Utsatt ferdigstillelse

Dersom en entrepenør skal ha krav på utsettelse av ferdigstillingsfrist, må dette varsles byggherre.

Publisert Oppdatert

Vi har engasjert et snekkerfirma til å sette opp en hytte i Tinn. I kontrakten står det at oppstart skal være 01.05.06 og ferdigstillelse skal skje innen 12 mnd. Pr. 01.05.07 var hytta langt fra ferdig og vi fremsatte krav om dagmulkt. Snekkeren avviser kravet og viser til at det har vært avtalt flere endringer underveis slik at firma kan kreve tilleggsfrist iht. bustadoppføringslova. Det er for så vidt riktig at vi har justert planen under byggingen, men jeg kan ikke se at dette på noen som helst måte skulle føre til at ferdigstillelsen skulle bli utsatt. En annen ting er at 1 års byggetid også innebærer meget romslig frist!

Iht. bustadoppføringslova § 11 kan entreprenøren kreve tilleggsfrist bl.a. når:

"a. Forbrukaren krev endringar eller tilleggsarbeid som senkar arbeidet. "

Slik du beskriver forholdet kan det jo se ut som om de endringer som ev. er avtalt ikke har forsinket arbeidene, ettersom fristen for ferdigstillelse var så vidt romslig. Under alle omstendigheter har entreprenøren en varslingsplikt i bestemmelsens siste ledd som lyder slik:

"Entreprenøren har berre krav på fristlenging etter første ledd dersom melding om kravet er gjeve forbrukaren utan ugrunna opphald etter at entreprenøren vart merksam på det omstendet som gjev krav på forlengning."

Så selv om han hadde hatt rett til tilleggsfrist mister han retten til å påberope dette dersom du ikke er varslet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning