NMD Grossisthandel:

Nytt logistikksystem optimalisert for effektiv drift

For å øke effektiviteten og høyne kvaliteten overfor selskapets kunder, har NMD Grossisthandel AS investert i et nytt logistikksystem ved sitt hovedanlegg på Kalbakken i Oslo. Regiondirektør Dag Morfelt, logistikkdirektør Egil Eide og prosjektleder Jon Kavli Nilsen er skjønt enige om at systemet er blitt så fleksibelt at det kan takle de fleste endringer i fremtiden.

Anlegget er prosjektert for dagens behov og skal matche fremtidige teknologiske endringer og utvidelser, sier logistikkdirektør Egil Eide (t.v). Her sammen med direktør Region Sør Dag Morfelt, prosjektleder Jon Kavli Nilsen og områdeansvarlig Roy Erik Haugen. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

NMD ble i 2001 kjøpt opp av Celesio - den største legemiddelgrossisten i Europa, og som har utviklet svært effektive plukkløsninger basert på regional apotekdistribusjon.

- Vi har nå tatt i bruk en gjennomprøvd teknologi som fungerer optimalt hos våre eiere på kontinentet, sier regiondirektør Dag Morfelt i NMD Grossisthandel AS.

NMD har en tradisjonell lagerfunksjon med store volumsvingninger, og anlegget er tilpasset både for å være på linje med tilsvarende Celesioanlegg i andre europeiske land samtidig med at det er skreddersydd etter norske forhold.

Etter å ha innsett at det gamle logistikksystemet fra 1993 var modent for utskiftning, startet ombygningen av NMD-lageret på Kalbakken i Oslo rett etter påske i fjor. Første fase var ferdig i begynnelsen av august samme år, og da ble automatplukket idriftsatt. Siste fase ble sluttført 1. februar i år.

- Vi har ikke hatt innkjøringsproblemer og det har vært et strømlinjeformet prosjekt fra A til Å, sier Morfelt, som opplyser at hovedleverandør har vært Krupp Logistik Automation GmbH. Også rent IT-teknisk har overgangen til det nye plukksystemet fungert tilfredsstillende.

- Det eneste området vi har hatt små problemer med er avfallstransporten, men den er nå utbedret, påpeker han.

Payback på seks år

Prosjektgjennomføringen har stilt store krav til NMD og selskapets kunder.

- Vi har jobbet ut fra en kommunikasjonsplan mot kundene og forberedt dem på alle faser underveis. Det har resultert i store endringer både for apotek og for den interne driften i NMD. Vi har bl.a. tatt i bruk nye kasser og sorteringsprinsipper. Nå sorterer vi reseptpliktige legemidler alfabetisk, og vi vurderer å innføre sortering ut fra lagerpunkter i apotek eller etter andre ønsker/behov. På sikt er det ikke utenkelig å bruke apotekenes egne lokasjoner, sier Morfelt.

Det nye plukksystemet med diverse ombygninger har kostet NMD over 50 millioner kroner. I løpet av ca seks år skal anlegget være nedbetalt.

- Det er prosjektert for dagens behov og skal matche fremtidige teknologiske endringer og utvidelser, sier logistikkdirektør Egil Eide.

Han legger til at NMD nå er i stand til å presentere en rekke interessante logistikkløsninger for sine kunder.

- Vi har knyttet vår logistikk nærmere apotekenes egen logistikk. Slik sett må vi bli i stand til å møte et tøffere konkurranseklima og en strengere prisregulering fra myndighetenes side.

Standardkonsept

Løsningen baserer seg på et standardkonsept brukt i Celesiokonsernet men nøye tilpasset norske forhold.

- Vi har oppnådd en effektivitetsøkning i form av høyere plukkhastighet, sier prosjektleder Jon Kavli Nilsen, som mener at man samtidig har fått bedre utnyttelse av medarbeiderne i produksjonssystemet.

- Nå kommer kassene til plukkerne i motsetning til tidligere hvor de måtte bevege seg rundt i en plukksløyfe. Gangtiden er redusert til et minimum, konstaterer han.

Plukkanlegget er integrert mot sorteringsfunksjonen i sammenstillingsavdelingen. På den måten oppnår man bedre kontroll og styring av hele ordre produksjonsprosessen ved at plukksystemet styrer prosessen fra kassen er på båndet til den ender ferdig sortert på rampen. Fordelen er at en enkelt kasse nå kan inneholde varer fra alle plukkområdene.

Transportsystem

NMD har tatt i bruk et kasse-på-bånd-system hvor kassene beveger seg rundt i produksjonsanlegget. I tillegg opererer man en plukkautomat, som tar hånd om ca 25% av ordrelinjene. Det er lagt inn automatisk ordrestart, ilegg av plukklister, automatisk påsetting av merkelapper, lokkpålegging og strapping. På kvalitetssiden er det installert veiestasjoner hvor kassenes vektkontrolleres. NMD opererer med en toleranse på ned mot 5 gram. Alle kasser er merket med strekkode.

- I tillegg identifiserer vi alle plukkordre med en strekkode. Vi benytter oss ikke av EAN-standard eller SSCC-kode i dag, men vurderer å ta i bruk EAN-standarden og da spesielt på innlogistikken når det nye IT-systemet er på plass, sier Kavli Nilsen.

I forbindelse med innføring av nytt IT-system vurderes det å endre varemottaksfunksjonen vesentlig. Fra å ha et hjemmesnekret IT-system vil man nå gå over til et standard system med høyere grad av sikkerhet.

Variable kundekrav

NMD har konsignasjonslager for flere av legemiddelprodusentene som medfører en relativt lav omløpshastighet for denne delen av sortimentet. Konsignasjonsvarene lagres i NMDs kranopererte høylager for 11.000 paller. Plukklageret er derimot dimensjonert for maks 20 dagers beholdning, enkelte produkter etterfylles daglig.

Plukk skjer til tre forskjellige typer kunder. Den største kundegruppen er apotek i Norge. Dernest følger avdelingslagre og konkurrerende grossister.

- Det er kunder som hver for seg stiller store krav til logistikken. Å kombinere plukkfunksjonen for så ulike grupper er en utfordring, sier Morfelt. Han legger til at logistikksystemet til NMD i hovedsak er posisjonert mot den mest arbeidsintensive delen av virksomheten - apotek. Ordrer til storkunder plukkes vesentlig fra høylager, men også noe fra det nye plukklageret. NMD vurderer om manuelle plukkrutiner for storkundene vil kunne forbedre effektivitet og vareflyt.

Fra to til ett plan

En del av det gamle logistikksystemet til NMD gikk under betegnelsen Datamobil. Det var et mekanisert system med en tvangssløyfe på ca 700 meter gjennom plukklageret.

- Systemet virket bra men effektiviteten var ikke tilstrekkelig, sier Eide og forklarer at man måtte plukke fra to etasjer i bygget.

- Nå har vi redusert dette til en ett plans løsning. Spesiallagrene ble tidligere operert manuelt. Nå er de integrert i det øvrige systemet. Det eneste området som vi holder avskilt er håndtering av ildsfarlige-, etsende- og enkelte kaldtvarer, som krever en spesiell form for transport.

Det nye logistikksystemet har 1 automatisk plukkstasjon og 7 manuelle stasjoner i værelsestemperatur. Det er satset på en separat plukkstasjon som dekker kaldt og svalt lager og spesiallageret forprodukter med restriksjoner.

Mannskapsreduksjon

NMD vil med det nye systemet øke effektiviteten vesentlig i sitt nye lagersystem. For de ansatte har det resultert i store endringer i arbeidssituasjonen.

- Tidligere hadde vi separate løp for plukking og innrydding. Det var også to fulle skift som alternerte annenhver uke. Vi har nå innført intervalldrift av anlegget hvor alle deltar både i plukk og innrydning. De ansatte må beherske alle operasjoner, og gjennom denne prosessen har vi nedbemannet med 30 årsverk, sier Morfelt.

Arbeidssituasjonen er blitt forandret. Tidligere beveget de ansatte seg rundt i anlegget over store distanser enten med plukkvogner eller via Datamobil. Nå arbeider hver enkelt operatør på et avgrenset område. I tillegg er arbeidstiden redusert fra kl. 22 til19. Det jobbes nå med en overlappende periode hvor de ansatte den ene uken jobber fra kl. 7 til 15 og andre uken fra kl. 11 til 19. NMD har stor aktivitet foran i forbindelse med jule- og påskehøytidene, og må i enkelte perioder leie inn hjelp.

- På de tøffeste dagene snakker vi om 30.000 plukklinjer, mens vi på de roligste er nede i 14.000 linjer, sier Morfelt.

Høy transportsikkerhet

I Region Sør, som omfatter lagrene i Oslo og Bergen, har NMD mellom 300 og 330 leveringer til apotek pr. døgn.

- Dette krever et meget finmasket transportnett. Vi har noe egentransport, men baserer oss hovedsakelig på innleide transportører, sier Morfelt, som poengterer at sikkerheten ved slike transporter er høyt prioritert og at det jevnlig foretas risikovurderinger for å være i forkant av hvilken som helst hendelse.

Utfordrende og komplisert

Ombyggingen av lageret har vært både utfordrende og komplisert.

- Vi bygde kloss på kloss gjennom hele anlegget og gjorde betydelige bygningsmessige forandringer underveis mens anlegget gikk for fullt, forklarer Morfelt, og legger til at alt skjedde innenfor fastlagte tids- og kostnadsrammer. Han berømmer også innsatsen til prosjekt- og driftsorganisasjonen.

- Samspillet var meget bra og alle parter har vist et stort ansvar for å komme i mål, avslutter Dag Morfelt.

------------

NMD-konsernet består i dag av to separate aksjeselskaper; NMD Grossisthandel AS og apotekkjeden Vitusapotek AS. NMD Grossisthandel AS er den ledende leverandøren av legemidler og helsepleieprodukter til norske apotek og sykehus, og er samtidig minoritetseier i 22 apotek. Det er utviklet et eget kjedekonsept for frittstående apotek under navnet Ditt Apotek. Grossistselskapet har alle norske apotek som sitt kundegrunnlag, uansett eierskap eller kjedetilhørighet. NMD lagerfører alle legemidler som har markedsføringstillatelse i Norge, og selskapet kjøper inn legemidler og handelsvarer fra mer enn 450 norske og utenlandske produsenter. I 2001 ble NMD en del av det internasjonale Celesiokonsernet. Celesio AG er både den største legemiddelgrossisten og apotekeieren i Europa. Grossistvirksomheten er bærebjelken i konsernet, men på få år har antall egeneide apotek vokst kraftig til dagens vel 1 700. Selskapet er representert i 11 land, men har ambisjoner om å utvikle virksomheten i hele Europa. Celesio har ca 24 000 ansatte, og omsatte ifjor for ca 145 mrd kroner.

www.nmd.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!