Åremålskontrakt

Leserbrev nr 1
Sjanse for avslag på byggesøknad
Leserbrev nr 1 Sjanse for avslag på byggesøknad Foto: Per Chr. Tellefsen
Publisert Oppdatert

Mellom

(utleier)

og

(leier)

er det i dag inngått følgende leiekontrakt:

1. Leieobjekt

Her beskrives hva som leies ut, gjerne med hyttas navn og gnr. og bnr. I tillegg nevnes de ting som følger med, f.eks. båt, osv. Det vil også være naturlig å beskrive hva som IKKE følger med.

2. Leieperiode

Hytta leies for perioden x til x.

3. Leie

I leie betaler leier kr x pr. mnd., første gang ved overtagelse. I tillegg til leie betaler leietager strøm og evt. andre utgifter (spesifiseres).

4. Depositum

Begrenset oppad til 6 mnd. leie, og leier får ikke tilgang til hytta før depositum er innbetalt. Beløpet settes på sperret depositumkonto. Renter godskrives leier. Når leieforholdet opphører, kan skyldig leie og eventuelle andre kostnader kreves dekket av kontoen uten leiers medunderskrift.

5. Leiers plikter

Leier skal på egen bekostning sørge for alminnelig forefallende arbeid som plenklipping, raking av løv, rydding av snø, osv.

Leier plikter å holde de rom der det er vannrør/-ledninger og avløpsrør oppvarmet slik at frysing unngås.

Leier plikter å behandle hytta med aktsomhet og erstatte all skade som skyldes ham selv eller de som benytter hytta.

Leier plikter å følge de bruksregler som eventuelt er satt opp for hytta.

Leier plikter straks å melde til utleier enhver skade på hytta som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel skal leier sende melding om innen rimelig tid.

6. Utleiers plikter

Utleier plikter å sørge for at hytta er i forsvarlig stand ved leieforholdets start, samt å sørge for at alle forsikringer er betalt.

Utleier skal sørge for at hytta holdes i tilsvarende eller bedre stand som ved avtaleinngåelsen. Utleier plikter videre å sørge for godt vedlikehold av hytta. Dette gjelder også utvendig, bygningsmessig vedlikehold.

Utleier skal skifte ut eller utbedre tekniske installasjoner dersom disse ikke fungerer tilfredsstillende.

7. Fremleie

Leieobjektet skal kun benyttes av leiers familie, dvs. ektefelle og livsarvinger.

Fremleie av leieobjektet er således ikke tillatt. Som fremleie likestilles at enhver som ikke har skrevet under leieavtalen benytter leieobjektet.

Ved bruk skal alltid én av leietagerne være til stede.

8. Oppsigelse

Gjensidig oppsigelsesfrist er 6 måneder.

9. Utleiers bruk

Utleier forbeholder seg retten til å bruke hytta to uker om sommeren. Dette skal avtales seks måneder i forveien.

(Her kan man selvfølgelig avtale andre brukstidspunkter)

10. Inspeksjon

Utleier forbeholder seg muligheten til å inspisere hytta (Dette skal imidlertid avtales på forhånd).

11. Opphør

Ved leieforholdets opphør forplikter leier seg til å levere hytta tilbake i rengjort stand og at de øvrige forpliktelser i henhold til kontrakten er utført

Ved tilbakelevering skal vedlageret være fylt opp til det nivå det hadde ved leieforholdets start.

Innretninger, utstyr og innbo som leietager har bragt inn i hytta skal fjernes ved leieforholdets opphør. I motsatt fall tilfaller det utleier.

Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til hytta.

Mangler og skader som ikke er utbedret av leier, kan utleier utbedre for leiers regning (se pkt. 4).

12. Verneting

Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med avtalen.

13. Utkastelse

Blir leiesummen eller andre tillegg ikke betalt innen 14 dager etter at skriftlig varsel etter Tvangsfullbyrdelsesloven (Tvfl) § 4-18 har funnet sted på eller etter forfallsdag, kan leier kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 i Tvfl. Flytter ikke leietager når leietiden er ute, kan han like ens kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 i Tvfl.

Denne leieavtalen er utstedt i 2 - to - eks., ett til hver av partene.

Sted/dato

Utleier Leietager

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning