Naboforhold

Publisert Oppdatert
  • Smidighet og overbærenhet er den beste løsningen på enhver gryende nabokonflikt.
  • Som nabo regnes alle som mener å være plaget av en virksomhet, selv om denne ikke skjer på den tilgrensende eiendommen.
  • For at et forhold skal kunne være lovstridig er det ikke tilstrekkelig at noe er sjenerende eller irriterende. Det må også stride mot det som er sedvane, eller være unødvendig.
  • Trær som er til ulempe må ikke stå nærmere naboeiendommen enn en tredjedel av treets høyde, med mindre eieren har grunner for å ha det stående.
  • Trær og busker som står tett opp til grenselinjen og som bryter linjen kan fjernes eller beskjæres. Forutsetningen er at trærnes eier varsles og gis mulighet til å iverksette tiltak selv. Røtter som bryter grenselinjen kan likevel fjernes uten varsel.
  • Arbeider på naboeiendommen som innskrenker ferdselsretten over denne gir grunnlag for å klage.
  • Gjerder kan fritt settes opp på grenselinjen mellom to eiendommer. Eksisterer det beiterett i området vil et gjerde sannsynligvis ikke kunne settes opp.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning