Turbulens i verdikjeden - Outsourcing og utflagging

Dette særdeles aktuelle tema ble tatt opp til debatt på LOGMAs superseminar. Gjennom fem gnistrende innlegg fikk deltagerne innblikk i motiver, utfordringer, fallgruver, gjennomføringer og resultater ved outsourcing. Innleggene varierte fra konsepter og begreper til helhetlige sjekklister brukt ved praktiske eksempler.

Innledningsvis la et solid grunnlag for hele seansen ved å ta frem motiver og risiki ved outsourcing. Det meste kan outsources, det være seg servicefunksjoner, logistikk, produksjon, utvikling eller hele bedriften. Noen typiske motiv for outsourcing er:Stein Erik Grønland

Outsourcing kan oppleves å være drevet av trender og moter, det er riktig fordi mange andre gjør det. Men bakenfor åpenbare fordeler ligger det risiki hvis:

En lang liste som kan gjøres lengre tilsier at outsourcing må styres som et ytterst krevende prosjekt. Gode mavefølelser kan være et insitament, men styringen trenger beregninger og organisering som omfatter hele forsyningskjeden.

Carl-Axel Eriksson trakk frem hvordan tettere samarbeid med partnere, og i sær kunder, kunne være en drivkraft for outsourcing. Konsensus med kunde driver innovasjon som innebærer nye produkter, nye kanaler og nye markeder. Dette skaper igjen et sug etter forbedringer som:

Innovasjon øker kompleksiteten i forsyningskjeden selv om forenklinger og standardiseringer er gode mottiltak. Den endelige vinneren i forsyningskjeden er den som håndterer kompleksiteten bedre enn sine konkurrenter. Ericsson viste til valg mellom fire ulike forsyningsstrategier ut fra Martin Christophers analyse ved kombinasjoner av usikkerhet i nedstrøms etterspørsel og lengden av oppstrøms ledetid.

Outsourcing betinger et forhold til globalisering og tilhørende momenter er miljøhensyn, infrastruktur, (terror)-sikkerhet, finansielt språk og metodikk for måling av logistikkens kostnader og inntekter. Ericsson viste også til et eksempel hvorfor det ble valgt en tredjepart for utførelse av lager- og transportaktiviteter og hva som var viktig ved valget, ikke minst det å finne incentiver som fremmet en win-win adferd for både 3PL leverandøren og oppdragsgiver.

Hans H. Mustad som er styreformann i O. Mustad & Son, ga en levende skildring av flyttingen av fiskekroker fra Gjøvik til en nybygget fabrikk i en liten kinesisk by med fire millioner innbyggere beliggende nær Shanghai. Mustad som bedrift siden 1832 har 14 datterselskap verden over og har lang erfaring med flytting av produksjon. Første gang var i 1890 da produksjonen av hesteskosøm ble flyttet fra Gjøvik til Oslo fordi logistikken var komplisert. Hver tid har sin utfordring! Etableringen i Kina startet i 2001 og er allerede en suksess. Tidlig i planleggingen la Mustad vekt på å pleie relasjoner i nærmiljøet, samt lære kinesisk kultur og verdisyn. Dette for å kunne rekruttere og lære opp ansatte på en motiverende og profesjonell måte, kunne forstå og understøtte de nyansattes preferanser og behov, og således bidra til minimal gjennomtrekk av personell og høy trivsel og sikker produktivitet. Strategiske risiki for Mustad i utflyttinger er teknologilekkasje og merkekopiering. Det er i dette tilfellet lagt stor vekt på å beskytte kritiske fortrinn innen prosesser som herding og overflatebehandling under de nye produksjonsbetingelsene.

Jan Bergholt ga en grei oversikt over formalia og regelverk det er nødvendig å kunne forholde seg til ved flytting over landegrenser. Lover og kontraktsmessige forhold vedrørende avlønning, godtgjørelser, skatt, opphold og reiser kan leses ord for ord. Mer nyansert og avansert er de mye forhold. Det er i utgangspunktet kulturforståelse som basis for menneskesyn og lederskap. Det er å forstå og akseptere lokal skikk og bruk, vaner og adferd og hvordan det er førende for rekruttering, stillingskrav og kvalitetssikring.

Frode Reksten ga en spennende gjennomgang av hvorfor integrasjon av verdikjeder bidrar til effektiv logistikk. Ved outsourcing er effektiv logistikk en forutsetning. Effektiv logistikk er (som kjent) optimal vareflyt + optimal informasjonsflyt + optimal pengeflyt. Studier av ledende logistikkbedrifter har konkludert med at fem fellestrekk peker seg ut:

For å avkrefte en forestilling: Høy kompetanse i hele verdikjeden og effektiv logistikk fører ikke til outsourcing, men outsourcing forutsetter høy kompetanse i hele verdikjeden og effektiv logistikk. Outsourcing medfører nemlig en mer komplisert verdikjede ved at flere aktører må samordnes. God samordning forutsetter utveksling av relevant informasjon, noe som igjen krever kompetanse hos aktørene som er involvert. Outsourcing kan innta ulike relasjonsformer. Det kan være en kjøperelasjon eller en samarbeidsrelasjon. Dette er to ulike relasjoner som begge har sine styrker og muligheter, og en bedrift må velge relasjon ut fra et langsiktig strategisk vurdering av den verdikjeden som bedriften er i. Hver av relasjonsformene kan igjen brytes ned til ulike handlingsmønstre med ulikt krav til integrasjon. Innkjøpsrelasjonen kan for eksempel være rammeavtale, anbud, spotkjøp eller bruk av tilfeldige leverandører.

I den grad sammenhenger kan måles på makronivå viste en undersøkelse senest i 2003 at effektivisering av hele verdikjeden var meget sterkt korrelert med økt konkurranseevne og økt logistikkompetanse var sterkt korrelert med økt konkurranseevne.

Arbeidsmøter med tema "Integrasjon av verdikjeder"

Forøvrig starter LOGMA en serie på tre arbeidsmøter for medlemmer etter nyttår med tema Integrasjon av verdikjeder. Både konsepter og praktiske eksempler behandles. Er du interessert så ta kontakt med sekretariatet!

----------

Selskap for Logistikk/Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk/materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/opplæringsinstitusjoner. Organisasjonen sikter mot en best mulig geografisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på telefon 67 55 54 38 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemsskap, eller benytt Internett:  www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!