Miljø og effektivitet:

Datastøttet avfallsinnsamling

Erfaringer fra Tyskland viser at det kan være mye å tjene på å ta i bruk moderne datasystemer og telematikkløsninger for å effektivisere prosessen med innsamling av avfall. Det være seg innsamling i kommunal regi, privat regi, eller utleie av avfallscontainere (miljøstasjoner).

Illustrasjonsfoto: Scania

Peter Ellingsen

Den tyske bedriften IVU Traffic Technologies AG har fra sitt hovedkontor i Berlin i over 20 år utviklet systemer for å effektivisere innsamling av avfall. IVU´s datasystem Combitour brukes av et 80-talls bedrifter og kommuner i Europa.

Innsparingspotensialet ligger på forskjellige nivåer.

Ved hjelp av gode planleggingsverktøy med automatiserte optimeringsprogrammer kan antall kjørte kilometer og kjøretid bli redusert. Derved kan det både spares inn på kjøretøy og mannskap.

Noen eksempler

Etter å ha tatt i bruk Combitour kunne den tyske byen Dortmund dokumentere at antall turer for innsamling av husholdningsavfall ble redusert med 5% på årsbasis. Samtidig ble antall planleggere redusert fra 6 til 2.

Ved containertjenester og mer løpende oppdragstjenester, vil innsparingspotensialet være opp mot 20%, spesielt dersom en også kombinerer den sentrale programvaren med telematikkløsninger. Kjøresentralen vil da kunne følge med hvor bilene til enhver tid befinner seg og hvilken ledig kapasitet de har. Ved nye innkomne bestillinger vil man på kort varsel kontinuerlig kunne omdirigere og optimere for en maksimal utnyttelse av kjøretøyflåten, jfr. «Hva er det mulig å spare».

Andre fordeler

En løpende evaluering av situasjonen, med bruk av statistiske analyser basert på dataene i prosessen, vil føre til ytterligere forbedringer, for eksempel en likere belastning av personellet.

Innsparingspotensialet er også stort ved å automatisere prosessen for tilbakemeldinger og fakturering. Elektroniske meldinger vil erstatte telefonsamtaler, faks og rapporter. Fakturaer skrives ut basert på adressedata og oppdragsdata som er lagret i databasen, samt innkomne meldinger om utført arbeide. Erfaringer har vist at innsparingene ligger rundt 25% for personell ved kjøresentralen og 75% i regnskapsavdelingen.

I tillegg til de rent økonomiske fordeler, vil også innføring av at datastøttet planleggings- og driftssystem føre til en vesentlig forbedret kundebehandling. Kundene får raskere tilgang til presis informasjon om status for beholdere, aktiviteter og tømminger. Dessuten åpnes det for mulighet til å utnytte internett som kommunikasjonsmiddel mellom bedrift/kommune og kunde.

Resultatet blir en bedret kundeservice.

Systemet

Combitour er en modulbasert Windows klient -server løsning og benytter en Oracle database. Med terminalserverteknologi kan eksterne brukere kobles opp mot systemet på en enkel måte.

Den enkelte bruker kan ha ulike systemrettigheter etter arbeidsområde og funksjon. I et samarbeid mellom en kommune og renovatører kan informasjonen i databasen deles inn slik at brukerne kun får tilgang til egne og felles data. Systemet kan ha en egen faktureringsmodul, eller det kan lages et grensesnitt mot kundens faktureringsprogram. Likeledes kan eiendomsdata og adresser hentes ned fra eksterne databaser over et grensesnitt.

Combitour har en omfattende funksjonalitet med bl.a. egne grafiske moduler for visning av standplass og ruteplanlegging, administrasjon av avfallsbeholdere og containere med status- og posisjonsangivelse, lagerstyring etc. Videre finnes det muligheter for både manuell og automatisk planlegging med optimering. I en planleggingsprosess blir en rekke parametere automatisk kontrollert slik at for eksempel avfallstype, beholdere, deponi og kjøretøy passer sammen og er tilgjengelige.

Telematikkløsninger

En rekke Combitour brukere har installert telematikkløsninger i kjøretøyene, jfr. figur. Dette består som regel av en bilcomputer som kommuniserer med sentralen over mobiltelefonnettverket (GSM). Videre benyttes Global Positioning System (GPS) for å registrere posisjoner. Annet utstyr som benyttes er scannere eller elektronisk registrering av beholderidentifikasjon, skrivere og et grensesnitt til bilens øvrige instrumenter, som kilometerteller etc. For biler som har installert veiesystemer, vil det også være mulig å overføre disse dataene til sentralen.

Renovasjonsbilene kan med dette utstyret kontinuerlig motta nye oppdrag og kvittere for utførte tømminger. Samtidig har Kjøresentralen (Servicesentralen) oversikt over hvor alle kjøretøyene befinner seg til enhver tid.

Norske muligheter

I Norge har det vært mye fokus på privatisering, og effektivisering. Det burde, imidlertid, legges mer vekt på selve planleggingen og innsamlingsprosessen, og de effekter som kan oppnåes ved dette uavhengig av om arbeidet utføres i kommunal eller privat regi.

Det er kun ved en mer effektiv innsamling og administrering av oppgaver at besparelser oppnås. Samtidig som servicegraden opprettholdes og forbedres.

I kommunene settes innsamlingen av avfall i økende grad ut til private bedrifter. Dersom kommunene fremdeles ønsker å være ansvarlige for fakturering og kundekontakt, ligger utfordringen i å etablere et system med god kommunikasjon mellom transportør og kommune. Ved hjelp av nevnte datateknologi, er det muligheter å dele data på et felles system, på en sikker måte, slik at alle parter i prosessen har tilgang til informasjon som er oppdatert til enhver tid.

Vi antar at de nærmeste årene vil føre med seg mer bruk av profesjonelle data- og telematikksystemer i avfallsinnsamlingen, også i Norge. Spesielt siden potensialet for innsparinger er mye større enn investeringene, og ikke minst som en følge av at samfunnet stadig fokuserer på en mer effektiv offentlig sektor. Det at kundeservicen samtidig øker er et ytterligere pluss.

--------------

Hva er det mulig å spare?

En kommunes innsamling av husholdningsavfall;

Før Combitour:

50 renovasjonsbiler

5 personer på kjørekontoret

5 personer i fakturaavdelingen

Etter Combitour:

Reduksjon i antall turer på 5%,

Reduksjon på;

25% av planleggingsavdelingen 75% av faktureringspersonell

Investeringer og nye kostnader:

Driftskostnader:

1/2 person av kr. 0.6 mill.: kr. 0.3 mill./år

--------------

SEM Partner ved Peter Ellingsen representerer den tyske bedriften IVU Traffic Technologies AG. IVU er en av Europas ledende leverandører av datasystemer til transport, f.eks. innen avfallsstyring («Waste Management»).

Kontaktpunkter: Peter Ellingsen: tlf. 22554448,, Sem Partner:, IVU Traffic Technologies:, Datasystemet Combitour:ellingse@online.nowww.sem-partner.nowww.ivu.dewww.combitour.de

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!