Hytteeiere forener seg

De er rundt 350 hytteeiere, men utsiktene til å få 900 nye hyttenaboer med tilhørende nedbygging av naturområdene har fått dem til å organisere seg.

Publisert Oppdatert

Forslag til vedtekter

§1

X hytteforening er en sammenslutning av vel- og veiforeninger for hytteeiere i området X.

§2

Foreningens formål er å verne om og fremme medlemsforeningenes felles interesser knyttet til forhold i området ved å:

Tale deres sak i felles anliggender overfor offentlige myndigheter, private foretak og medier.

Stimulere og overvåke tiltak i området av interesse for alle medlemsforeninger så som felles infrastruktur (vei, vann, kloakk), løyper og turstier, og planer vedrørende arealdisponering, natur- og miljøvern.

Holde seg orientert om utviklingen i offentlig politikk vedrørende hytter, rekreasjon og turisme på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå, informere medlemmene om denne, og holde kontakt med relevante interesseorganisasjoner.

§3

Foreningen er basert på frivillig medlemskap ved de vel- eller veiforeninger som er omtalt i § 1. Den er også åpen for individuelle medlemmer som eier hytte i området og som ikke hører til noen lokal forening.

§4

Foreningens høyeste organ er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned. Kunngjøring om årsmøtet skjer skriftlig (eller på annen forsvarlig måte) til medlemsforeningene med minst 30 dagers varsel.

Dagsorden i henhold til disse vedtekter og styrets forslag til saksliste (ev.. valgkomiteens innstilling) vedlegges innkallingen. Saker som medlemmene ønsker fremlagt for og behandlet av årsmøtet, må være innsendt skriftlig til styret senest innen utgangen av februar. Sakspapirer ifølge sakslisten skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.

Dagsorden for årsmøtet omfatter:

a) Styrets årsberetning

b) Styrets årsregnskap

c) Revisors beretning

d) Styrets og medlemmenes fremlagte saker.

e) Budsjett for inneværende år.

f) Fastsetting av medlemskontingent basert på det vedtatte budsjett

g) Valg av styreleder

h) Valg av styre

i) Valg av revisor

j) Valg av valgkomité

Hver enkelt deltakende medlemsforening kan møte med inntil tre representanter på årsmøtet. Den har ved avstemninger et antall stemmer som svarer til antallet registrerte hytteeiere i vedkommende lokale forening. Alle saker avgjøres ved vanlig flertall, med mindre annet fremgår spesielt av disse vedtekter (se § 8 og § 9). Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

§5

Foreningens styre består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Lederen velges særskilt av årsmøtet og for 1 - ett - år. De øvrige styremedlemmene samt varamedlemmer velges for 2 år ad gangen, likevel slik at det velges to medlemmer og ett varamedlem ett år og 2 (1) det neste.

Styret er beslutningsdyktig når minimum fire medlemmer møter. Alle beslutninger krever alminnelig flertall. Styret fører protokoll over sine møter. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelstemme.

Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt fra årsmøtet, forplikte Foreningen eller medlemsforeningene utover kontingentreserven eller i saker med direkte betydning for de enkelte hytteeieres og/eller medlemsforeningers individuelle kontraktsforhold.

§6

Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret beslutter det eller når minst 1/3 -del av medlemsforeningene eller medlemsforeninger som representerer 1/10 av hytteeierne skriftlig forlanger det. Innkallelse skal skje med 14 dagers varsel og skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§7

Foreningens drift er basert på medlemskontingenten som fastsettes av årsmøtet. Forfallsdato for kontingenten er 30.06 vedkommende kalenderår.

Årsregnskapet avsluttes pr. 31.desember hvert år.

§8

Vedtektsendringer kan bare besluttes av årsmøtet med 2/3-dels flertall av de fremmøtte medlemmers stemmer.

§9

Forslag om oppløsning av Foreningen behandles og avgjøres av årsmøtet, og beslutning for dette krever ¾-dels flertall av de fremmøtte medlemmers stemmer. Ved oppløsning tilbakeføres Foreningens frie midler til medlemmene på oppløsningstidspunktet.

Forslag til stiftelsesdokument

År 2002, den (dato), (mnd.), ble stiftelsesmøte for X Hytteforening avholdt i på (sted).

Til stede som stiftere var de personer som fremgår av vedlagte liste.

Det ble besluttet å stifte "X Hytteforening" med vedtekter som fremgår av bilag til denne protokoll.

En gikk så over til konstituerende medlemsmøte.

Som styre ble valgt: (&).

Revisor utpekes av styret på et senere tidspunkt.

Som medlemmer ble samtlige stiftere opptatt.

Årskontingenten ble fastsatt til kr (&) pr. hytteeier som er medlem direkte eller gjennom egen vel- eller veiforening som er medlem.

Det ble vedtatt at foreningens sekretariat og adresse inntil videre skal være

(&).

Mer forelå ikke til behandling.

Møtet hevet.

Aurdalsåsen i Valdres er ett av tre satsingsområder for hyttebygging i Nord-Aurdal kommune. Dette har ført til at det foreligger planer om 900 nye hytter i området. I dag finnes det rundt 370 hytter. Flesteparten av dem er bygget 20 til 30 år tilbake, mens rundt hundre har kommet til i de siste årene. De fleste av hytteeierne er organisert i veilag og velforeninger. Nå ønsker de å samle seg i en paraplyforening for å kunne påvirke kommunens utbyggingsplaner. "Foreningen bør bli en viktig bidragsyter til et trivelig, harmonisk og miljøvennlig hytteområde i Aurdalsåsen.", sier de blant annet i invitasjonen til stiftelsesmøtet.

Stiftet i fredsommelighet

Det var en behersket forsamling hytteeiere som hadde innfunnet seg til stiftelsesmøtet i Aurdalsåsen hytteforening, som den nye hytteforeningen skal hete. Ingen høylytte diskusjoner, bare rolig parlamentering over det alle var skjønt enige om; Aurdalsåsen må bevares med de naturkvalitetene de har i dag. Planen om å etablere en overordnet hytteforening har versert siden 2006.

De fremmøtte representantene for respektive velforeninger og veilag tok godt imot dåpsbarnet og lot det vigsles i samholdets ånd. Til behandling på stiftelsesmøtet var budsjett, vedtekter og valg av styrerepresentanter. En fastsatte videre en årskontingent, og lot til slutt møtet heves ved at stiftelsesprotokollen ble undertegnet.

Estetisk råd?

Etter selve stiftelsesmøtet ble det innledet til diskusjon omkring formålet for foreningen. Der kom det blant annet frem at en ikke ønsket at foreningen skulle bli en vaktbikkje, men at en likevel ønsket å være en pådriver. Kanskje i form av et estetisk råd, som en av de fremmøtte foreslo.

Andre igjen ytret forhåpning om at foreningen fikk makt, og ikke bare ble oppfattet som et kontaktpunkt mot hytteeierne. Det ble også hevdet at kommunen ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til naturkvalitetene ved tidligere utbygginger, og at de ikke hadde bevaringen av Aurdalsåsen som et fjellområde som et overordnet mål.

Vern om naturområdene

Formålet til Aurdalsåsen hytteforening skal ifølge vedtektene være å tale medlemmenes sak overfor myndigheter, private foretak og media. Den skal videre fokusere på utviklingen av infrastrukturen i området, og den skal sørge for å holde seg orientert om hyttepolitiske utviklingstrekk både på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I sannhet ambisiøse mål for en hytteforening, men så ønsker de også å bli lyttet til når de taler på vegne av sine medlemmer.

- Vi ønsker oversikt, innsyn og mulighet til å uttale oss, og vi ønsker å være aktive i høringsperioden for de kommende planene, sier en av stifterne av foreningen, Helge Hveem. Han har vært leder av arbeidsgruppen som har jobbet frem forslaget om en overordnet hytteforening. Selv hører han til de forholdsvis nyetablerte i området. Hans hytte ligger i ett av de nye feltene, som ble etablert på midten av 1990-tallet.

I glasshus

Hveem erkjenner at han og flere hytteeiere med ham på en måte sitter i et glasshus når de nå ønsker å regulere fremtidige hytteeieres tilgang til et område de selv har fått tilgang til. Det er imidlertid ikke for å hindre nye hytter de har stiftet foreningen, men for å øve innflytelse på at fremtidige utbygginger skjer mest mulig skånsomt i forhold til naturen. - Vi godtar at det bygges nye hytter, men vi mener at Aurdalsåsen ikke tåler så sterk utbygging som det er planlagt. Derfor ønsker vi ha styring på det, for å bevare naturen. Og jeg kan ikke tenke meg at de ønsker et nytt Beitostølen på Aurdalsåsen. I utbyggingsplanene ligger også byggingen av et vannverk.

Også dette er hytteforeningen skeptisk til. De mener at det vannet som er planlagt som magasin ikke vil ha kapasitet til å forsyne de 900 planlagte hyttene med vann. Foreningen er redd for at vannet vil kunne bli tappet nesten tomt, med de konsekvenser det vil kunne få for økologien, i tillegg til at området rundt vil bli underlagt restriksjoner med hensyn på friluftslivet.

Kommunen vil lytte

Ordføreren i Nord-Aurdal, Ola Døvre, stiller seg positiv til etableringen av hytteforeningen, og han ser på etableringen som en forenkling av kommunens informasjonsflyt, fordi en får ett kontaktpunkt i motsetning til mange. Han kan imidlertid ikke love at foreningens skepsis til de store utbyggingsplanene blir tatt til følge.

- Vi er pålagt å lytte til innspill når vi er i en planprosess, men ingen kan få det som de vil. Jeg tror videre det er en subjektiv opplevelse, når noen mener at kommunen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til naturkvalitetene ved tidligere utbygginger. Her er det mange sprikende interesser og mange hensyn å ta. Det er viktig at vi får en balanse. Jeg håper jo også at foreningen er med og tar et ansvar for det som skal skje videre.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning