Vi tror ikke at staten skal styre hvilke havner som er viktige i det nasjonale transportnettverket. Godset vil uansett bli fraktet der det er mest hensiktsmessig.

Ketil Solvik-Olsen

– Regjeringen ønsker at det utvikles samarbeidsløsninger mellom havner som kan legge til rette for helhetlige og konkurransedyktige transport- og logistikkonsepter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

– Som en del av strategien presenteres både konkrete og mulige tiltak som skal bidra til å styrke sjøtransporten, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da den nye havnestrategien ble presentert 21. januar.

Da regjeringsplattformen ble lagt fram høsten 2013, varslet regjeringen at det skulle utarbeides en nasjonal havnestrategi. Det overordnede målet er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

 

Enklere havnestruktur

Et av tiltakene i strategiene er å forenkle havnestrukturen. Havnene er i dag kategorisert i "utpekte havner", "stamnetthavner", "øvrige trafikkhavner" og "fiskerihavner". Kategoriseringen fremstår som unødvendig komplisert og lite hensiktsmessig. Ved å forenkle systemet kan det i større grad enn i dag arbeides med å utvikle effektive havner.

Som et ledd i forenklingen vil regjeringen avvikle ordningen med en egen gruppe med "utpekte havner".

– Vi tror ikke at staten skal styre hvilke havner som er viktige i det nasjonale transportnettverket. Godset vil uansett bli fraktet der det er mest hensiktsmessig, sier samferdselsministeren.

 

Stamnetthavner - skal forbedres og styrkes

Det er rimelig å anta at samfunnsutvikling og strukturendringer i næringslivet gjør at det over tid er nødvendig å foreta endringer i stamnettet.

– Vi må derfor også sørge for at stamnetthavnene ikke er en statisk gruppe havner, men at statlige investeringer går dit hvor godset går. Da må vi gi noe ekstra til dem som satser på havn. Derfor vil regjeringen sørge for at infrastrukturmidler går dit hvor det er godsøkning, eller der det er proaktive havneeiere. Arbeidet med å forbedre ordningen med stamnetthavner tar vi med oss i forberedelsene til ny nasjonal transportplan, sier samferdselsministeren.

 

Ny tilskuddsordning for havnesamarbeid

Havnesamarbeid kan bidra til at sjøtransportens konkurranseevne styrkes gjennom reduserte priser eller økt transportkvalitet.

– Regjeringen ønsker at det utvikles samarbeidsløsninger mellom havner som kan legge til rette for helhetlige og konkurransedyktige transport- og logistikkonsepter. For å stimulere til dette i 2015, har vi opprettet en tilskuddsordning med en ramme på 10 millioner kroner, sier Solvik-Olsen.

 

Ansvaret for fiskerihavnene vurderes overført til kommunene

Investeringer i fiskerihavner har blitt begrunnet med at de spiller en viktig rolle i lokal næringsutvikling.

– Regjeringen vurderer derfor å overføre ansvaret for fiskerihavner fra staten til kommunene. Med en slik løsning kan beslutningene tas lokalt, nærmest de berørte. Nærings- og fiskeridepartementet vil da kunne få ansvaret for forvaltning og en eventuell egen tilskuddsordning for fiskerihavnene. Dette vil også kunne gi Samferdselsdepartementet muligheten til å rendyrke transportpolitiske mål i havnepolitikken, sier samferdselsministeren.

 

Nye modeller for regulering av havner

Regjeringen ønsker å få i gang en debatt om hvordan havnene kan reguleres til det beste for sjøtransporten, med utgangspunkt i dagens lovverk. I strategien presenteres ulike modeller for regulering av havnekapital. Alle fire tar utgangspunkt i at kommunene skal gis større arealfrihet i havneområdene, mens innkrevde vederlag skal gå til havnevirksomhet.

 

Nasjonal havnestrategi. Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

 

Det overordnede målet med nasjonal havnestrategi er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl. Foto: Oslo Havn

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!