LOGMA:

Løsninger for optimering av verdikjeden

Alle som arbeider med logistikk er opptatt av å få til verdiskaping gjennom hele forsyningskjeden. Samarbeid, integrasjon og styringsverktøy blir stadig viktigere for å oppnå lønnsomhet og være konkurransedyktig. Hvilke muligheter og utfordringer har bedriftene i dette arbeidet, og hva vil de møte i morgen? Dette var tema for LOGMAs medlemsmøte hos Intentia i februar.

Jarle Aaram

Intentia er Skandinavias største programvarehus. Med 3.100 ansatte i 40 land, 3.500 kunder og en omsetning på 437 millioner euro er de også blant verdens største i sin bransje. Intentia utvikler, implementerer og vedlikeholder egne forretningsløsninger for sømløst samspill gjennom hele verdikjeden. Intentias løsninger dekker en rekke ulike områder, og mange av løsningene kan integreres mot ERP-systemer og andre systemer også fra andre leverandører. Blant annet har de over 400 kunder innen Supply Chain Management-løsninger, og halvparten av disse bruker ikke Movex, som er Intentias ERP-system, fortalte Terje Gårdsmoen da han ønsket velkommen til LOGMAs medlemsmøte.

Optimering av forsyningskjeden

Hensikten med å optimere forsyningskjeden er å synkronisere materialflyt ved å koordinere innkjøp, produksjon og distribusjon gjennom hele kjeden for å sikre at etterspørselen dekkes på den mest effektive og lønnsomme måten. Dette forutsetter en sentralisert planlegging. I dagens globale marked med stadig hurtigere svingninger i etterspørsel, økende produktvariasjon og kortere ledetider er det nødvendig å kunne gjennomføre dette hurtig for å lykkes.

Optimering kan gjøres på alle de tre tradisjonelle planleggingsnivåene. På strategisk nivå arbeider en med konfigurering av forsyningskjeden. Det er viktig å kunne simulere konsekvensene av ulike alternativ både for å kunne se hvor følsom kjeden er for variasjoner og for å kunne avgjøre hvilke endringer som gir best effekt. På taktisk nivå samarbeider en gjennom hele kjeden for å oppnå en felles hovedplan som i hovedsak viser hva som skal produseres hvor, hvor mye og når, og som er innenfor de begrensninger som finnes i kjeden. Det operative nivået er en detaljering av planene for hvert ledd innenfor de rammer som hovedplanene setter.

Intentia leverer en egen løsning for optimering av forsyningskjeden. Denne kan benyttes selvstendig uavhengig av hvilke andre systemer bedriften benytter.

Data som er nødvendig er blant annet strukturen i kjeden (leverandører, produksjonsenheter, lagre, transportører og kunder), produkt- og produksjonsdata, kapasiteter og etterspørsel. Alle disse kan hentes fra bedriftens øvrige systemer, og hovedplanen som blir generert kan føres tilbake til disse systemene.

Morgendagens utfordringer

Mange bedrifter synes å være flinkest på den operative planleggingen, hvor rammebetingelsene i stor grad er gitt. Det er på det strategiske og taktiske nivået en kan å påvirke struktur og dimensjonering i hele kjeden, og dermed har de største mulighetene til å oppnå bedre effektivitet og lønnsomhet. Med stadig større konkurranse og større krav fra kunder er det på disse nivåene en må søke løsninger som virkelig gir store effekter. Aktuelle problemstillinger må behandles på riktig nivå.

Det hjelper ikke å bare anskaffe et verktøy for optimering. En må få den riktige balansen mellom verktøy og forretningsprosesser, og viljen til å endre seg må også være til stede. Det er i samspillet mellom verktøy, organisasjon og prosesser en oppnår resultater. Et optimeringsverktøy må ikke oppfattes som en «svart boks». Brukerne må forstå hvorfor resultatene blir som de blir i ulike alternativ. Opplæring, visualisering og simuleringsmuligheter er viktige stikkord her.

Gode resultater hos Carlsberg

Carlsberg bryggerier er en av de større bryggeribedriftene med 29.000 ansatte på 103 steder i 49 land, og produserer nærmere 8 milliarder liter øl årlig. Carlsberg har arbeidet mye med å forbedre lønnsomheten i sin forsyningskjede, og har oppnådd gode resultater, fortalte Jens Stenquist fra Intentia da han orienterte om et prosjekt der Carlsberg i Sverige har innført Intentias løsning for optimering av forsyningskjeden. Tilbakebetalingstiden for prosjektet har vært kort, og en har beregnet betydelige besparelser både på kort og på lengre sikt.

Carlsberg kjører nå optimering en gang pr uke, og oppdaterer da en rullerende hovedplan med 16 ukers horisont basert på de siste data om etterspørsel, beholdninger etc. Tidligere var hovedplanen i stor grad basert på regneark, og da maktet de ikke å se konsekvensene gjennom hele kjeden eller vurdere ulike alternativer opp mot hverandre før de bestemte seg.

Prosjekter og løsninger av denne typen har også en betydelig lære-effekt. De har nå fått visualisert kjeden på en helt annen måte enn tidligere, og dette har gitt et helt annet syn på hva som er effektivt for kjeden totalt sett, og hvordan de skal planlegge og følge opp verdiskapingen. Dette har gitt aha-opplevelser og nye dimensjoner i planleggingen. Hvis de ikke hadde innført et slikt verktøy, ville de ikke ha vært i stand til å fokusere like grundig på lager- og transportkostnader.

Dette er bare et sammendrag og noen spredte punkter fra den grundige presentasjonen som de frammøtte fikk. LOGMA benytter anledningen til å takke for et meget informativt og interessant medlemsmøte.

www.logma.no

 www.intentia.com/norway

---------

Det er lønnsomt å være medlem i LOGMA

Medlemsbedriftene som har benyttet opplæringstilbudene og arrangementer som Superseminaret fikk i år 2003 rabatter som ligger i størrelsesorden ca. kr. 750.000.

Det har igjen vært et travelt år med de store arrangementene - der ingen ble avlyst. Snittet av antall deltakere på medlemsmøtene har vært ca 25 i 2003. På store arrangementer var snittet ca. 110 deltakere. Dette kan det enkelte medlem i styret ta mye av æren for - idet den enkelte har vært ansvarlig i møteavviklingen. Men et sterkt bidrag føler vi at medlemsbedriftene også har gitt - de har stilt opp når LOGMA har ønsket at de skulle dele sine kunnskaper, erfaringer og cases med oss andre - tusen takk for at dere deltar og bidrar til å bygge kunnskapsforumet !!

LOGMA´s visjon om å bidra til å øke kompetansen betraktelig innen fagfeltet både m.h.t. spisskompetanse og utbredelse i bedriftene er kommet et stykke videre, men styret vil kontinuerlig vurdere både egen innsats og samarbeid med andre. Styret søker også nye veier for selve kunnskapsformidlingen - gjennom de mulighetene som ny teknologi byr på. Medlemsmøtene er imidlertid vurdert som et svært positivt bidrag til kunnskaps- og nettverksbygging.

Regnskapet for driftsåret 2003 er gjort opp med et overskudd på kr. 48.468, etter renter og ekstraordinære poster. Selskapets kapital pr. 31.12.03 er på kr. 1.431.755.

Styret

Oslo, 5. februar 2004

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!