Levende fisk har forkjørsrett på ferger for å slippe unødig stans, men blir nå i stedet pålagt pauser langs veien.

Dette sier håndbok 228

Statens vegvesens håndbok 228, som det vises til i Vegdirektoratets brev til transportørene, sier dette om hvordan regelverket skal tolkes:

"Det har vært en del diskusjon knyttet til dette unntaket når det gjelder transport av levende fisk (smolt). Det er klart at smolt må defineres som levende dyr i denne sammenhengen. Transport av smolt vil etter Vegdirektoratets oppfatning likevel som regel ikke omfattes av dette unntaket, da smolttransporten foregår typisk fra smoltanlegg til oppdrettsanlegg.

Det foreligger etter vårt syn her en annen type leverandørforhold enn det som er ment å foreligge for at transporten skal kunne unntas i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav e.

I slike tilfeller er det snakk om transport direkte fra leverandør til kunde, ikke fra leverandør til et omsetnings- eller videreforedlingsledd som kan sidestilles med marked eller slakteri. Spørsmålet om transport av smolt faller inn under denne unntaksbestemmelsen er også forelagt EU-Kommisjonen. Kommisjonen uttalte at unntaket også må gjelde for transport av smolt, da fisk må regnes som dyr i denne sammenhengen, men at unntaket kun gjelder transport mellom definerte steder. En tilsvarende begrensning måtte i tilfellet gjøres for transport av fisk, f.eks. transport fra havn til fabrikk eller lignende.

Kommisjonen uttalte videre at dersom norske myndigheter foretar et slikt unntak, så må Kommisjonen unde rettes. Det er ikke foretatt noe slikt unntak for transport av smolt i Norge."

- Med to sjåfører får den ene godkjent pause som medfører mens bilen ruller, så de kan faktisk kjøre i 20 timer uten annen stans enn bytte av sjåfør. Det virker nesten som de ikke er klar over dette, slik de legger frem saken. At de kanskje syns det blir for dyrt å drive med to mann på bilen er en annen sak, sier han.

Sandnes anser stafettkjøring som eneste alternativ hvis tiden ikke strekker til. Altså at to nye sjåfører står klar og overtar bilen når de 20 timene går mot slutten. Han mener at to sjåfører som har kjørt i 20 timer uansett er uskikket til å fortsette.

På spørsmål om det er mulig å få til et nasjonalt unntak for denne transporten, svarer han at det nok blir svært vanskelig. - Jeg tror ikke konkurransetilsynet i EFTA vil godta noe slikt, sier han og sammenligner med tidligere forsøk på unntak i andre sammenhenger. Sandnes oppfordrer i stedet fisketransportørene om å tenke kreativt og finne løsninger innenfor dagens regelverk.

Så kan man spørre seg hvorfor all annen dyretransport er unntatt fra det samme regelverket.

Les også: Fritatt for kjøre- og hviletid eller ikke?

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!