Analysen er utført av Asplan Viak på oppdrag fra Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) og bygger på faktiske statistikker og tallmateriell fra alle de største speditørene/transportørene i Norge. Rapporten viser fordeling av godstrafikken inn og ut av fylket, fordelt på vei, bane og sjø over en tidsperiode på ett år.

Målt i antall tonn fordeles godstrafikken med 57 prosent inngående og 43 prosent utgående. For godstrafikken ut av fylket er det sjøtransport som dominerer, mens store deler av godstrafikken inn går med jernbane.

Regnet i antall tonn fordeler godstrafikken seg på de ulike transportformene med 35 prosent bil, 40 prosent bane og 25 prosent båt. Fordelt på antall sendinger blir jernbanens betydning enda klarere: 26 prosent bil, 72 prosent bane og 2 prosent båt. Årsaken til dette er at mindre stykkgodsforsendelser i stor grad sendes med jernbane, mens store og tunge partigodsforsendelser i større grad sendes med sjøtransport.

For import/eksport over landegrensene øker derimot bruken av sjøtransport. Målt i antall tonn kommer 53 prosent av importen med båt, og hele 65 prosent av eksporten.

Asplan Viak har analysert hvor sendere og mottakere er lokalisert helt ned på postnummernivå i Hordaland, og analysen viser at inn- og utgående godstrafikk samlet sett har et tyngdepunkt noe sør for Bergen sentrum.

Analysen viser at jernbanetransport foretrekkes av både sendere og mottakere, dersom de har kort vei til jernbaneterminalen. Banetrafikken minker til fordel for biltransport når sendere/mottakere ligger lenger unna jernbaneterminalen.

-Varestrømsanalysen tilsier at en ny jernbaneterminal bør flyttes syd for Bergen sentrum og at den etableres så tett opp til en ny havn på Flesland som mulig. Varestrømsanalysen bekrefter også at LTL sine medlemsbedrifter styrer mer enn 95% av godsvolumene på Bergensbanen, og nærmere 80% av godsvolumene inn- og ut av Bergen Indre havn. For LTL sine medlemsbedrifter er det derfor sterkt ønskelig å samlokalisere all transport infrastruktur i ett område i regionen.

- En eventuell flytting av dagens havne- og jernbaneterminal lenger unna det faktiske godstyngdepunktet i regionen vil dermed medføre at større deler av godstrafikken flyttes over fra bane og sjø til vei, med de negative trafikk- og miljømessige konsekvenser dette medfører, sier Leif Arne Strømmen i LTL.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!