Kontrakt

Feste av tomt til fritidsbebyggelse

Dersom ikke annet er bestemt i denne kontrakt, gjelder bestemmelsene i lov om tomtefeste.

Leserbrev nr 1
Sjanse for avslag på byggesøknad
Leserbrev nr 1 Sjanse for avslag på byggesøknad Foto: Per Chr. Tellefsen
Publisert Oppdatert

Dersom ikke annet er bestemt i denne kontrakt, gjelder bestemmelsene i lov om tomtefeste av 20. desember 1996, nr. 106.

Mellom

(bortfester)

og

(fester)

er det i dag inngått følgende festekontrakt:

Festeobjekt

a) Feste av avgrenset areal

på eiendommen x, g.nr. x, b.nr. x, festenr.x

Tomten er oppmålt i henhold til vedlagte plankart.

Grensepunkter skal vedlikeholdes av bortfester.

Bortfestet areal er på x kvm.

eller

b) Punktfeste

på eiendommen x, g.nr. x, b.nr. x, festenr. x

Tomtens plassering er i henhold til kartreferanse og angitt merkestang.

Festeavgift pr. år

Kr.

Betaling/regulering av festeavgift

Festeavgiften betales forskuddsvis den x hvert år. Første gang ved denne kontraktens inngåelse.

Festeavgiften reguleres for hvert år/hvert x år (stryk det som ikke passer). Regulering skjer i henhold til økning i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for gitte periode.

Tomteverdi

Tomtens verdi ved inngåelse av kontrakten er satt til kr x.

Festetid

Kontrakten gjelder for 50 år fra kontraktens inngåelse.

Panterett for festeavgiften

Bortfester har panterett i festeretten og bygninger på tomten for skyldig festeavgift.

Panteretten går foran alle rettsstiftelser som festeren har påheftet tomten.

Grunnlagsinvesteringer og avgifter

Ved kontraktens undertegning betales andel av fellesinvesteringer med kr x. Festeren forplikter seg til å betale avgifter/gebyrer for renovasjon, vann, avløp og andre servicefunksjoner i samsvar med særskilt avtale.

Dersom det kommer offentlig pålegg i forbindelse med vann, avløp, renovasjon, o.a. forplikter fester seg til å dekke sin del av kostnadene.

Vei, adkomst og parkering

For adkomst til sin hytte, gis festeren rett til å benytte eksisterende veier som bortfester eier eller har bruksrett til. Bruksrett til annen, privat vei må inngås på de vilkår som gjelder for den aktuelle veien. Dersom bruksretten (e) administreres av et eller flere veilag, må avtale inngås med disse.

Deltagelse i vedlikeholde utføres i henhold de bestemmelser som måtte gjelde for de aktuelle veiene.

Parkering utenfor festetomten skjer etter avtale med den aktuelle grunneier.

Råderett over tomten

Fremleie av tomten er ikke tillatt uten bortfesters samtykke.

Til bruk innenfor festeområdet har festeren samme fysiske råderett som om han skulle vært selveier.

Dersom avtaleforholdet gjelder punktfeste, har festeren likevel rettigheter som nevnt ovenfor innenfor areal på ett mål med passende utforming omkring bebyggelsen.

Overføring av festerett

Overføring av festeretten kan bare skje sammen med bebyggelsen. Festeren plikter å varsle bortfester om hvem som er ny fester. Dersom bortfester ikke har fått slikt varsel kan han fortsatt kreve inn festeavgiften hos forrige fester.

Mislighold - heftelser

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan kontraktsforholdet heves. Bortfester har adgang til å beregne morarente etter § 3 i Lov av 17. desember 1976, nr. 100, om renter ved forsinket betaling. Beregning skjer fra forfallsdato på tilsendt krav om innbetaling til betaling skjer. Skyldig festeavgift som ikke er betalt innen 14 dager etter skriftlig påkrav kan grunneieren kreve tvangsinndrevet uten søksmål etter § 7-2 og 4-18 i Lov av 26. juni 1992, nr. 86, om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring.

Tinglysning og omkostninger

Alle omkostninger ved tinglysning, kart og delingsforretning eller andre lovbestemte gebyrer ved opprettelse og overføring av denne kontrakten bæres av fester.

Dersom festeretten ikke er registrert eller tomten fradelt, forplikter bortfester seg umiddelbart til å søke om delingsforretning.

Denne festekontrakten er utstedt i 2 - to - eks., ett til hver av partene.

Sted/dato

Bortfester Fester

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning