NBI Norge lever som de lærer:

Konsentrasjon om verdiskapning for kundene gir bedre lønnsomhet

Mens mange kurs- og kompetanseformidlingsbedrifter ser seg tvunget til å redusere virksomheten og gå til permitteringer eller oppsigelser, er Nordic Business Institute (NBI) kjerringa mot strømmen og driver så rasjonelt og kostnadseffektivt at de kan utvide driften, øke bredden på sitt tilbud og bli en mer attraktiv partner for næringsliv og offentlig forvaltning.

NBI ruster seg for å være forberedt på å kunne levere i oppgangstider. Mens markedet nå er svakere enn det man har opplevd på en god stund, velger NBI å forberede seg på bedre tider ved å utvide sin stab med ytterligere 5 fast ansatte og sitt tilbud til å omfatte også fagbrevutdanning og datakortet. Slik fremstår NBI som totalleverandør av kvalifisert utdanning for bedrifter som etterspør logistikkrelatert kompetanse.

- Vi mener at den viktigste faktoren for å få bedriftene til å investere penger er å synliggjøre verdiskapningen; i disse tider er det avgjørende for investeringsviljen at det er målbart hva og når man får avkastning på investeringene. Porters tese om at man enten kan senke kundens kostnader eller bedre hans resultater holder fortsatt stikk, sier Bendek Maartmann-Moe i NBI.

I selskapets kompetanseprogrammer legges det derfor stor vekt på at det er tre aktører i relasjonen; kursholder, som yter en tjeneste og mottar kompensasjon for dette, kursdeltaker som gir tid og anstrengelser og får ny kompetanse, og til slutt bedriften som betaler gildet og får igjen glade og mer motiverte medarbeidere og høyere kompetanse i bedriften - som automatisk gir bedre lønnsomhet (?)

- Kanskje, sier Maartmann-Moe, - men vi mener dette ikke er tilstrekkelig. Det legges derfor stor vekt på at bedriftene i tillegg får noe konkret og målbart tilbake som gir avkastning også på kort sikt. Prosjektoppgavene som inngår i kompetanseprogrammene er reelle problemstillinger hentet fra deltakernes egne bedrifter. Slik blir prosjektoppgavene både et middel for å lære og et ferdig «konsulentoppdrag» med forankret eierskap i løsningene.

Lavere administrasjonskostnader og bedre service

Nylig overtok Tor-Arne Eliassen som daglig leder av NBI Norge etter Bendek Maartmann-Moe som fortsetter som senior partner i selskapet. NBI har også flyttet administrasjonen fra Bærum til Moss for å holde kostnadene nede. Kurs- og kompetanseprogrammene gjennomføres i de store byene og hos kundene som før, slik at for kundene vil dette først og fremst merkes i form av lave kostnader. Med utgangspunkt i kundenes adferd og behov har NBI ved hjelp av tredjepartsleverandører kommet frem til nye tekniske løsninger som støtter prosessen, ikke forsinker den. Nye IT-løsninger medfører bedre og raskere tilgjengelig informasjon til kundene til lavere kostnader, og frigjør samtidig ressurser til mer aktiv markedsføring en tidligere. Høyere kundeservice til lavere administrative kostnader og kvalitetsheving på CRM.

En vesentlig kostnad er marketing cost per order; kundelojalitet sparer leverandøren for så store kostnader at disse kan komme kundene til gode. Langsiktig planlegging av kompetansebehov, kjennskap til kundenes behov og en viss forutsigbarhet i etterspørselsmønsteret er fordelaktig for alle parter. Langsiktige relasjoner er gunstig forutsatt at kunden er tilfreds med leveransene.

Endringspartner

NBI arbeider tett sammen med kundene for å hjelpe dem å fastsette mål for kompetanseprogrammene. De fleste av kundene har en rekke kvalitative målsettinger for programmene, men ikke alle har kvantitative mål. Kvantitative målsettinger gjør evalueringer av bedriftens måloppnåelse mer konkret.

- Vår pedagogiske modell bygger på en sterk integrasjon mellom teori og praksis. Reelle prosjekter i deltakernes egne virksomheter kobles direkte sammen med forelesninger, gruppeoppgaver og casestudier. Deltakernes engasjement og kunnskap skal ende opp i endrings- og utviklingsprosjekter. Teoretiske konsepter knyttes mot reelle problemstillinger, poengterer Maartmann-Moe.

For at bedriftene skal sikre avkastning på de prosjektene deltakerne arbeider med, og sikre at disse inngår som delprosjekter i virksomhetens endringsprosess, mener NBI at oppdragsgiver i større grad bør delta i utformingen av prosjektene.

- Med hensyn til deltakelse på åpne kurs er det best for bedriftene å sende flere av medarbeiderne sammen enn en om gangen. Dette for å bedre la den nye kompetansen forbli i bedriften - det er viktig at de nye tanker får feste seg. Det skjer best når det er flere enn én endringsagent. Det er altså bedre å delta sjeldnere med flere enn ofte med én om gangen, mener han. Bredden i tjenesteutvalget gir NBI anledning til å tilby kundene kompetanseheving fra «bunn til topp» i organisasjonen.

Nettbaserte kurs

I markedsføringsteori hevdes det man kan velge mellom å finne nye kunder/ kundegrupper til sine eksisterende produkter og tjenester, eller å finne nye produkter og tjenester til sine eksisterende kunder. Det siste er tryggest fordi kunnskaper om kundene og deres behov er så viktig. Å sikte mot kundegrupper der man ikke har inngående kjennskap til behovsmønsteret, er forbundet med stor risiko. For å øke potensialet for vekst velger NBI å satse sterkt på nye tjenester for sine eksisterende kunder, men våger også å ta risiko ved å tilby nye kunder bistand i endrings- og omstillingsprosesser. Dette kan gjennomføres sammen med kundenes medarbeidere ved å delta i prosjekter, være «sparringpartner» eller yte konsulentbistand.

Nettbaserte kurs er nå under utvikling. Denne metoden egner seg ifølge Maartmann-Moe særlig i fag der behovet for modning og direkte veiledning ikke er mest krevende.

- På den måten gjøres enkelte av våre kurs tilgjengelige for nye grupper som i dag ikke har anledning til å delta på de ordinære kursene, avslutter Bendek Maartmann-Moe i NBI.

www.nbi.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!