LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner.

Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Øyvind Engen.

Bruddet med Coca-Cola i 1997 førte til en stor omstilling for Ringnes. Selv om noen nye produkter er kommet til, er volumet redusert fra 460 til 340 mill. liter, antall ansatte er redusert fra 3.200 til 2.000, antall produksjonssteder er redusert fra 8 til 6, og distribusjonen er lagt om. Dette har totalt sett vært en smidig og ryddig prosess, fortalte Alf G. Hammer, logistikksjef Kundelogistikk Øst, da han presenterte omstillingen for de frammøtte LOGMA-medlemmene og viste oss rundt på anlegget på Gjelleråsen.

Utnyttelse av ledig kapasitet

Med så stort bortfall av volum ble det mye ledig kapasitet. Dette ble delvis kompensert for ved nye produkter fra Pepsico, men likevel var det nødvendig å redusere kapasiteten. Derfor ble to av de åtte produksjonsenhetene lagt ned. For de andre ble det fokusert mye på raske omstillinger, og vedlikeholds-

ansvaret ble flyttet ut til operatørene på hver linje. For å kunne koordinere den totale produksjonen best mulig, ble oppgaver som produksjonsplanlegging, innkjøpsavtaler og telemarketing samt økonomi, lønn og personal sentralisert. En del andre oppgaver ble flyttet ut i de enkelte linjene.

Alle de 17 depotene ble lagt ned. Dermed ble den totale varehåndteringen og administrasjon redusert ved at nødvendige oppgaver ble overført til fabrikkene, samtidig som det ble satset på automatisering der. Nå er fabrikklager siste lager før kunde. Distribusjonen utenom nærområdene foregår nå med vekselflak ut til 21 droppsteder, hvor lokale biler henter sine ferdig planlagte lass og kjører disse til kundene samtidig som de bringer tomgods som hentes tilbake til fabrikkene.

Dynamisk planlegging

Ringnes har tatt i bruk en dynamisk planleggingsfilosofi som sikrer mest mulig flyt i arbeidet. For nærområdene må behovene være kjent dagen før (ulike klokkeslett for ulike områder) for levering neste dag, mens det for grissgrendte områder brukes en 48 timers horisont. En tar for seg område for område, og har en faste tider for telefonordrer, lastplanlegging og plukking for hvert område. Hver enkelt leveranse planlegges og plukkes ferdig på fabrikken, og plasseres i vekselflak i riktig rekkefølge for overføring til lokale biler og utkjøring til kundene.

I planleggingen brukes digitale kart hvor kundene er plottet inn. Det legges stor vekt på å optimalisere utnyttelse av arbeidstid og biler, med færrest mulig kilometer kjørt, samtidig som en må ta hensyn til blant annet sjåførenes arbeidstid, åpningstid hos kundene samt plass- og vektbegrensning på bilene.

Ny lederfilosofi

I denne omstillingen har Ringnes også endret lederfokus fra fagkompetanse til relasjonskompetanse. Det blir nå lagt stor vekt på god kommunikasjon og medarbeidersamtaler på alle nivå, samt at lederne er synlige og tilgjengelige. Dette har ført til raskere implementering av endringer, større tilfredshet og redusert sykefravær.

Etter presentasjonen fikk de frammøtte også en interessant omvisning på anlegget på Gjelleråsen.

LOGMA benytter anledningen til å takke Ringnes og Alf G. Hammer for et interessant og lærerik bedriftsbesøk.

--------------

Kandidater til Logistikkprisen

Det er igjen på tide å tenke på kandidater til Logistikkprisen, som er LOGMAs høyeste utmerkelse for bidrag til fremme av logistikken eller oppnådde resultater gjennom MA/logistikk-satsing. Et hvert medlem av LOGMA har rett til å foreslå kandidater og begrunne hvorfor Logistikkprisen skal tildeles. Det må gjøres skriftlig og sendes LOGMAs sekretariat innen utgangen av året.

Prisen kan deles ut til en person, personer, bedrifter, institusjoner eller foreninger som har sitt virke i Norge. Logistikkpriskomiteen vurderer kandidatene på grunnlag av at det er gjort en betydelig innsats på ett eller flere av de følgende områder:

Logistikkprisen har tidligere blitt tildelt

Logistikkpriskomiteen etterlyser forslag til nye kandidater for Logistikkprisen. Du vet sikkert om en eller flere som har gjort seg fortjent til en slik utmerkelse. Ikke vær tilbakeholden med forslag. Kom gjerne med flere forslag, og husk en kort begrunnelse i henhold til kriteriene. Vi er overbevist om at det er mange aktuelle kandidater som bør frem i lyset.

Har du spørsmål så ta kontakt med sekretariatet.

--------------

Fra LOGMAs visjonsmøte

Styret gjennomgikk 15. & 16. juni 2001 utviklingen og status for LOGMAs virksomhet. De tok utgangspunkt i LOGMAs formålsparagraf og medlemsundersøkelser om hva medlemmene vektlegger.

Særlig behandling fikk temaene: medlemsmøter, medlemsverving og bruk av Internett

Medlemsmøter

Mange møter innen flere kategorier er målsettingen.

Medlemsverving

Medlemsregister

Modernisering av mailbase ønskelig. Utsendelser, underlag og form ble diskutert.

Bruk av Internett

sto sentralt, og en kombinasjon av medier for å spre LOGMAs budskap om kompetanseheving hos medlemsbedriftene ble debattert - herunder LOGMAs produkter i form av en oversikt/brosjyre, IT-versjon og møtevirksomhet. AutoAwebifisering: Gjennomgang av websidene, layout, struktur, ett klikk osv. Arbeidet med å gjennomføre målsettingene er godt i gang.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!