Trend i høst

Nå er det det disse trendene som gjelder

Og syv andre trender som gjelder i høst.

TREND I HØST: Rosa og furu er in.
TREND I HØST: Rosa og furu er in. Foto: FOTO: Produsentene
Publisert Oppdatert

Et­ter at Pan­tone kå­ret «Co­lor of the Year» hvor Rose Quarts ble en av vinnerfar­ge­ne, har rosa vir­ke­lig slått røt­ter i in­ter­iør­bil­det. I høst vil vi se rosa sam­men med lyst tre­verk, som for eks­em­pel furu – hel­dig­vis med et mer mo­der­ne ut­trykk enn på 80-tal­let, mes­sing, vev og marmor. Gjer­ne med en gla­mo­røs, bo­hemsk vri.

Trend i høst

Fra våren og sommerens grønne og frodige uttrykk kommer også høsten med en kjøligere, men lun variant av grønt. Sarte grønntoner, men også olivengrønt, kombinert med nyanser av brunt og beige er å se i trendbildet. Velg fløyel- og linstoffer i kombinasjon med naturmaterialer, og topp stilen med et lekkert oliven- eller fikentre.

 

Under finner du syv tips til høstens beste veivalg.

Stolleken

Sto­le­ne har for al­vor tatt over det å være «it-jen­ta» i hu­set, og det er ikke len­ger uvan­lig å set­te for­skjel­li­ge spi­se­stue­sto­ler sam­men. Noen er sva­ke for klas­si­ker­ne som Y-sto­len og Eames, mens and­re lar seg for­fø­re av gla­mo­rø­se va­ri­an­ter i fløy­el og stoler som le­ker med lin­jer og ut­trykk. Når det kom­mer til sto­ler er det mes­te lov, så følg ma­ge­fø­lel­sen.

Terrazzo-comback

STOLER: Gullstol fra Madam Stolt, kr 1325. Sort stol fra Frama, kr 4899. Lenestol i fløyel fra Bloomingville, kr 9499. «Bold»-stol i beige fra Moustache/Milla Boutique, kr 4499.
STOLER: Gullstol fra Madam Stolt, kr 1325. Sort stol fra Frama, kr 4899. Lenestol i fløyel fra Bloomingville, kr 9499. «Bold»-stol i beige fra Moustache/Milla Boutique, kr 4499. Foto: FOTO: Produsentene

Ter­raz­zo gjør come­back, og da snak­ker vi ikke bare om på gulv i kon­tor­bygg fra 1970-tallet. Nå ser vi møns­te­ret i trend­bil­det, blant an­net i «Daily Fic­tion»-se­ri­en fra Normann Co­pen­ha­gen, og også på fli­ser og bord­pla­ter.

Tips: Velger du fargerik terrazzo, så bruk fargene i mønsteret som en pekepinn for resten av interiøret. Da får alt en rød tråd.

Kjølig nordisk

Med den økte in­ter­es­sen for skan­di­na­visk de­sign sier det seg selv at den skan­di­na­vis­ke og nor­dis­ke sti­len er kom­met for å bli. Over­ras­ken­de nok be­ve­ger den seg sak­te bort fra det svart-hvi­te. Den­ne høs­ten er det «shades of grey» som tar over. Som sup­ple­ment til det grå, svar­te og hvi­te er ly­se­blått- og lil­la­to­ner lek­kert, sam­ti­dig som det gjør hel­he­ten mind­re ste­ril og mer fe­mi­nin.

Dype farger

Foto: FOTO: Produsentene

Mør­ke­re far­ger står all­tid for tur når høs­ten kom­mer, og i år er mid­natts­blå en av de sto­re. Men det tren­ger ikke å bli mørkt og trist av den grunn, kom­bi­ner far­ger som mørk lil­la, skogs­grønn, rust og fyl­dig rødt med det blå, så blir det både stem­nings­fullt og le­kent. Og om rust­far­ge­ne er din fa­vo­ritt, se til det et­nis­ke og la Af­ri­ka in­spi­re­re deg.

Håndlagd og jordnært

Foto: FOTO: Produsentene

Det ori­gi­na­le og hånd­lag­de, kva­li­tet og tra­di­sjo­ner står fort­satt sterkt i trend­bil­det. Fra tre­verk til ke­ra­mikk. Ke­ra­mik­ken føl­ger oss vi­de­re, fra va­ser og pot­ter til ser­vi­se, fort­satt med for­skjel­li­ge struk­tu­rer og gla­su­rer. Stu­dio Arhoj, AJ Otto, Ment, Sara Skot­te og Ann Kris­tin Ei­nar­sen er våre nor­dis­ke fa­vo­rit­ter. Vi vil også se mer ja­panski­ns­pir­ert de­sign, sær­lig når det gjel­der ke­ra­mikk. De fire ele­men­te­ne: ild, jord, luft og vann, vil være en syn­lig del av trend­bil­det for høs­ten. Ditt fa­vo­ritt­ele­ment kan være en grei pe­ke­pinn om du ønsker et­ter et hel­het­lig far­ge­valg til din bo­lig.

Stein og glass

Stein, glass og speil er ma­te­ria­ler vi skal omgi oss med den­ne se­son­gen når det gjel­der bord­pla­ter, lam­per og pyn­tegjen­stan­der. Speil­kvaliteten kan være blank, matt el­ler spet­tet med ol­je­flek­ker. Stei­nen strek­ker seg fra så­pe­stein og be­tong til den tid­lø­se mar­mo­ren. Den­ne se­son­gen kom­mer også brun og rød mar­mor for fullt, og på veg­ge­ne vil vi ha tegl­stein. Alle tre er lek­re sam­men, da de ba­lan­se­rer mel­lom det gla­mo­rø­se og in­du­stri­el­le. Når det kom­mer til glass vil vi se alt fra krys­tall, matt og blankt til far­get.

Lykkelig grafisk

Foto: FOTO: Produsentene

Nord­menn har de sis­te åre­ne tryk­ket gra­fis­ke fli­ser og ta­pe­ter til sitt bryst, og det kan vi trygt fort­set­te med. Fra gulv til veg­ger, over kjøk­ken­ben­ken el­ler som gry­te­un­der­lag og ser­ve­rings­fat hvis de er sto­re nok. Mønst­re­ne blir sta­dig mer lek­ne, og den­ne høs­ten er det å mik­se fle­re mønst­re sam­men en nøk­kel til suk­sess. Sirk­ler, ru­ter, tyn­ne og tyk­ke stri­per, sikk­sakk, prik­ker og buer er mønst­re å se et­ter, og det i alle regn­bu­ens far­ger. Møns­ter­miks blir gjel­den­de både på flis, ser­vi­se, pyn­te­gjen­stan­der og pu­ter.

Foto: FOTO: Produsentene
Foto: FOTO: Produsentene
Foto: FOTO: Produsentene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning