Linjegods Kompetansebevis starter i høst

Det begynte under tariffoppgjøret våren 2004. Handel og Kontor og PRIFO (nå PARAT) ble enige med ledelsen i Linjegods AS om at godtgjort kompetanse skulle gi lønnsmessig uttelling. Nå er alt klart for starten på det første årskurset for kontormedarbeidere i Linjegods. Fire samlinger som omhandler i alt sju fagområder, oppgaveløsninger, eksamen og en godkjent prosjektoppgave, skal gi kompetansebevis til 30 deltagere neste vår.

Christian Ryg

Til dette første årskurset meldte det seg 99 søkere. Det formelle kravet for å bli tatt opp var først og fremst en tre års ansettelse i Linjegods, for å vise at man var stabil arbeidskraft. Med så mange søkere om plassene, har kompetansegruppen hatt en stri jobb med å legge også andre kriterier inn, og skape en mest mulig representativ gruppe, der alder kjønn landsdelskriterier og arbeidsområde alt sammen skal telle for opptak. Det er grunn til å tro at etter hvert som dette programmet «setter seg» og blir enda bedre kjent blant de kontoransatte, vil søkningen ikke akkurat minske med årene.

Kompetansesjef Olav Johansen som leder gruppen, sier at fra bedriftens side var litt av hensikten å styrke Linjegods konkurranseevne. Økt motivasjon og på sikt økt kompetanse var midlene, sammen med en gulrot i form av lønnstillegg for gjennomført etterutdannelse.

Det er så vidt vites første gang et spedisjonsfirma organiserer og strukturerer et undervisningsprogram for kontorpersonalet, og utsteder formelt kompetansebevis som dokumenterer kandidatens kunnskaper og kompetanse. Selv om dette beviset blir internt for Linjegods, er det mulig at dersom utdanningsprosjektet blir vellykket kan det legge grunnlag for en mer offisiell utdanning i likhet med den utdanningen som finnes for terminalarbeidere. Her er det som kjent fagbrev etter videregående skole.

- Mange av våre kontoransatte har både lang fartstid, stor erfaring og kompetanse innen sine arbeidsområder. Men de har en lav formell utdannelse. Dette ønsker vi å rette på. Det reflekteres også i det faktum at flere av søkerne til første kurs har passert 50. Viljen, lysten og interessen for å etterutdanne seg er altså tilstede i alle aldersgrupper, sier Johansen, og får støtte av de andre kompetanselederne fra Linjegods ulike regioner.

Mange har i årevis etterspurt en slik utdanning eller etterutdanning. Nå ser man også i Linjegods en annen sak. Bedriften har en rekke medarbeidere som har vært ansatt i mer enn 25 år. I løpet av noen år vil det skje en sterk utskifting, med mange som pensjonerer seg. Det er viktig å opprettholde og utvikle kompetanse i organisasjonen, og for de ansatte er det viktig å føle at de mestrer jobben og kan bevise sine kunnskaper og erfaring.

Fire moduler

Utdanningsprogrammet er bygget over fire moduler, og deltakerne avlegger eksamen etter hver fullført modul. Kurset krever at hver modul er bestått før man går videre. Hver modul har en varighet på tre dager. Dette er samlinger der deltakerne får undervisning. I tillegg er det egne studier, som antas å ligge på fire timer for hver undervisningstime. Det vil si at et normalt studium krever ca 400 arbeidstimer.

På samlingene legges det vekt på å få aktivisert deltakerne. Innholdet i undervisningen er praktisk rettet og konkret. For å skape interesse og trekke fram kunnskaper hos de forskjellige deltakerne vil gruppearbeider, diskusjoner og forelesninger veksle.

Deleksamenene gjennomføres via Internett, og bestås ved 80 % riktige svar.

Som avslutning i vårsemesteret skal det leveres en prosjektoppgave, gjennomført som et gruppearbeid, og med kombinasjon av kunnskaper fra flere av fagene. Denne vurderes som bestått/ikke bestått.

De frie modulene omfatter organisasjon og kultur, IT kontorstøtte og Linjegods egne programmeny i første modul. HMS, kvalitet og miljø i andre modul. Man fortsetter med kvalitet og miljø også i tredje modul, i tillegg til logistikk, service og kundebehandling. Service og kundebehandling trekkes også inn i fjerde modul sammen med logistikk. I tillegg kommer da prosjektoppgaven.

Undervisningen innen hvert fag vil bli gjennomført av kompetanseledere og spesialister innen faget, for det meste tilhørende Linjegods ansatte. I kursmaterialet er alle sammen nevnt.

Kvalitet kanskje viktigst

Selv om alle fagene i alle fire modulene er valgt fordi de er viktige for kontorpersonalet, står det i kursplanen at kvalitetsarbeidet er det viktigste. Det er også viet stor plass i fagplanene og undervisningen, med tre forelesninger over to samlinger. Teori og begreper må læres, likeledes må alle deltakere få forståelsen av hvorfor kvalitetsarbeidet og løpende bedring av kvaliteten er viktig, og at alle i en organisasjon bidrar til slikt arbeid. Rutiner og verktøy i arbeidet vil bli gjennomgått. Emnet er svært omfattende og tar også opp miljø og miljøarbeid, både det ytre og indre miljøet, og hva man kan bidra med.

Historien må med

Men kurset starter med historie, utvikling og organisasjonens mål og hensikter. Her vil Linjegods plass i norsk transportnæring og dens historie bli behandlet, sammen med etikk, visjoner og strategi. Dessuten må eierstrukturen klarlegges for deltakerne. Spesielt det siste kan bli svært dagsaktuelt utover høsten og vinteren med (sannsynligvis) ny eier og etter hvert nye strukturer.

Også endringer og utviklingstrekk i arbeidslivet og plikter og rettigheter gjennomgås.

Databehandling

Linjegods egen meny av dataprogrammer og hvordan disse best skal benyttes er en viktig del.

Forståelse for hvordan programmene henger sammen og danner et system eller systemer, er nødvendig kunnskap som skal læres eller oppfriskes. Sporing, fraktberegning, sendingsinformasjon, booking og systemer for avviksbehandling samt registrering av informasjon på ulike nivåer er alt sammen vesentlig. I tillegg kommer en rekke rutiner omkring leie, salg og kjøp og fakturering, og ikke minst planlegging av frakt og distribusjon og innhenting av sendinger.

I sammenheng med dette kommer også en detaljert gjennomgang og undervisning i Microsofts programvare som ligger i Office. Dette deles i to med Basis IT som obligatorisk læring og opplæring på datakortnivå som valgfag.

HMS

er et område som omfatter lovgivning og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet. Historisk gjennomgang av utvikling skal gi forståelsen av hvordan området har utviklet seg over tid. Forskrifter og vernetjenestens oppbygging og oppgaver skal gjennomgåes og Linjegods eget HMS arbeid ligger selvsagt i bunn av dette fagområdet. Deltakerne skal også gjennomgå hvordan hver enkelt påvirker både eget og andres arbeidsmiljø så vel fysisk som psykisk.

Kundebehandling

Hensikten med faget Service og kundebehandling er å bevisstgjøre medarbeidere om hva god service og kundebehandling betyr i Linjegods og hvorfor det er viktig. Alle ledd i bedriften bidrar til kundens opplevelse av bedriften, og betyr noe for om man beholder kunder og får nye kunder. Holdningene til området må være bevisst og positive.

Hva er god service? Service kan være både en betalt og en ubetalt tjeneste. Slik den oppfattes av kunden, er den også følelsen mottaker har av de tjenestene som kjøpes. Service er salg av tjenester.

Dette er området der deltakerne i kurset sitter i første linje og møter kunden i det som kan kalles sannhetens øyeblikk. Det er når medarbeider møter kunde, og skal utføre sine tjenester.

Emnet omfatter mange abstrakte begreper og verdier. Kommunikasjon, og hva som kan hindre eller forstyrre en god kommunikasjon hører med. Likeledes hvordan man overvinner vansker og unngår misforståelser. Deltakerne må se på hvem kundene er og hvilke behov de har.

Logistikken avslutter

I de to siste samlingene kommer logistikk inn for fullt. Deltakerne skal kunne redegjøre for grunnelementene i logistikk, verdiskapningskjeder og vise forståelse for hvordan informasjonsutveksling og samarbeid mellom leddene i logistikkjeden fungerer.

Logistikkens historie og utvikling hører med. Det samme gjør forståelse for hvordan logistikken påvirker kostnadsnivået. God logistikk bidrar til et riktig og optimalt kostnadsnivå.

Trender i logistikkbransjen i dag hører også med, med tredje- og fjerdepartslogistikk, outsourcing og returlogistikk. Hva dette vil bety både for utøver og kjøper er viktig å ha forståelsen av. Det samme med globalisering av næringsliv og handel.

Studieplanene er omfattende og forlanger innsats. Det legger heller ikke kompetanselederne og kompetansesjef Olav Johansen skjul på. Men de mener at den store søkningen og interessen i organisasjonen borger for at dette blir et vellykket tiltak. At det er en nyskapning i sin organisering og sitt opplegg er i alle fall sikkert.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!