Handelshøyskolen BI:

Logistikkutdannelse i verdensklasse

Den norske logistikkutdanningen på universitets og høyskolenivå har aldri vært så høy som den er nå. - Våre studenter får en logistikkutdannelse i verdensklassen innenfor fagområdene Business Logistics, Industrial Networks og operasjonsanalyse, sier professor Göran Persson og 1. amanuensis Marianne Jahre ved Institutt for Strategi og Logistikk på Handelshøyskolen BI i Sandvika.

Institutt for Logistikk og Marketing er slått sammen med Institutt for Strategi. Navnet på nyskapningen er Institutt for Strategi og Logistikk. - Vi har alltid hatt nære forbindelser med den strategiske fagtradisjonen i og med at logistikk har vært en del av et management og strategifag, sier professor Göran Persson og 1. amanuensis Marianne Jahre ved Handelshøyskolen BI i Sandvika. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Norske universiteter og høyskoler har et meget høyt internasjonalt faglig nivå på logistikkutdanningen på bachelor-, master- og doktorgradsgradsnivå. Mye av undervisningen på BI er knyttet sammen med spesialiseringen på siviløkonomstudiet.

Professor Göran Persson og 1. amanuensis Marianne Jahre ved Institutt for Strategi og Logistikk på Handelshøyskolen BI i Sandvika opplyser at de har en jevn miks av norske og utenlandske studenter, og at de i tillegg til egne lærekrefter også har tilgang til de beste internasjonale fra bl.a. USA, Storbritannia og Nederland.

Akademisk spisskompetanse

Marianne Jahre fremhever at doktorgradsstudentene er med på å videreføre BIs forskningstradisjon.

- Her får vi tilgang på kandidater med akademisk spisskompetanse som bekler ledende stillinger innen forskning og næringsliv. Næringslivet klager over at det er for liten tilgang på medarbeidere innen innkjøp, transport og akademiske miljøer. Med Business Logistics, Industrial Marketing og Purchasing favner vi over de fleste logistikkfaglige områder, sier Jahre, som legger til at også en rekke markedsføringsstudenter deltar på BI´s kurs og således får bedre innsikt i koblingen mellom markedsføring og logistikk.

Strategiske relasjoner

Hva skiller så logistikkutdanningen ved BI fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge?

- Vi er en del av en Managementutdanningen og vektlegger problemstillinger relatert til fagfeltet. Vi studerer strategiske relasjoner mellom selskaper, leverandører og kunder. Etter at masterutdanningen ble økt fra ett til to år, er fokus rettet mot Business Logistics med Managementdelen i bunn. Vi har også koblet utdanningen mot industrielle nettverk, sier Persson og Jahre.

En viktig forskningstradisjon hos BI er nettopp studier av hvordan bedrifter opererer i nettverk knyttet sammen med operasjonsanalyse.

BI er kjent for sin forskningstradisjon innen 3. partslogistikk, men også allianse-, Supply Chain Management- og nettverkstankegangen har slått rot. Både Forskningsrådet og flere norske bedrifter har gitt økonomisk støtte til forskningsprosjektene.

- Det som skiller oss fra andre utdanningsinstitusjoner er at vi har forankret vår undervisning på Integrational Research (forskning som ser på samspillet mellom flere selskaper hvor nettverksbygging står sentralt), sier Persson, og poengterer at de har en helt annen teoretisk tilnærming enn høyskolene.

Ifølge Persson og Jahre har BI spesialisert seg på nettverk (organisasjonsteori), operasjonsanalyse og logistikk ut fra en strategisk tilnærming. Høgskolen i Molde har i større grad lagt vekt på den kvantitative forskningstradisjonen og er gode på innkjøp. NTNU har mange av disse elementene og har i flere år hatt et godt makroprogram, som bygger på deler av vårt forskningsopplegg. I Molde fokuseres det mer på operasjonsanalyse, som modellering.

- Vi har samme tilnærming, men har i sterkere grad spesialisert oss på nettverksteoretiske spørsmål. Business Logistics og Industrial Networks er vårt hovedsatsningsområde. BI har en mer empirisk tilnæringsmåte hvor vi forsøker å forstå det som skjer i den virkelige verden og teste ut de teoretiske aspektene.

NetLog

Et sentralt prosjekt er NetLog med fokus på logistikknettverk.

- Vi analyserer utviklingen og utnyttelsen av logistikkressurser. Hvordan kan en transportbedrift strømlinjeforme sine logistikkrutiner slik at produktene blir lettere å håndtere og transportere?, spør Jahre og Persson.

- Det nytter ikke med gode rutiner hvis det ikke er gode relasjoner til leverandørene. Det er en forutsetning for å skape de beste logistikksystemene, sier Persson, og legger til at det er fem seniorforskere som jobber med NetLog. I tillegg er seks doktorgradsstudenter med variert bakgrunn tilknyttet prosjektet. De har ulike innfalsvinkler til å analysere datamaterialet som samles inn.

- Vi ser for eksempel på hvordan en rullecontainer er knyttet sammen til andre ressurser i et nettverk. Det er ikke alltid like lett å stabilisere transportemballasje hvis det benyttes forskjellige håndteringssystemer. I og med at det er så mange kjeder som kobles sammen, er det umulig å skaffe seg et optimalt helhetsbilde. Bedriftsledere lever med denne problemstillingen daglig, sier Jahre.

Distribusjonsnettverk

Distribution Networks in Transmission er en studie i hvordan distribusjonsnettverk fungerer. Studiet har mange likhetstrekk med NetLog. Forskjellen er at man utelukkende tar for seg verdiskapning i distribusjonsnettverk.

- Roller og relasjoner har en fremtredende plass. Vi snakker om nettverk i endring. Ett område er bildistribusjon som påvirkes sterkt av nye EU-bestemmelser som åpner for at hvem som helst kan begynne å selge biler. Et annet område er resirkulering av elektronikk- og konsumentvarer. Her er ikke enkeltaktørene utgangspunktet, men hele Supply Chain Management, sier Persson.

Stor etterspørsel

1992 og 1993 var katastrofeår for norsk og internasjonal næringsliv. Universitets- og høyskolestudenter med fordypning innen økonomi hadde problemer med å få jobb etter endt utdannelse.

- Alle våre studenter som har bestått eksamen har fått arbeid. Norske bedrifter etterspør kandidater med spesialkompetanse innen logistikk. De blir en del av lederteamet og får i oppgave å strømlinjeforme produksjonsflyten, sier Jahre, som mener gamle og konservative transportselskaper nå begynner å våkne opp av dvalen.

- Selskaper med internasjonal tilknytning er en integrert del av et større logistikkmarked. De fremstår som 3. partsoperatører. Flere har begynt å ansette medarbeidere med betydelig logistikkfaglig kompetanse. Vi registrerer også at konsulentbransjen ansetter medarbeidere med formalutdannelse innen logistikk, sier hun.

Major i Supply Chain and Networks

innenfor MSc in Business på Handelshøyskolen BI er et to-årig graduate program. Alle virksomheter - både private og offentlige - opplever stadig sterkere krav på å levere produkter og tjenester raskere, bedre og mer kostnadseffektivt.

- Mange innser at det krever samarbeid i forsyningskjeden fra råvareleverandør til sluttkunde. Det er kjeden og ikke de enkelte virksomheter som konkurrerer. Supply Chain Management (SCM) har de senere årene fått stor gjennomslagskraft i internasjonale konsulentfirmaer, som McKinsey, A.T. Kearney, Ernst & Young, Accenture og KPMG. Det samme er tilfelle for selskaper som Hydro, Statoil, Orkla og Hakon-gruppen, sier Persson og Jahre.

Kunnskap og kompetanse

på effektivisering av prosesser og bedre utnyttelse av ressurser er ettertraktet som følge av IKT-utviklingen, globaliseringen, spesialiseringen og nettverksorganiseringen. Det gjelder like mye innenfor offentlig som privat virksomhet, servicenæringen som i produksjon og distribusjon av varer. Spesialiseringen øker kompetansen. Kurs innen innkjøp, forhandlinger og leverandørsamarbeid, distribusjon, mil-

jølogistikk og outsourcing, produksjonsplanlegging og materialstyring, gir både teoretisk og praktisk kunnskap i bruk av verktøy og modeller for analyse av logistikkprosesser. Andre kurs gir kompetanse om utvikling og organisering i nettverk. Det benyttes flere praktiske case i undervisningen samtidig som studentene selv anvender teorien på prosjekter i næringslivet.

Managementprogram

Institutt for Strategi og Logistikk arrangerer et Managementprogram på 10 vekttall for næringslivsdeltakere med fokus på Supply Chain Management.

- Sterkere konkurranse og en rask teknologisk utvikling driver frem en situasjon hvor enkeltaktører spesialiserer seg og rendyrker sin kjernevirksomhet. Samtidig øker kravene til interorganisatorisk samordning og integrasjon av aktivitetene i forsyningskjedene. En følge av dette er at en rekke bedrifter og organisasjoner opplever at deres tradisjonelle roller utfordres. De står overfor nye strategiske utfordringer av forsyningsmessig art og i samspillet med andre aktører i forsyningskjeden, forklarer Persson og Jahre.

- Fokus flyttes således fra konkurranse mellom virksomheter på samme nivå i verdikjeden til konkurranse mellom forsyningskjeder fra råvareleverandør til sluttkunde. Virksomhetenes evne til å skape tillitsbaserte og langsiktige forretningsrelasjoner med kunder, leverandører og andre strategiske samarbeidspartnere, blir en avgjørende konkurranseparameter. Programmet har som mål å gi deltakerne oversikt over ulike teoretiske tilnærmingsmåter. Her kan man studere forsyningskjeder og få en tverrfaglig innsikt i fenomenet ledelse av forsyningskjeder. Målsetningen er også å utvikle deltakernes evne til å bruke disse teoriene i praktiske analyser, sier Jahre. Hun legger til at programmet har en felles basis i interorganisatorisk forskning.

BI tilbyr også spesialisering i logistikkledelse på diplomøkonomstudiet - 3. år. Dette programmet gir en grundig innføring i emner som strategi, innkjøpsledelse, fysisk distribusjon, logistikkprosesser samt lager og produksjonsstyring. Deltakerne får dyptgående, ledelsesorientert kunnskap om utvikling og ledelse av interorganisatoriske leveringskjeder og om bedriftsintern logistikk. Programmet fokuserer på de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, planlegge produksjon, transportere og levere varer som oppfyller kundenes servicekrav på en kostnadseffektiv måte.

Det kan gjennomføres som et enkeltstående program (10 vekttall), men Jahre og Persson opplyser avslutningsvis at det også kan inngå som en del av diplomøkonomstudiet eller bachelorstudiet i Management.

 www.bi.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!