Sykehuset Asker og Bærum:

Pasientlogistikk - hva innebærer det?

Pasientlogistikken har mange fasetter. Spør du pasienten, så er det trygghet, informasjon og velvære under behandlingen som kommer først på prioriteringslisten for hva som er viktig. Sett fra behandlingssiden så er pasienten nå i sterkere fokus enn noen sinne. En god pådriver til dette er nok at pengestrømmen eller inntektssiden til sykehusene nå er sterkere bundet opp mot pasienten. Fokuset på behandlingsforhold ved norske sykehus har de siste årene fått både myndigheter og sykehuspersonalet til å tenke nytt.

Oddvar Eikeri

Logistikk & Ledelse har besøkt avdelingssjef, dr. med. Anne Karin Lindahl ved kirurgisk avdeling på Sykehuset Asker og Bærum HF for å finne ut litt om deres arbeid innen pasientlogistikk.

Kravene til ledelsen og personalet ved avdelingen på sykehuset kommer fra toppledelsen i Helse Øst. De er opptatt av produksjon og kostnader - eller skal vi si behandlingsmengde og kroner. De operative avdelingene har krav på seg til å møte budsjetter der kostnadsstrukturen strammes til. Det føles nesten som å være på en vanlig produksjonsbedrift - og sammenlikningen er ikke tatt ut av luften. Språkbruken og styringsverktøyene er til forveksling likt - med noen unntak. Man snakker ikke om dødtid i produksjonen her ved sykehuset, men opphold og unødige liggetider.

Kirurgisk avdeling, der dr. Lindahl er sjef, er en bedrift der 150 personer er i arbeid. Vi kan trygt kalle det en større bedrift. I år 2002 utførte den, med 133 årsverk og 68 sengeplasser (lagerplass), 3.228 innleggelser, 1.277 dagkirurgiske inngrep og 8.025 polikliniske konsultasjoner. Det betyr 8 til 12 operasjoner pr dag de er i drift.

Avdelingens mål og visjoner

Kirurgisk avdeling har som hovedmål å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp-kirurgi for Asker og Bærums befolkning, og tilby elektive tjenester innen gastro-, urologisk-, kar/thorax- og generell kirurgi, både for pasienter som trenger innleggelse og for dagkirurgiske pasienter.

Visjonen er å være en kvalitetsavdeling med god service, slik at pasientene søker seg til avdelingen etter ordningen med fritt sykehusvalg. Ønsket er å være en avdeling som er attraktiv for kvalifiserte og dedikerte ansatte og samtidig en lærende organisasjon, med fleksibilitet og evne til nytenking.

Avdelingen ønsker å videreutvikle sitt tilbud innen urologi, fortsatt være ledende innen gastroenterologisk kikkehullskirurgi og satse videre innen kreftomsorg og -behandling - der brystkreft er ett av flere sentrale behandlingsområder.

Å spare penger gir ingen entusiasme - ny strategi for driften

Den overordnede strategien for driften og forbedringsaktivitetene er å involvere alle medarbeiderne - og arbeide med de menneskelige relasjonene. Det betyr holdnings arbeid, gruppe virksomhet og opplæring.

Fokuset er på pasientenes velferd i en altomfattende forståelse av ordet.

Den største posten på budsjettet innen sykehussektoren er personalkostnaden som utgjør 70 - 80% av totalen.

Istedenfor å kutte kostnader på den tradisjonelle måten - å kutte hoder - har avdelingen gått inn for å utnytte sin kapasitet bedre, lage planer for hvordan man kan utføre tjenester med færre ansatte - slik at folk som slutter ikke nødvendigvis erstattes med nyansettelser. Folk er kreative i slike oppgaver når de er trygge på sin egen og avdelingens arbeidsplasser og at nedbemanningen skjer ved naturlig avgang.

Gruppene er godt informert om virksomheten og deltar med løsninger, tar ansvar og bidrar til sterke forbedringer mot målene. Ventetiden på poliklinisk vurdering og på kirurgisk behandling, særlig på hovedområdet gastroenterologisk kirurgi, er redusert dramatisk. Dette har gitt anledning til å tilby slike tjenester også til helsekøer utenfor Asker og Bærum. Slik har avdelingen kunnet øke inntektene - fordi de kunne utnytte avdelingens forbedringer av driften. Dette er selvfølgelig langt mer inspirerende og motiverende enn å måtte innskrenke pga. trang økonomi.

Menneskelige relasjoner

Dr. Lindahl synes det er givende å lede kirurgisk avdeling: når de får ting til sammen. Her er vi kanskje ved kjernen til at avdelingen har lykkes i sine forbedringsanstrengelser. Hun ser seg selv som en tilrettelegger for at gruppene finner meningsfylte mål og gleder seg over at alle føler ansvar for å nå dem. Selve arbeidsprosessen omfatter pasientens gang gjennom de forskjellige instanser - fra innkalling, mottakelse behandling, utskrivning og eventuell etterbehandling og rekreasjon. Grupper i avdelingen har studert den kjeden av hendelser pasienten skal gjennom og laget informasjonsskriv som sendes pasienten (kunden) før fremmøte. Her inngår praktiske huskelister som at man skal stille fastende, informasjon om sykdommen, varighet av opphold og rekreasjonsforhold samt andre råd og vink til nytte og hjelp. Informasjonsskrivet bidrar sterkt til at aktiviteter som f.eks. transport, ulike typer av venting, inn- og utprosedyrer, overføringsprosedyrer etc. blir forutsigbare - og dermed gir sikrere planleggingsgrunnlag for avdelingen.

Avdelingen har gått fra todelt ledelse til endelt avdelingsledelse. En av utfordringene har vært å samle relevante nøkkelpersoner til møter omkring forbedringsarbeidet - slik at medarbeidere på tverrfunksjonell basis skal kunne bidra i arbeidsgruppene.

Kunnskapsbedrift

Selv om avdelingen er en servicebedrift, er den også en typisk kunnskapsbedrift der alle medarbeiderne er høyt utdannet og liker å få delta med sine kunnskaper. I en slik bedrift er det ekstra viktig at man er/blir enige om målet, får frihet til hvordan man skal nå det og likeledes ansvar for å kunne nå målet. Meningsfulle mål å strekke seg mot finner man frem til i plenum.

Arbeidsmål med resultatmåling er en selvfølge. Men utfordringen er å finne de vitale resultater som forteller noe om fremgangen. Her har avdelingen funnet fire måltall som tar opp i seg ventetid på poliklinikk og behandling (tallene her viser en reduksjon på 75% i løpet av fire måneder), liggetid for pasientene, økonomisk resultat og effektiviteten målt ved et uttrykk for antall behandlede pasienter og pasienttyngde. Dessuten har avdelingen fem arbeidsmål som går på holdningsendringer innen samarbeid, kvalitet og budsjett arbeid.

Markedsføring

Siden avdelingen har skaffet seg større kapasitet enn Asker og Bærums innbyggere har behov for, har man måttet markedsføre sine tjenester - en helt ny situasjon med mange overraskelser. Markedsføringen av ventetider på Internett, gjennom annonser i dagsaviser og gjennom relasjoner til andre i bransjen har vært vellykket, men til tider fått omverdenen til å sperre opp øynene. Vi er ikke vant til å høre om, ei heller tilbys, direkte innlegging uten ventetid eller så kort ventetid at man knapt får pakket kofferten og tatt seg frem til sykehuset.

Vel, Anne Karin Lindahl vil holde innlegg om pasientlogistikk på årets høstkonferanse om logistikk i helseforetak som holdes i Oslo den 24. og 25. september. Hun vil der vise hvordan det hele ble gjennomført.

Avslutningsvis kan vi slå fast at helsesektoren står foran enorme utfordringer - samtidig som potensialet for gevinst er like stort, og logistikkmiljøet på sykehus har samme utfordringer som andre industri- og servicebedrifter.

www.sabhf.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!