Smarte løsninger

Ser du hvor trappen gjemmer seg?

Dette huset er stappet med smarte - og bortgjemte - løsninger.

Foto: FOTO: Per Erik Jæger
Publisert Oppdatert

HER BOR

Hvem? Ar­ki­tekt Ajas Mell­bye.

Hva? To lei­lig­he­ter på Bislett i Oslo som er slått sam­men til én bo­en­het på 180 kvadratmeter, for­delt over tre eta­sjer. Leilighetene er fra 1934. 

Hvorfor? Det å slå sammen to gamle og nokså nedslitte leiligheter har gitt svært spennende resultater.

Du gjet­tet kan­skje rik­tig: her må det vel bo en ar­ki­tekt?

Un­der om­byg­gin­gen av leilighetene har Ajas Mell­bye latt by­går­dens his­to­rie tre frem ved å blott­leg­ge de­ler av den ori­gi­na­le konstruksjonen. Det er i spen­nings­fel­tet mel­lom det nye og det røf­fe og upo­ler­te han tri­ves best.

- Over­fla­te­ne kan få være litt fryn­se­te i kan­te­ne. Det pa­ti­ner­te opp­tar meg langt mer enn det «fins­li­ge», for­kla­rer Mell­bye til magasinet Bonytt.

Ori­gi­na­le kon­struk­sjo­ner

Etter å ha gjort en rekke spennende grep med leiligheten, løftes funkisstilen fra 30-tal­let frem. For her var lite av det opp­rin­ne­li­ge be­vart. Un­der om­byg­gin­gen har Mell­bye holdt seg til mange av de samme prin­sip­pe­ne fra tid­li­ge­re pro­sjek­ter han har bidratt til, sånn som for­ny­el­sen av Eke­berg-re­stau­ran­ten og av Øst­ba­ne­hal­len i Oslo. Ori­gi­na­le kon­struk­sjo­ner og ma­te­ria­ler er løftet frem, og etter ombyggingen på Bislett flommer lyset inn fra tre si­der.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SMARTE LØSNINGER: Ajas Mellbyes Petter Smart-løsning på trappen gir direkte tilgang til takterrassen. Bysten viser Ajas' tippoldefar, historikeren P.A. Munch. Speilet er fra Lisa Pacini, en av Ajas' favorittkunstnere. Benkeplaten er i stål.
SMARTE LØSNINGER: Ajas Mellbyes Petter Smart-løsning på trappen gir direkte tilgang til takterrassen. Bysten viser Ajas' tippoldefar, historikeren P.A. Munch. Speilet er fra Lisa Pacini, en av Ajas' favorittkunstnere. Benkeplaten er i stål. Foto: FOTO: Per Erik Jæger

Historiefortelling

I by­går­den har det fra 1934 vært ut­leie­bo­li­ger. Det at de opp­rin­ne­li­ge kva­li­te­te­ne var rens­ket bort, sy­ntes han var synd.

Det at betong skal være så hardt, er jeg ikke med på.»
Ajas Mell­bye

- Be­ton­gen var det vi kun­ne ta vare på av his­to­rikk. Om det had­de vært ori­gi­na­le dø­rer, kar­mer og hyg­ge­li­ge, gam­le kjøk­ken­inn­red­nin­ger, så had­de vi øns­ket å gjen­bru­ke dis­se også.

Han inn­røm­mer at den his­to­rie­lø­se be­hand­lin­gen av by­går­den ga fri­het til å gjø­re noe helt nytt. Her var in­gen sto­re hindringer. Den ar­mer­te be­ton­gen tå­ler ju­ling, i mot­set­ning til et ty­pis­ke ny­bygg be­stå­en­de av be­tong­ele­men­ter. Å skjæ­re gjen­nom gul­ve­ne gikk knir­ke­fritt.

- His­to­rikk er en fan­tas­tisk kva­li­tet i en tid da tren­der ikke va­rer len­ger enn ti se­kun­der. Jeg kun­ne jo ha gip­set hele kå­ken og latt den frem­stå som helt ny. Men da had­de vi mis­tet noe vik­tig.

Bo­nu­sen med his­to­rie­for­tel­lin­gen er en spen­nen­de ma­te­ria­li­tet. Be­ton­gen og de grå over­fla­te­ne for­sva­res med lys­inn­fall fra tre si­der. Lyset myker opp. Det sam­me gjør den vann­bår­ne var­men.

- Be­tong er et takk­nem­lig ma­te­ria­le å job­be med. Det at det skal være så hardt, er jeg ikke med på. Jeg le­ver et bar­bent liv her oppe, med var­me un­der er be­tong fan­tas­tisk godt å gå på, påstår Mell­bye.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SPENNENDE ARKITEKTUR: Sammenføyingen av etasjene gir et spennende rom med lysinnfall fra tre sider.
SPENNENDE ARKITEKTUR: Sammenføyingen av etasjene gir et spennende rom med lysinnfall fra tre sider. Foto: FOTO: Per Erik Jæger

Spennende rom og lysinnfall

Når vi spør om hva han an­ser som en vel­lyk­ket bo­lig, sva­rer han kon­tant:

- Et godt rom er et sted hvor jeg fal­ler til ro. Fy­sis­ke kjen­ne­tegn er dags­lys som slipper inn fra fle­re si­der. Her oppe le­ver jeg med se­son­ge­ne og væ­ret – tett på. Litt som på en båt, bare med bed­re for­tøy­ning. Eta­sje­for­skjel­le­ne gir spen­nen­de rom og lys­inn­fall. Dess­uten gir det god mo­sjon – trap­per er un­der­vur­dert som trim!

Artikkelen fortsetter under bildet.

KUNSTVEGG: Bildet «Underbuksen» er av Antoni Tàpies, og det største er av Rolf Hanson. Sofaen er fra Expo Nova og stolen er fra Tannum Møbler. Legg merke til hvilken varme kunstveggen gir det stramme interiør.
KUNSTVEGG: Bildet «Underbuksen» er av Antoni Tàpies, og det største er av Rolf Hanson. Sofaen er fra Expo Nova og stolen er fra Tannum Møbler. Legg merke til hvilken varme kunstveggen gir det stramme interiør. Foto: FOTO: Per Erik Jæger

Dansk design

På badet er det innredet med et bruktfunn fra finn.no, som huser vask. Det er en spennende løsning som bidrar til å gjøre hjemmet spesielt. Det er også gjort plass til dansk design i hjemmet.   

Jeg kunne jo ha gipset hele kåken og latt den fremstå som helt ny. Men da hadde vi mistet noe viktig.
Ajas Mell­bye

- Har du noen gang vært i et ar­ki­tekt­hjem uten sy­ve­ren? spør Mell­bye og ler.

Hans polst­re­de ut­ga­ver er sam­let rundt bor­det som fa­ren, ar­ki­tekt Pim Pam Mell­bye har la­get – man­nen bak Try­vanns­tår­net, som var en stor, tek­nisk ut­ford­ring. Pim Pam var for øvrig bi­drags­yter i Bo­nytt i mange år. Ar­ki­tek­tur­de­bat­ten har Mell­bye med seg fra barn­dom men.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I ARV: Bordet har vært med Ajas hele livet. Det ble laget av faren hans. Det store teppet er fra India. Det demper akustikken og setter farge på omgivelsene. Syverstolene fra Arne Jacobsen er polstret.
I ARV: Bordet har vært med Ajas hele livet. Det ble laget av faren hans. Det store teppet er fra India. Det demper akustikken og setter farge på omgivelsene. Syverstolene fra Arne Jacobsen er polstret. Foto: FOTO: Per Erik Jæger

Hemmelig trapp

Trappen som kan trekkes ned fra tak­ter­ras­sen er et resultat av det Mell­bye kaller Reo­dor Fel­gen-tak­ter. Stål­trappen er luf­tig konstruert slik at lyset si­les ned til kjøk­ken­ben­ken når trappen er hevet. Mell­bye har sansen for møbler med dob­le funk­sjo­ner. Det er et sik­kert vår­tegn når trap­pen fires ned for første gang. Først trek­kes to trap­pe­trinn ut av kjøk­ken­inn­red­nin­gen, deretter klatrer man videre på kjøk­ken­ben­ken, for­kla­rer han mens han sen­ker trap­pen til den hvi­ler på ben­ke­pla­ten i stål. Så er kys­ten til tak­ter­ras­sen klar. Men aller først – en kaf­fe!

Kjøk­ke­net er kanskje i største laget for en som la­ger lite mat. Til fest­li­ge an­led­nin­ger er det der­imot per­fekt. Han inn­røm­mer gjer­ne at han bruker kjøk­ken­ben­ken mest til å ut­ø­ve ba­ri­sta-fer­dig­he­tene.

- Jeg er glad i god kaf­fe om mor­ge­nen. Kaf­fe­ma­ski­nen fun­ge­rer i lan­ge pe­ri­oder bra, men så – uten grunn så set­ter den seg full­sten­dig på bak­be­na. Da må jeg vis­ke sød­me­fylte ord inn i kaf­fe­fil­te­ret for å få den til å virke. Den oppfører seg litt som en kvin­ne, fleiper Mell­bye. 

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

LUFTIG: Bilde til venstre: Ved å droppe overskap sikrer Ajas Melbye seg et luftig kjøkken. Gulvet er støpt betong på originalt betongdekke. Bilde øverst til høyre: Rom i rommet. Badet er et delikat og diskret rom i soverommet. Bildet nederst til høyre: Kompakt løsning. Når skapet åpnes, trer vasken frem. Skapet er et kupp fra finn.no, som er bygget om til et baderomsmøbel.
LUFTIG: Bilde til venstre: Ved å droppe overskap sikrer Ajas Melbye seg et luftig kjøkken. Gulvet er støpt betong på originalt betongdekke. Bilde øverst til høyre: Rom i rommet. Badet er et delikat og diskret rom i soverommet. Bildet nederst til høyre: Kompakt løsning. Når skapet åpnes, trer vasken frem. Skapet er et kupp fra finn.no, som er bygget om til et baderomsmøbel. Foto: FOTO: Per Erik Jæger

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning