Byggekontrakt

Leserbrev nr 1
Sjanse for avslag på byggesøknad
Leserbrev nr 1 Sjanse for avslag på byggesøknad Foto: Per Chr. Tellefsen
Publisert Oppdatert

Kan brukes både på tømmerhytte og bindingsverk. Kontrakten er beregnet på det tilfellet hvor en entreprenør leverer hytta og sørger for oppføring av den (såkalt totalentreprise). Den kan også tillempes til de tilfeller hvor det leveres et byggesett og man selv sørger for oppføringen.

Dersom ikke annet er avtalt i denne kontrakt gjelder bestemmelsene i følgende lover:

1. Bustadoppføringslova av 13. juni 1997, ved inngåelse av kontrakt om bygging av hytte (såkalt totalentreprise).

2. Avhendingslova av 3. juli 1992, ved inngåelse av avtale om kjøp etter at hytta er ferdigstilt (såkalt nøkkelferdig).

3. Kjøpsloven av 13. mai 1988 gjelder dersom man kun kjøper byggesett og setter opp hytta selv.

Mellom

(leverandør/entreprenør)

og

(tiltakshaver/kjøper, heretter kalt forbruker)

er det i dag inngått kontrakt om oppføring av fritidseiendom:

Objekt

(Her beskrives hva som skal bygges, med målsatte tegninger).

Pris

Hva er omfattet av prisen og hva kommer i tillegg.

Isolasjon

1. Grunnisolering/isolasjon av gulv (Norsk standard for bolig).

2. Isolering av tak: Krysslufting eller varmtak.

Byggeforskriftene

Fritidseiendommen bør oppføres i henhold til byggforskriftene for helårsbolig, minimum forskriftene som gjelder for fritidseiendom. For kontraktsinngåelse før 1. juli 2007 gjelder endringer i Teknisk forskrift vedtatt 26. januar 2007, uavhengig ikrafttredelsesdato. Avvik fra byggeforskriftene er å anse som mangler.

Materialkvalitet og -dimensjoner

Her gis det en beskrivelse av hva leveransen inneholder (pkt. 1 - 8 gjelder tømmerhytte spesielt):

1. Tømmeret skal ha en fuktighet på opplaftingstidspunktet på maksimum 20 prosent i kjerneveden.

2. Leverandør skal godtgjøre at tømmeret er tørket på forsvarlig måte. Ved lufttørking skal stokkene være tørket i minimum tre år.

3. Venstrevridde stokker aksepteres ikke.

4. Maksimum én kvist pr. 1 1/2 meter, og maksimum to cm i diameter. Kvister bør fortrinnsvis bores ut og erstattes med "kapp av gren". Blåved kan aksepteres på maks inntil 10 prosent av totale stokker.

5. Stokkdimensjon: bredde 8 tommer - 20 cm - og minimum høyde på toppmål (25 cm).

6. Form på stokkene (rundstokk, kantet eller ovalformet).

7. Lafteutførelse og type isolasjon.

8. Meddragsbredde (8 tommers tømmer) minimum 10 cm.

9. Styrkeberegning for tak/åser.

10. Materialbeskrivelse

11. Murerarbeid (skifer, fliser, osv.)

12. Malerarbeid

13. Type kjøkken

14. Blikkenslagerarbeid

15. Taktype (varmtak eller luftet)

16. Elektriske arbeider (skjult eller åpent)

17. Rørleggerarbeider

18. Isolasjon i gulv og tak i henhold til Norsk standard for boliger

Leveringssted

Hvor skal materialene leveres? Her er det viktig å spesifisere hvem som har ansvar for transport helt opp til byggeplassen.

Leveringstidspunkt

Når skal materialene leveres.

Entrepriseform

Her må det avklares om det dreier seg om totalentreprise, hvor leverandøren er ansvarlig helt frem til nøkkelen står i døren, eller om byggherre har ansvar for å inngå kontrakter med underleverandører (elektriker, rørlegger, forskalingssnekker, osv.). Hyttelivs anbefaling er at man inngår avtale om totalentreprise.

Ferdigstillelse

Her spesifiseres ferdigstillelsestidspunkt. Det mest formålstjenlige er angivelse av ukenummer.

Dagbøter

Her angis tidspunktet for når dagbøtene begynner å løpe. Det anbefales å henvise til paragraf 18 i Bustadoppføringslova: "Dersom ikkje høgare mulkt er avtalt, skal dagmulkta vere 1 promille av det samla vederlaget entreprenøren skal ha. Omfattar avtalen eigedomsrett til grunnen, skal lågaste sats likevel vere 0,75 promille. Dagmulkta skal ikkje i noko tilfelle vere mindre enn ein halv prosent av grunnsummen i folketrygda på det tidspunktet forseinkinga oppsto. Dagmulkt kan ikkje krevjast for meir enn 100 dagar. Forbrukaren kan krevje dagmulkt utan omsyn til økonomisk tap."

Garanti

1. Entreprenøren plikter å stille bankgaranti for oppfylling av avtalen. Garantien skal gjelde i byggeperioden og to år etter at fritidseiendommen er overtatt.

2. Byggherre har ingen plikt til å betale noe av kontraktssummen før stadfestet garanti er fremlagt.

Ansvar for byggeplassen

1. Hvem er ansvarlig for klargjøring og eventuell måking av adkomst og byggeplass.

2. Hvem er ansvarlig for avfall og orden på byggeplassen.

3. Hvem er ansvarlig for opprydding og rengjøring før overtagelse.

4. Hvem er ansvarlig for plikter og oppgaver som følger av forskrift av 21. april 1995 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen (byggherreforskriften).

5. Entreprenøren er ansvarlig for tilfredsstillende lagring av materialer som inngår i entreprenørens ansvarsområde.

6. Dersom ikke annet er avtalt, sørger entreprenør selv for tilfredsstillende sanitærforhold for sine ansatte og/eller innleid personale.

7. Dersom ikke annet er avtalt, sørger entreprenør selv for sikker oppbevaring av verktøy og utstyr som benyttes under anleggsperioden.

Betaling

1. 10 prosent av kontraktssummen ved kontraktsinngåelse, deretter kan delbetalinger kun skje i henhold til spesifikasjon og det arbeid som virkelig er utført.

2. Entreprenør/leverandør skal stille bankgaranti for forskuddsbetalingen.

3. 10 prosent av kontraktssummen skal stå igjen som sikkerhet, og skal ikke betales før overtagelse finner sted og spesifisert faktura fremlagt.

4. Tillegg til avtalt pris er kun gyldig dersom disse er avtalt skriftlig.

5. Ved en eventuell tvist om rett betaling, skal det omtvistede beløpet settes inn på sperret konto.

6. For øvrig gjelder bestemmelsene i kapittel V i Bustadoppføringslova av 13. juni 1997.

Tilleggsarbeider

Alle tilleggsarbeider skal avtales skriftlig. Kostnadene ved tilleggsarbeidene bæres av byggherre, etter en på forhånd avtalt timepris. I tillegg kommer kostnadene for materialbruk. Kostnader utover dette må avtales særskilt.

Kost og losji

Dersom ikke annet er avtalt, er entreprenør ansvarlig for kost og losji for sine ansatte eller de han har leid inn for oppdraget. Utgifter til kost, losji og reise skal avtales på forhånd og være en del av den totale kontraktssummen.

Gebyrer og avgifter

1. Alle gebyrer og avgifter i forbindelse med byggesaken, samt tilknytningsavgift for elektrisitet, vann, kloakk og lignende betales av forbruker.

2. Entreprenøren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr skriving av regning eller lignende.

Byggeledelse

Dersom byggherre ønsker det, kan det leies inn en ekstern byggeleder. Dennes honorarer betales av forbruker.

Forsikring

I de tilfeller entreprenøren skal stå for det vesentlige av både planlegging og bygging, plikter entreprenøren å tegne forsikring for bygget og materialene på byggeplassen.

Tvister

1. Dersom det oppstår uenigheter omkring leveransens innhold, kvalitet eller andre forhold kan begge parter rådføre seg med tredjepart. Kostnadene for dette bæres av den enkelte, dersom ikke annet er avtalt.

2. Rette verneting vil være fritidseiendommen.

3. Tvister som ikke kan løses av partene skal avgjøres ved voldgiftsdom, avsagt av personer som partene har valgt. Blir man ikke enige om hvem disse personene skal være, bringes tvisten inn for domstolene, i første omgang forliksrådet.

Sted/dato

(leverandør/entreprenør) (Forbruker)

Kontrakten er utarbeidet av Svein Oppegaard

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning