Postboks 16 1306 Bærum Postterminal

Telefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett:     post@logma.nowww.logma.no

Selskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk / materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/ opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen sikter mot en best mulig goegrafisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på tlf. 67 83 07 30 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemskap, eller benytt internett:www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene: Jarle Aaram. E-post:jarle.aaram@logma.no

Industrialisering av logistikkfunksjonen

Brødrene Dahl har de siste årene industrialisert logistikkfunksjonen og gjort flere interessante grep for å koble marked og logistikk tettere sammen. Overgang til nye styringssystemer, nytt sentrallager og endring fra tradisjonell grossistfunksjon til ny markedsorientert struktur har vært en omfattende prosess. Men nå kan de se at grepene har begynt å gi resultater. Bedriften fikk Postens Logistikkpris i fjor.

Konsernet Dahl International er en ledende grossist innen VA-, VVS- og industriprodukter med over 4.000 ansatte og er lokalisert på 250 steder i 6 land. Dahls selskap i Norge, Brødrene Dahl AS, er representert mer enn 50 steder, og omsetter for ca 2,4 milliarder kroner årlig, (2001).

Store endringer

Brødrene Dahl har de siste årene vært gjennom store endringer, fortalte logistikkdirektør Jan G. Vere på LOGMAs medlemsmøte. Blant annet er lagerstrukturen endret fra tradisjonelle lagre spredt over det meste av landet til konsentrasjon om sentrallager og servicesentre som forsynes fra sentrallager og noen få distriktslager.

Det var store forventninger til forbedringer på plassproblemer, tilgjengelighet og kostnader da de i 1998 tok i bruk nytt sentrallager med 20.000 kvm under tak. «Over natten» ble det også etablert nytt distribusjons- og lagringsmønster for Østlandet. I 1999 ble det innført nytt totalt forretningssystem og nytt spesialsystem for innkjøp.

Positiv resultatutvikling

Innføringen av de nye systemene førte til en rekke problemer som medførte intern frustrasjon, utilfredstillende servicegrad, fallende markedsandel, økte kostnader og resultatsvikt. Det ble derfor gjennomført en rekke systematiske tiltak hvor fokus ble satt på løsninger i stedet for problemer. Det ble foretatt organisasjonsendringer, grundig opplæring i basisfunksjoner ble gjentatt, grensesnittproblemer ble løst og systemene kom i stabil drift.

Fra andre halvår 2000 har vareforsyningen vært stabil både internt og mot kundene, mål for servicegrad og kapitalbinding er nådd, og markedsandelene er tilbake på «gammelt» nivå. Resultatutviklingen har vært positiv, og tilliten er gjenopprettet både internt og eksternt. Nå er utfordringene å utnytte det grunnlaget som er lagt både teknologisk og organisatorisk til ytterligere forbedringer.

Salg og lagerdrift

Problemene på sentrallageret førte til stadige kriser og utilfredsstillende leveringskvalitet. Dette resulterte i dårlig kommunikasjon og sviktende tillit mellom salg og lager. Derfor ble salg og lagerdrift koblet under en felles ledelse, fortalte Rolf Tveter, som er sjef for sentrallageret. Dessuten har lageret nå en driftssjef som arbeider dagtid, slik at det blir overlapp mellom skiftene, samtidig som ansvar og myndighet flyttes lengst mulig ned i organisasjonen.

Det er også igangsatt avanserte daglige målinger av produktivitet, feil, sykefravær etc. Dette benyttes både som underlag for planlegging og som informasjon til alle ansatte. Målet videre er å redusere sykefravær og øke produktiviteten samtidig som leveransekvaliteten bedres.

Bedre kvalitet i hver leveranse

Brødrene Dahl lagerfører ca 14.000 artikler, og det er 50/50-fordeling mellom faste og flytende lokasjoner. I gjennomsnitt plukkes det ca 28 000 ordrelinjer pr uke, og de har 75 kjøreruter hver dag, fortalte logistikk- og IKT-leder Raymond Johansen, som også viste rundt på lageret.

I 2002 er det planlagt å innføre noen flere tilleggsystemer, og det skal arbeides videre med forenkling av alle ledd i de interne prosessene, samtidig som kvaliteten i alle ledd skal forbedres. Med det arbeid som allerede er utført, er det lagt et godt grunnlag for videre kvalitets- og produktivitetsforbedringer.

LOGMA benytter anledningen til å takke Brødrene Dahl for et interessant og lærerikt medlemsmøte.

Jarle Aaram

-----------

Årets MPS-forum

Møteplassen for deg som arbeider med Material- og produksjonsstyring, onsdag 3. og torsdag 4. april 2002

På årets MPS-forum har vi samlet 14 foredragsholdere fra et spekter av bedrifter som vi mener har noe å tilføre alle som arbeider i produksjonsbedrifter. Dette er nå den eneste konferansen i sitt slag i Norge.

Konferansen er spesielt laget med det for øyet være interessant stoff for: produksjonsleder, planleggingssjef, produktsjef, produksjonsplanlegger, driftssjef, produktutviklingssjef, kvalitetssjef, logistikksjef, samt andre som har overordnet lederansvar.

LOGMA arrangerer konferansen i samarbeid med andre organisasjoner, men personer fra LOGMAs medlemsbedrifter får kr. 1.500 i rabatt på konferansen. Professor, innleder konferansen med Konkurransestrategier for fremtidig produksjon. Rolstadås har tidligere mottatt Logistikkprisen for sitt arbeid på fagfeltet.Asbjørn Rolstadås, NTNU

Automatisering, har vært sentral i arbeidet der Dyno Nobel byttet ut fabrikkens automatiseringsanlegg og har oppnådd en kvalitativt bedre og sikrere produksjonsprosess. Fabrikken har redusert bruken av konsulenter, spesielt i oppstart fasen. Han vil fortelle Hvordan PC-basert styring kan gi forenklede arbeidsprosesser.. Roar Fjøsne, Dyno Nobel

Vi får en case om Hvilke erfaringer Ringnes har fra prosessen med flytting og reetablering i nytt bryggeri. Prosjektleder, tar også for seg deres Erfaringer fra «gammelt» anlegg som gjør det «nye» anlegget best mulig og ikke minst Hvordan motivere de ansatte for tøffe tak i en omorganiseringsfase.Erik Bern, Ringnes Bryggeri

Daglig leder, forteller Hvordan en mindre bedrift gjennom IT-basert MPS gjør virksomhet sterkere og mer kostnadseffektiv.Henrik Holgersen, Flåtnes Elektro Mek

Organisasjonsutviklingssjef, gir oss verdifullt innsyn i Hvordan helhetsforståelsen og engasjement øker ved at de ansatte får økt ansvar og myndighet for gjennomføring av arbeidet.Per Holdø, Hydro Automotive Structures

Ellers behandler konferansen temaer som:

Utenlandske gjester har vi også. Fra Sverige kommer Dan Enquist, president i VingCard og Tyrone Andersson, utviklingsdir. i Kraft Foods. De skal behandle henholdsvis Hvordan når du økt lønnsomhet gjennom effektiv materialstyring innen supply chain management og Hvordan prognoser håndteres i Kraft Foods.

Vi kan ikke gå inn på alle temaene her, men nevner at Ekornes, Siemens, ISS Norge og Porsgrund Porselænsfabrik alle har interessante cases på konferansen.

Konferansen avslutter med kvalitetsleder. Hans bedrift uttaler at mennesket anerkjennes som den viktigste ressurs. Hans tema er Hvordan øke kundetilfredsheten med en effektiv styring og utnyttelse av prosesser, informasjon og kompetanse.Odd B. Kjellevold, Baker Oil Tools

Henviser ellers til programmet som fås ved henvendelse til Confex på telefon 23 35 63 36 / 37.

Dette tegner til å bli en sterk konferanse som avholdes på det nye Rainbow Hotel Opera i Oslo.

Oddvar Eikeri

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!