LOVER OG REGLER

Når er det lov å bygge?

Mindre bygninger og konstruksjoner kan bygges uten at man plager kommunen med melding eller søknad, men eieren har selv ansvaret for at tiltaket ikke strider mot andre lover, forskrifter eller vedtekter.

BYGGE SELV: Hva kan du bygge selv uten å måtte sende inn søknad til kommunen?
BYGGE SELV: Hva kan du bygge selv uten å måtte sende inn søknad til kommunen? Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Det er Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) som blant annet gir regler om hva som kan bygges uten melding eller søknad (se www.be.no og «byggeregler»). Bestemmelsen finner vi i forskriftens kap. II og tiltak som omfattes er nevnt i bestemmelsens paragraf 5. Det er en del kriterier som må være til stede:

 • Tiltaket skal ikke være i strid med andre bestemmelser i lovverket.

Det kan dreie seg om regler om tomteutnyttelse - grad av utnytting eller forbud mot bygging i 100-metersbelte fra sjø og vassdrag, reguleringsformål e.l. Det kan også dreie seg om private heftelser og servitutter.

 • Tiltaket skal heller ikke medføre fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

Skal man oppføre utebod, dukkestue e.l. bygning, gjelder i tillegg følgende:

 • Bygningen skal plasseres minst 4 m fra nabogrense (tomtegrense) og minst 1 m fra annen bygning.
 • Samlet bruksareal eller bebygd areal skal ikke være større enn 15 m2.
 • Maksimal mønehøyde er 3,0 meter.
 • Maksimal gesimshøyde er 2,5 meter.
 • Bygningen skal ikke brukes til varig opphold for personer.

Det er imidlertid ikke noe forbud mot at bygningen kan ha ildsted eller peis, så lenge det ikke medfører at man oppholder seg der «varig» - i praksis overnatting.

Mindre tiltak:

Av mindre utendørs tiltak, kan man bl.a. oppføre følgende:

 • Levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10 meter som er frittstående eller festet i bygning.
 • Utepeis og mindre fundamenteringsarbeider.
 • Forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m.
 • Oppfylling som ikke medfører mer enn 3 m avvik fra eksisterende terreng i spredtbygd strøk.

I bestemmelsen tilføyes det også «andre tiltak som kommunen ikke finner det nødvendig å kreve søknad eller melding for, bl.a. tiltak som nevnt ovenfor og som har mindre avvik fra de krav som der er fastsatt. Kommunen kan sette vilkår ved unntak for slike mindre tiltak». Kommunen kan altså utvise et visst skjønn. Brukt sammen med fornuft, kan det gi gode resultater.

Tøying av unntakene

Selv om byggedrømmen kolliderer med kravene som er nevnt ovenfor, er det likevel ikke sikkert at du må slite deg gjennom en komplett byggesak. Når det gjelder avstand til nabogrense, vil det som regel holde at du får naboens samtykke til å bygge nærmere.

Da vil arbeidene være unntatt byggesaksbehandling, selv om uteplassen plasseres f.eks. 1 meter fra grensen. Det samme gjelder om tiltaket er i strid med regler som du får innvilget dispensasjon fra. Får du dispensasjon fra reglene om forbud mot å bygge i 100-metersbeltet, eller andre bestemmelser, oppheves virkningen av bestemmelsen som ellers ville krevd byggesaksbehandling. Sjekk uansett med kommunen om de er enige.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning