Hyttekjøkken

Ny trend - Overskap byttes ut med hylleløsninger

Hent inspirasjon fra disse kjøkkenløsningene.

ÅPENT:
ÅPENT:
Publisert Oppdatert

Må­ten vi bru­ker kjøk­ke­net på er i sta­dig end­ring. Tid­li­ge­re var det et lite rom til mat­la­ging, og bare det. Spi­se­plas­sen var gjer­ne i et eget rom. I dag er det blitt van­li­ge­re å kom­bi­ne­re, og velge åpne løsninger når det er praktisk mulig. For man­ge er kjøk­ke­net sel­ve hjer­tet hytta, der man sam­les til mat­la­ging, sam­vær og ko­sen rundt mål­ti­de­ne.

Når det gjel­der sel­ve inn­red­nin­gen, er det man­ge som li­ker et åpent ut­trykk på hyt­ta.

– Åpne løs­nin­ger i kjøk­ken­ska­pe­ne er en vok­sen­de trend. Det som bru­kes ofte skal lig­ge lett til­gjen­ge­lig, og er med som en del av kjøk­ke­nets ut­trykk, hel­ler enn at det stues bort i skap og luk­ke­de hyl­ler. I frem­tiden vil vi se mer av åpne hyl­le­løs­nin­ger også på kjøk­ke­net. De kan fes­tes i ta­ket, på veg­gen el­ler set­tes på ben­ken, sier in­ter­iør­ar­ki­tekt i Sig­dal, Ire­ne Mjaa­seth.

Nye farger og løsninger på kjøkkenet

Hvitt har len­ge vært den do­mi­ne­ren­de kjøk­ken­far­gen, men iføl­ge Mjaa­seth er det­te nå i end­ring. – Den grad­vi­se over­flyt­tingen til åpne rom­løs­nin­ger åp­ner for en mer de­ko­ra­tiv til­nær­ming til far­ger. Et­ter at tek­no­lo­gien i stør­re grad har flyt­tet inn på kjøk­ke­net, ser vi at mør­ke­re far­ger, men også and­re, ster­ke­re far­ger, gjør sitt inn­tog.

I tråd med de åpne løs­nin­ge­ne velger man­ge bort over­skap til for­del for sto­re skuf­fer, mener markedssjef Tonny Lindahl i Kis­te­fos. Funk­sjo­ne­ne flyt­tes ned i un­der­ska­pe­ne, og der leg­ges det vekt på smar­te­re inn­red­ning.

– Vi ser at fle­re pri­ori­te­rer plas­sen over ben­ken. Der har de en­ten vin­du­er, åpne hyl­ler, kni­ver, ta­pet el­ler ma­le­ri­er. Før hen­tet man kaf­fe­kop­pen i over­ska­pet, nå bøy­er man seg ned og hen­ter ser­vi­se fra skuf­fer, sier Lindahl.

Tips til innredning av hyttekjøkken

  • Tenk på om kjøkkenet skal ha åpen løs­ning, bare en vegg, el­ler en L-form?
  • Plasser gjerne kom­fyr, kjø­le­skap og opp­vask­benk i det som på fag­språket kal­les kjøk­ken­tre­kan­ten. Opp­vask­ma­skin og kum bør også være ved si­den av hver­and­re slik at det er en­kelt å skyl­le ting og set­te inn i opp­vask­ma­ski­nen.
  • Man­ge plan­leg­ger for små kjøk­ken. Kjøk­ke­net bru­kes mer som et sam­lings­punkt i dag, og det kan gjer­ne være stør­re enn det var tid­li­ge­re.
  • Bruk tid på å vel­ge ma­te­ria­ler og far­ger.
  • Tenk kon­tras­ter. Om du vel­ger rus­tik­ke, bei­se­de veg­ger, er det fint med en stram og mo­der­ne inn­red­ning.
  • Over­ska­pe­ne ha sam­me far­ge som veg­gen. Det vil skape et lettere uttrykk. Un­der­ska­pe­ne kan gjer­ne ha en an­nen el­ler dy­pe­re ny­an­se av sam­me far­ge for å ska­pe en kon­trast.
  • Pri­ori­ter god be­lys­ning over ar­beids­so­nen, og pend­ler for å ska­pe stem­ning.

Kilde: Interiørarkitekt Tove Seberg fra Zett Interiørdesign

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning