Postboks 16 1306 Bærum Postterminal

Telefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett:     post@logma.nowww.logma.no

Selskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk / materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/ opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen sikter mot en best mulig goegrafisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på tlf. 67 83 07 30 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemskap, eller benytt internett:www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene: Jarle Aaram. E-post:jarle.aaram@logma.no

LOGMA har fått over 100 nye bedriftskontakter det siste året

Året 2001 var et godt år for LOGMAs virksomhet som viser stor aktivitet og god oppslutning om møtevirksomheten. Styret har tilrettelagt medlemsmøtene slik at deltakerne får både høre og se erfaringene vertskapsbedriftene til medlemsmøtene bidrar med.

Tilbakemeldingene fra medlemmene har vært positiv både verbalt, skriftlig og uttrykt i medlemstilstrømmingen.

Det er tydelig at LOGMAs medlemsmøter bidrar til å høyne kompetansenivået hos medlemmene og dekker et behov for aktiv egenutvikling innen logistikk.

Nye utfordringer

Et nytt år med nye forsetter og nye utfordringer ligger foran oss. LOGMA har allerede planlagt medlemsmøter og temamøter innen:

LOGMA har dessuten, i samarbeide med andre organisasjoner, planlagt fire større åpne konferanser der medlemmene får gode rabatter. Disse er spredt med to arrangementer i vårsemesteret og to til høsten. Disse og våre andre aktiviteter kan for øvrig følges på LOGMAs Internettsider:.www.logma.no

LOGMA har arbeidet med tilrettelegging for anvendelse av Internett også i medlemstjenesten. I tiden fremover vil vi derfor ytterligere utnytte Internett og e-mail i vår service mot medlemmene.

Tenker du og din bedrift på medlemskap i LOGMA, ja, da er dere hjertelig velkommen til vårt kunnskapsforum. Dyrt er det i et hvert fall ikke.

Takk til alle ressurspersoner og samarbeidspartnere

Det er en glede for meg, som president i LOGMA, å takke styret, alle tillitsmenn og ressurspersoner, samt våre samarbeidspartnere for en vel utført gjerning i året vi har lagt bak oss.

Det har vært et aktivt år for LOGMA der medlemmene har medvirket, og sammen har vi delt våre kunnskaper og erfaringer med hverandre slik at vi alle har tilegnet oss ny kunnskap innen logistikk og ledelse.

Styret har jobbet med våre kjernesaker og i året vi nettopp har gått inn i ser vi en positivt fremtid.

Hilsen presidenten

----------------

Medlemsmøte hos Jordan:

Fokus gir forbedringer

Jordan er en merkevareleverandør hvor høy leveringskvalitet er et mål. Bedriften har systematisk gått gjennom forhold som påvirker servicegraden til kunde. Gjennom ulike tiltak er årsakene til avvik fjernet. Et bevisst samspill mellom forretningssystemet, planleggingsmetodene og arbeidsprosessene har gjort forsyningskjeden til en helhetlig og styrt prosess.

Jordan ble etablert som en familiebedrift i 1837, og eies fortsatt av familien Jordan. Konsernet har datterbedrifter i flere land, og omsatte i 2000 for drøyt 1 milliard kroner. Bedriften har i lang tid satset på merkevarebygging og eier flere kjente merkenavn, hvor Jordan er det mest kjente.

Bakgrunn

Jordan har i lang tid vært preget av et stort mangfold, med spredning på mange produktområder og med flere ulike markedsroller. Til tross for overkapasitet i produksjonen var servicegraden for variabel og dårlig. Høye kostnader og svak logistikk resulterte i dårlig lønnsomhet, og merkenavnet ble svekket.

I den senere tid har Jordan gjennomført flere prosjekter og forbedringstiltak, fortalte økonomidirektør Gisle Bjørnstad og logistikk-controller Unni Skjønhaug da LOGMA og Dataforeningens faggruppe for Logistikk arrangerte felles medlemsmøte hos Jordan.

Løsning: Fokus

Fokus på servicegrad ble stikkordet for Jordans løsninger. Jordan trakk seg ut av 33 ulønnsomme markeder og fokuserte på primærmarkedene i Norden samt noen få, lønnsomme eksportmarkeder. Produksjonen i Oslo ble lagt ned, og all produksjon i Norge ble lagt til Flisa. Antall ansatte i støttefunksjoner ble også redusert. I dette arbeidet la Jordan stor vekt på å hjelpe de som ble oppsagt, og alle fikk nytt arbeid.

Jordan la mye arbeid i prosesskartlegging og beskrivelse av ønsket prosessflyt for bedre servicegrad. Det ble lagt stor vekt på å beskrive standardflyt, ikke avvik, og på å plassere klart ansvar for de enkelte ledd i flyten. Dette har også medført organisasjonsendringer.

Måling nødvendig

Et nytt målesystem med riktig fokus ble også utviklet. Dette var nødvendig for å opprettholde fokus. Parallelt med dette ble utviklet nye og bedre løsninger for datasystemer som ikke fungerte godt nok, spesielt innen prognoser og innkjøp.

Denne prosessen har ikke gått på skinner hele tiden, understreket Bjørnstad. Det har vært mange harde tak underveis, men med sterk lederfokus og vekt på mennesker, kommunikasjon og kompetansebygging ser Jordan nå gode resultater av forbedringsarbeidet.

LOGMA benytter anledningen til å takke Jordan for et interessant og lærerikt medlemsmøte.

Jarle Aaram

----------------

Ønsker du noe tatt opp på LOGMAs generalforsamling?

Vi minner om at alle saker som ønskes tatt opp på LOGMAs generalforsamling i følge vedtektene må være sekretariatet i hende senest 15. mars.

LOGMAs generalforsamling er planlagt til 3. april 2002. Endelig bekreftelse på dato vil komme senere.

----------------

Kommentar fra medlemsmøte hos Brødrene Dahl 10. desember 2001

Vi synes det er hyggelig å få positive kommentarer fra medlemmene. Denne gang er det Erik Michelsen, innkjøpssjef i W. Giertsen AS i Bergen som deler inntrykk med oss:

Det er ikke ofte vi beveger oss over Langfjellene for å delta på medlemsmøter i Logma grunnet avstand og tid. Imidlertid forstår vi (delvis) at de fleste møter blir arrangert rundt Oslo hvor tettheten av medlemmer er størst og sannsynligheten for stort fremmøte er tilstede - slik som det var denne gangen.

Desto mer tilfredsstillende var det for undertegnede å oppleve et «seminar» hos Br. Dahl AS så vellykket som tilfelle var - når jeg først skulle overvære et medlemsmøte på Østlandet.

Foredragsholderne - Jan G. Vere, Rolf Tveter og Raymond Johansen - holdt sine innlegg meget «jordnært» og fortalte på en åpen og praktisk måte sin vei fra frustrasjon med liten plass, dårlig markedsandel, ufornøyde kunder - intern avstand mellom salg og lager, til suksess med økede markedsandeler, stort moderne lager og fornøyde kunder og ikke minst fornøyde medarbeidere. Problemene som ble lagt fram var nok ikke ukjente for noen av oss som satt rundt bordet, men det ga oss bekreftelse på at hva vi selv arbeider med kan gi gode resultater med godt planlagt arbeid, samt at innleggene ga oss gode ideer som kan videreføres i de enkelte bedrifter.

Jeg takker for et godt gjennomført møte og ønsker at Bergen kan bli tilgodesett med et medlemsmøte om ikke for lang tid inn i det neste året.

Ha en Riktig God Jul og et Fredelig Nytt År.

Erik Michelsen

----------------

LOGMAs Logistikk-kalender

LOGMA introduserer nå Logistikk-kalenderen på våre Internett-sider. I stolpen til venstre finnes en peker direkte til den. Logistikk-kalenderen erstatter flere tidligere oversikter over planlagte og gjennomførte medlemsmøter, seminar, konferanser mm.

Logistikk-kalenderen vil inneholde en oppdatert, kronologisk oversikt over alle LOGMAs medlemsarrangement, både planlagte og de som er gjennomført. Dette omfatter både LOGMAs egne arrangement og andre der LOGMA er medarrangør. Oversikten vil også inneholde pekere til omtale, program, referat etc. der hvor det er aktuelt.

Logistikk-kalenderen vil også være åpen for aktuelle møter, seminar og konferanser med åpen deltakelse arrangert av andre, forutsatt at disse faller innenfor LOGMAs fagområder. Ta kontakt hvis du kjenner til andre arrangement som bør inn i Logistikk-kalenderen.

----------------

Nye Internett-sider

LOGMA har nå lansert nye Internett-sider. Både layout og menyer er vesentlig endret.

Vi håper dette skal gjøre sidene mer brukervennlige og samtidig lettere å få oversikt over og finne fram på. Den nye løsningen gjør det også enklere å legge til en del ny funksjonalitet som vil komme etter hvert.

Menyen er delt i to nivåer. Klikk på et valg i hovedmenyen (første linje) for å få fram den tilhørende undermenyen. (Vi har bevisst valgt en «lite sofistikert» løsning her for at den skal være enkel og fungere i alle nettlesere). I tillegg til menyen finnes en del snarveier i stolpen til venstre.

Kommentarer og synspunkter vedrørende den nye løsningen mottas med takk.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!