Høgskolen i Molde:

Suverent kompetansesenter for morgendagens logistikksjefer

Høgskolen i Molde kan i dag skilte med den beste utdannelsen innen transport og logistikk. Studentene som uteksamineres herfra får ledende jobber innen norsk næringsliv. Skolen er en smeltedigel for morgendagens logistikk- og transportutøvere.

Trond Schieldrop Molde

De høyere utdanningsinstitusjonene i Norge fører en knallhard kamp seg i mellom for å tiltrekke seg studenter. Bakgrunnen er ifølge studieleder i logistikk Rasmus Rasmussen ved Høgskolen i Molde at skolene nå får betalt for hvert vekttall og studiepoeng som produseres til forskjell fra tidligere hvor det ble gitt rammetilskudd.

- Ungdom flest vil jo primært til de største byene; Bergen, Trondheim og Oslo, og det er vanskelig å konkurrere med Handelshøyskolen, NTNU og BI. Vi må derfor hente inn studenter fra hele landet - ikke bare fra vårt eget hjemfylke Møre og Romsdal, sier Rasmussen. For å øke undervisningstilbudet til ungdom i dette fylket, etablerte høyskolen ifjor et 3-årig bachelorstudium innen petroleumslogistikk i Kristiansund som er blitt svært godt mottatt. Studielederen håper også at det helt nye bachelorstudiet i internasjonal logistikk i Ålesund blir like vellykket.

Bachelor i internasjonal logistikk

Det 3-årige bachelorstudiet i internasjonal logistikk startet for første gang i høst i Ålesund i regi av Høgskolen i Molde og i samarbeid med Høgskolen i Ålesund. Det var 18 studenter som startet på den nye studieretningen retter seg mot kompetansebehovene innen den eksportrettede industrien. Studiet har hovedfokus på internasjonal logistikk og logistikkutfordringer knyttet til utgående logistikk, med vekt på bransjer som fiskeri, oppdrettsnæringen og møbelindustien.

- Studietilbudet inneholder også innslag fra internasjonal økonomi, transport, finansiering, valuta og EU/ EØS-relaterte problemstillinger, sier studieleder Rasmussen. Han legger til at studiet tar for seg de transport- og logistikkmessige problemene som næringen møter når de krysser landegrensene.

Forut for etableringen av bachelorstudiet i Ålesund foretok NIMA en undersøkelse blant eksportrelaterte bedrifter i fylket om nødvendigheten av et slikt studium. De fleste mente det var viktig å kunne utdanne studenter med spesialkompetanse på dette området.

- Men det vil nok ta noe tid før studiet tar av, innrømmer studielederen, som håper at man om tre år kan ha 35 primærsøkere til de 20 studieplassene det første året.

Fra før har Høgskolen i Ålesund et godt etablert bachelorstudium innen eksportmarkedsføring med 100 søkere til 50 studieplasser det første året.

- Klarer vi å «kapre» en del av de som ikke kommer inn første året på eksportmarkedsføring, blir det nye studiet en garantert suksess, mener Rasmussen.

Fordypning innen transport- og metodefag

Bachelorstudiet innen internasjonal logistikk er ikke et tradisjonelt økonomisk administrativt studium selv om det også inneholder slike basisfag. Hovedfordypningen er innen transport- og metodefag. Den internasjonale transporten med dens dimensjoner er altså satt i fokus.

Opptak til studiet innen internasjonal logistikk krever generell studiekompetanse enten fra videregående skole eller at man har relevant realkompetanse fra større industribedrifter med store transport- og logistikkoperasjoner. Studiet tar sikte på å utdanne kandidater som kan arbeide med ulike funksjoner i bedriftens verdikjede. Aktuelle jobber finner man innen innkjøps- og forsyningsledelse, salgs- og markedsføringsaktiviteter, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon.

Når man har fullført utdanningen i Ålesund kommer man ut med en 3-årig bachelor som kan brukes som påbygning til mastergradsstudiet i logistikk i Molde. Studentene er også kvalifisert til å søke tilsvarende studier ved University of Westminster eller høyskolen i Arnheim, som er internasjonale tungvektere innen transport og logistikk.

- Med en Master of Science grad herfra kan man i prinsippet søke jobb hvor som helst i verden, påpeker Rasmussen.

Petroleumslogistikk

Høgskolen i Molde etablerte i fjor et 3-årig bachelorstudium innen petroleumslogistikk i Kristiansund.

- Årsaken til etableringen av studiet var behovet for kvalifisert logistikkpersonell innen petroleumsbransjen. Økende krav til vedlikehold fører til at forsyningstjenesten og dermed logistikken har fått økt betydning for oljebransjen, sier førsteamanuensis Øyvind Halskau ved Høgskolen i Molde.

Av 50 søkere fikk 40 studenter plass på studiet i år. Halskau mener det er viktig å ha et kritisk søkelys på funksjoner som innkjøp, produksjonsprosesser, distribusjon, lagerhold, lagerlokalisering og transportløsninger. Effektivisering av verdikjeden er helt avgjørende for en bedrifts konkurranseevne. Oljebransjen er derfor blitt mer og mer opptatt av logistikkfunksjonene i egen virksomhet og hos sine leverandører.

Det finnes omlag 100 olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen, og det er behov for å strømlinjeforme leveransene av mat, klær og reservedeler. Petroleumslogistikk skal primært ta for seg forsyning av slike tjenester til og fra olje- og gassinstallasjoner.

- Ellers følger vi samme opplegg som i Ålesund, hvor man får en 3-årig økonomisk bachelorutdannelse. Forskjellen er at man primært retter seg inn mot petroleum med en spissing mot logistikk, sier Halskau.

Ved siden av generell logistikkunnskap, fokuseres det også på bransjekunnskap, optimal drift og vedlikehold av olje- og gassinstallasjoner, samt infrastruktur som støtter opp om denne virksomheten.

Tilbakemeldingene fra studentene har så langt vært bra, men de ønsker å få logistikk tidligere inn i lærerplanen.

- Det er et ønske vi kommer til å ta til etterretning, sier Halskau. - Vi konkurrerer med BI i Kristiansund, som tilbyr en 3-årig bachelorgrad i økonomi. De er i ferd med å tape terreng i forhold til petroleumslogistikk, og det tyder på at vårt studium har blitt en suksess.

Etter endt utdannelse kan man få jobb med å planlegge/gjennomføre større logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass. Videre kan det være snakk om forhandling og innkjøp av varer og tjenester, utvikling av leverandørkjeder, planlegging og gjennomføring av vedlikehold og innkjøp av logistikkfunksjoner og tjenester. Også denne studieretningen kan brukes som påbygning til videre master- og doktorgradsstudier

Bachelor i transportøkonomi og logistikk

Konkurransedyktighet forutsetter at næringslivet kan levere sine produkter til rett tid og til konkurransedyktige priser. Logistikk handler blant annet om hvordan man kan styre varestrømmen. Transport inngår som en viktig del av logistikken og er av stor betydning for det øvrige samfunnsliv.

- Transportøkonomi handler om hvordan man kan dekke behovene for transport på en best mulig måte, sier førsteamanuensis Kai Bedringås, som legger til at formålet med studiet innen transportøkonomi og logistikk er å gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innenfor disse fagområdene. I tillegg får man en generell kompetanse innen økonomi og administrasjon og muligheten til videre studier.

Bachelorgraden i transportøkonomi og logistikk startet allerede på 70-tallet, og er det eldste logistikkstudiet i Molde. Den 3-årige utdannelsen har basis innen økonomi og administrasjon, men med et betydelig innslag av transportrettede fag og logistikk. Av 50 søkere er det 25 som tar i mot studieplass.

- Til tross for en relativt jevn søkermasse de siste årene, kunne vi nok ønske oss flere studenter. I forhold til stormaktsdagene på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet har antall søkere gått ned. Men sammen med alle andre bachelorstudier innen logistikk som er etablert i fylket, er søkermassen høyere nå enn før, sier Kai Bedringås.

Positive fremtidsutsikter

På spørsmål om hvordan Bedringås ser på fremtiden for logistikkstudentene, svarer han:

- Analyser av norsk næringsliv tyder på at norske bedrifter har høye logistikkostnader sammenliknet med konkurrerende land. Noe av dette skyldes at vi generelt sett har lang fremføringsvei til markedene, noe som fører til høye transportkostnader. Derfor er det fortsatt mye å hente gjennom å effektivisere logistikken. Etterhvert som Just-in-time filosofien får en større utbredelse i samfunnet er vi avhengig av god logistikk. Behovet for godt skolerte medarbeidere på dette området er en forutsetning for å overleve. Derfor mener vi at bachelorstudiet innen transportøkonomi og logistikk vil være en utdanningsmessig viktig grunnpilar for norske bedrifter. Her får man nøkkelpersoner innen innkjøp og distribusjon, som kan være med på å ta strategisk viktige beslutninger for fremtiden.

Master i logistikk

De første studentene med en mastergrad i logistikk ble uteksaminert våren 2001. Studiet er det første som er godkjent ved en offentlig høyskole i Norge, og gir en grundig gjennomgang av de ulike funksjonene i bedrifters logistikksystem og ulike metoder for hvordan disse bør drives både enkeltvis og i forhold til hverandre.

- Studiet er en blanding av strategiske problemområder, så vel som mer taktiske og operasjonelle sider ved bedrifters logistikksystemer. På det operasjonelle og taktiske nivå brukes en god del matematikk, statistikk og dataprogrammer for å analysere og løse logistiske problemstillinger, sier Rasmus Rasmussen, som legger til at studiet krever en bachelorgrad fra universitet eller høgskole.

- En god del av disse bør være økonomisk administrative fag eller IT-fag. Logistikkutdannelse på høyt nivå er mangelvare i Norge. Denne type utdanning er etterspurt både i private og offentlige virksomheter, understreker han.

Doktorgradsstudiet i logistikk

Som den første offentlige høyskole i Norge tilbyr Molde et doktorgradsstudium i logistikk.

- Vi ble grundig vurdert av en internasjonal komité, som mente vi hadde de rette kvalifikasjonene til å starte studiet, sier Halskau, som legger til at dette krevde state-of-the-art kunnskap om hva som skjer på forskningsområdet innen logistikk.

- Målet er å uteksaminere 4 kandidater i året, og det er mye for en så liten høyskole som Molde. Når vi har uteksaminert den første doktoranden er vi en vitenskapelig høgskole, opplyser Halskau som opplyser at normert studietid på doktorgradstudiet er 3 til 4 år etter avlagt master.

Det er kun fire offentlige høyskoler (tidligere distriktshøyskoler) som har godkjenning til å tildele doktorgrader i Norge. Det er høgskolene i Agder, Stavanger, Bodø og Molde.

- Vi har bevisst bygget opp lærerkompetansen i løpet av de siste 14 årene ved at vi gir de ansatte muligheten til å ta doktorgraden og reise til utlandet for å bli kjent med internasjonale utdanningsmiljøer. Vi har også tilgang på de beste forelesere fra Frankrike, USA og Canada, som mener våre studenter er på høyde med sine egne studenter, avslutter Øyvind Halskau.

 www.himolde.no

I neste nummer av bladet fokuserer vi på Høgskolen i Molde som utdanningssted og hvordan hverdagen er for de mange logistikkstudentene (red.anm).

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!