­net, og vær tett på bar­net sånn at det lett kan kom­me til deg hvis det har bruk for det.

- Sørg for at bar­net blir lagt til sam­me tid hver kveld og at kvelds­ru­ti­ne­ne er de sam­me hver kveld.

- Vekk bar­net på sam­me tid hver mor­gen. Sørg for å ha eks­tra god tid. Å stå opp i sis­te li­ten stres­ser både sto­re og små.

- Lev et ro­lig liv uten for man­ge gjes­ter el­ler sto­re begiventer og fes­ter den før­s­te må­ne­den et­ter bar­ne­ha­ge­start.

- In­gen bar­ne­vakt den før­s­te må­ne­den. Mor el­ler far bør være hjem­me med bar­net et­ter bar­ne­ha­gen og frem til leg­ge­tid.

- Sørg for at hel­ge­ne er ro­li­ge. Dropp am­bi­si­ø­se ka­fé­be­søk og sto­re hand­le­run­der.

Kilde: Psy­ko­log Eli­sa­beth Gerhardsen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning