Overvurdert i mange tilfeller!

Pendelen svinger. Trender som for få år siden ble erklært som det eneste saliggjørende, møter motbør og skepsis. Det gjelder de fleste områder, også logistikken. En del firmaer som for noen år siden satte bort sin logistikk til tredjepart, begynner å vurdere en insourcing av logistikk for å få bedre kontroll.

Christian Ryg

Det sa professor ved Handelshøyskolen BI Stein Erik Grønland i sitt foredrag til deltakerne på konferansen til Østlandsavdelingen av Logistikkforeningen. Men han la også vekt på at man vil få langt mer varierte løsninger og ulike måter å løse sin logistikk på.

Det går ikke an å snakke om god logistikk som et begrep, hevdet Grønland. Utsagnet må konkretiseres og forklares for å gi noen mening. Universalløsningen finnes ikke, man må finne den løsningen som passer den enkelte bedrift. Om man skal ha en slank eller meget fleksibel organisasjon, er et valg. Man må definere hvilken type kunder man har og finne hvilke krav de stiller og vil komme til å stille. Hva skaper verdier for våre kunder? Slike spørsmål er med å bestemme strategiske posisjoner man må innta for å overleve i konkurransen.

Ulike produkter krever ulike løsninger

Grønland pekte på at alt ettersom hva slags produkter bedriften skal selge, så må logistikkløsningene tilpasses produktet for å skape en konkurransedyktig bedrift. Dersom man har unike produkter, kan man i alle fall en stund benytte seg av rask levering og små lagre til en forholdsvis høy pris. Ettersom kopier dukker opp vil imidlertid løsningen bortfalle.

For standardprodukter finnes det flere mulige løsninger. Man kan velge korte ledetider, høy fleksibilitet og god service. Med større lagre har man da god kontroll over transporten. Den andre modellen han skisserte var 0-lager som gir lave kostnader men krever store serier og høy kapasitetsutnyttelse av transportleddet. Bedrifter som har mange ordres inne til enhver tid og få produkter som går i store serier gjennom lang tid, er dette en god løsning.

Vi må ha fokus på kundens resultat, dersom vi skal lykkes, da må logistikk-

en møte en rekke eksterne drivere. Kundens krav er selvsagt, men man må også tenke gjennom hvilke endringer som kommer eller vil komme som følge av globalisering og infoteknologi.

Kundekravene bare øker og øker. Mange trekker med seg krav de har fått oppfylt på andre områder, også til logistikken.

Globaliseringen gir et skifte i marked og økonomi. Stadig flere velger å få deler av sine produkter fra kommende økonomier. Grønland nevnte Kina og India som eksempler. «Hverdagsglobalisering» kalte han e-handel og pekte på utfordringer for logistikk når man kjøper stadig mer via nettet. Bestilling verden rundt er snart en daglig realitet.

Konkurranse og endring

Den sterke konkurransen setter press på evnen til innovasjon. Det kreves også stadig bedre informasjonstilgjengelighet. Informasjon og kommunikasjon er sterke faktorer i kampen om å lykkes. Grønland pekte også på prisfall i avansert dataprogramvare. Dagens analyseprogrammer er sterke verktøy som man tidligere bare kunne drømme om. Analyser som for få år siden var uhyre tunge og kostbare går i dag så raskt og rimelig at de aller fleste firmaer ikke har problemer med å skaffe seg verktøyet. Optimalisering av prosesser blir mulig.

Logistikken blir som en konsekvens av dette ofte utført av færre leverandører. Leverandørene må ha helhetlige løsninger. Kostnadene, ikke prisen, blir mer og mer avgjørende for kjøperen. Reduserte lagre og færre ledd i verdikjeden er generelle trekk. Vi får etter hvert færre konkurrenter innen logistikk og transport. Direkte distribusjon og stadig mer JIT mente han også går inn i det generelle bildet.

Miljøkrav vil gi sterkere overgang til short sea og vannvei som transportveier. Kombitransporten øker i Europa år for år. Infarktet på spesielt det tyske motorveinettet har ført til at gjennomsnittshastigheten for vogntog har sunket fra 80 km/t til rundt 40 km/t i løpet av forholdsvis kort tid. Grønland spådde en trend i retning kortere transporter.

Mange misfornøyde

Undersøkelser viser at opp mot 40% av alle som har outsourcet sin logistikk og benytter seg av 3PL, er misfornøyde med denne løsningen. Går man nærmere inn i tallmaterialet viser det seg at de fleste er godt forn øyde med prisen på tjenestene. Der det svikter er kreativiteten hos leverandøren at disse tjenestene.

Hvorfor kan 3PL mislykkes i såpass stor grad? Grønland pekte på at halvparten av de spurte skyldte på ineffektiv ledelse, enten i egen eller tjenesteleverandørens bedrift. Nær 40% hadde oppdaget skjulte kostnader som kom overraskende. Store forskjeller i firmakultur kan også gi store problemer og dårlig samarbeid. Det fører til stor grad av misfornøydhet. Viktig er også uklare målekriterier. Man vet rett og slett ikke om ordningen fungerer særlig godt. Dermed ønsker man å få tilbake kontrollen i eget hus. Grunnen til outsourcing var konsentrasjon om egen kjernevirksomhet, variable kostnader og tanken om at spesialisert gjør jobben bedre enn man selv kan greie.

Han ville allikevel ikke avsi noen definitiv dødsdom over outsourcing av logistikk. Den kan gå flere veier mente han. For en del firmaer vil 3PL lønne seg. For mange blir løsningen i framtiden egne, spesialiserte enheter i konsernet. All logistikk og transport skjøttes av slike enheter. Vi har allerede eksempler på det i mange store konsern. Andre igjen velger kanskje en form for delt løsning der mye settes ut, men kontrollen blir værende i eget hus.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!