Spesialdesignet logistikk- og IT-studium for næringslivet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og Folkeuniversitetet tilbyr nå en 3-årig masterutdannelse på deltid innen logistikk og IT for ansatte med høyere akademisk bakgrunn i lokale bedrifter . - Studiet startet i Sandefjord i fjor høst med 21 studenter og er enestående i norsk sammenheng. Det er første gang NTNU har inngått en så omfattende samarbeidsavtale med en lokal utdanningsaktør, sier rektor Ragnhild Stein ved Folkeuniversitetet i Buskerud/Vestfold. - Det lover godt for kompetansehevingen på dette området.

- Etableringen av Masterstudiet i Sandefjord har ført til en samordning av logistikkstudiene ved NTNU, sier rektor Ragnhild Stein ved Folkeuniversitetet i Buskerud/Vestfold. Hun legger til at den formelle kontakten med NTNU ble etablert høsten 2004.

Trond Schieldrop

Etter initiativ fra Sandefjord Vekst (et samarbeidsorgan for Sandefjord kommune og næringslivet) og med støtte fra Vestfold Fylkeskommune ble det i fjor høst etablert en masterutdanning i Logistikk og IT. Folkeuniversitetet, NTNU og næringslivet i Vestfold har stått i bresjen for undervisningstilbudet. Dette vekker stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

- Flere store logistikkbedrifter i regionen ønsket studier i logistikk og IT på høyere nivå, sier rektor Ragnhild Stein, og legger til at dette er et spesialdesignet utdanningstilbud som kun finnes i Sandefjord.

Næringslivskoordinator Ernst Midtun i Sandefjord kommune har spilt en aktiv rolle i opprettingen av det nye studietilbudet, og professor Jan Ola Strandhagen ved NTNU mener samarbeidet med lokale myndigheter og Folkeuniversitetet i Sandefjord var avgjørende for etableringen av studiet.

- Uten det lokale engasjementet ville det aldri blitt noe av dette, sier han.

Lokalt næringsliv

Studiet har sterk tilknytning til eksisterende næringsliv både i forhold til prosjektarbeid og masteroppgaven som til slutt skal skrives. Bedrifter som Hydro Holmestrand, Sykehuset i Vestfold, Prior, Posten Borgeskogen, Total Logistikk Norge, Jotun, Color Line, Komplett, Locus, Schenker Linjegods og Tollpost Globe har deltatt aktivt i etableringen av logistikk- og IT-utdannelsen.

- Sandefjord kommune har en rekke IT-bedrifter som ligger som et cluster i Vestfold. De mente det var behov for en Masterutdanning i Sandefjord i og med at logistikk er en forretningskritisk del av alle disse virksomhetene, påpeker Stein.

Fikk ideen fra Sverige

Göteborg Universitet etablerte i 2001 sammen med Chalmers Tekniska Högskola IT-universitetet i Göteborg hvor målsetningen var å utvikle spisskompetanse innenfor IT-relaterte studieprogram som førte frem til en mastergrad. Da representanter fra Sandefjord kommune og Folkeuniversitetet besøkte det nyetablerte universitetet, anbefalte professor Kenth Lumsden ved Chalmers Tekniska Högskola - som har vært gjesteforeleser ved NTNU i Trondheim - anbefalte dem å innlede samarbeid med et av de tunge utdanningsmiljøene i Norge innen IT og logistikk.

- Vi undersøkte og kontaktet flere norske utdanningsmiljøer, men det var tidlig klart at NTNU var en naturlig samarbeidspartner, sier Ragnhild Stein.

Konklusjonen ble at de valgte å etablere et tilsvarende kompetansemiljø i Norge basert på norske forhold. Professor Jan Ola Strandhagen sammen med seksjonssjef Frode Arntsen fra NTNU-Videre (universitetets satsing på etter- og videreutdanningstilbud) har bidratt sterkt til dette utdanningstilbudet.

- Etableringen av Masterstudiet i Sandefjord har ført til en samordning av logistikkstudiene ved NTNU, sier Stein. Hun legger til at den formelle kontakten med NTNU ble etablert høsten 2004.

- Fagplanene skulle være ferdig i midten av mars i fjor, men var ikke på plass før i begynnelsen av mai. Det ble derfor kort tid til rekruttering frem til undervisningsstart i fjor høst, innrømmer Stein. - Innen søknadsfristen 2. september i fjor hadde likevel 21 potensielle kandidater søkt på logistikkutdannelsen (målet var 20).

- Vi er sterke på integrasjonen mellom teknisk-økonomiske perspektiver med fordypning innenfor produksjon, samferdsel, økonomisk matematikk og ledelsesmiljøer, NTNU-professor Jan Ola Strandhagen som mener studentene i Sandefjord får en bredere logistikktilnærming. Arkivfoto: Øyvind Engen

Studium med lokalt tilsnitt

NTNU-miljøet har lenge arbeidet for å etablere et logistikkfaglig etterutdanningstilbud. - Sammen med bedriftene og Folkeuniversitetet etablerte vi et tilbud tilpasset lokale forhold. Vi har ingen planer om å bygge opp fagmiljøer og fagkompetanse lokalt, og baserer utdanningen på en kombinasjon av to/tre dagers intensiv undervisning i kombinasjon med besvarelser av oppgaver på Internett, opplyser Strandhagen.

Studentene kan ta et treårig Master studium på deltid med fire spesialiseringsområder. Det ene er produksjonslogistikk og IKT. Det andre er verdikjedestyring - design, analyse og styring. Det tredje er økonomisk analyse og beslutningsstøtte i verdikjeder og det fjerde er strategisk logistikk-, innkjøp- og leverandørledelse.

Hele masterstudiet med spesialisering i logistikk tar 3 år og er basert på at studentene kan være i jobb. Tredje året skal studentene utarbeide en Masteroppgave basert på praktiske erfaringer fra egen bedrift. I tillegg til de fire spesialiseringsemnene, skal det gjennomføres fire metodiske generelle emner innenfor ledelsesområdet slik at denne delen tilsammen blir et toårig studium. Når studentene er ferdig med Mastergraden kan de være kvalifisert for doktorgradsutdanning ved NTNU i Trondheim, avhengig av hvilken utdanning de har fra tidligere.

- Det er vi som tildeler Mastergraden, påpeker Strandhagen.

Først ut

- Vi har aldri tidligere inngått en så omfattende avtale med en lokal samarbeidspartner, sier leder for NTNU-Videre Frode Arntsen, som har hatt ansvaret for den administrative tilretteleggingen av logistikk- og IT-utdannelsen i Sandefjord.

- Det er en del av utdanningstilbudet Master i organisasjon og ledelse med spesialisering innen logistikkledelse. Vi har et nært samarbeid med lokale bedrifter i regionen. På basis av dialogen med fagmiljøene på NTNU, ble studiet etablert i fjor høst. Samarbeidet har så langt fungert meget bra. Studentene i Sandefjord tas opp som studenter ved NTNU. Samarbeidet er forskjellig fra den vanlige Folkeuniversitetsordningen hvor kandidatene går opp som privatiser.

Godt samarbeid

Også han påpeker det meget gode samarbeidet mellom Sandefjord kommune, Folkeuniversitetet og næringslivet i regionen.

- Kommunen har innsett kompetansebehovet i regionen og de har vært villig til å sette av ressurser i utviklingen av dette spesifikke utdanningstilbudet, sier Arntsen, som i halvannet års tid var med på planleggingen av det nye studiet.

- Kommunen har vært en viktig pådriver i denne prosessen. Det gir utdanningstilbudet en legitimitet som det ellers ikke ville hatt i forhold til lokalt næringslivet, mener han. Det vurderes nå etablering av tilsvarende undervisningsopplegg i andre deler av landet der behovet er til stede.

NTNU samarbeider også med Folkeuniversitetet i andre deler av landet, men ikke i samme omfang som i Sandefjord.

- For et par, tre år siden revitaliserte vi vårt videreutdanningstilbud i andre deler av Norge. Vi skal være et universitet for hele landet, ikke bare for Midt-Norge. Da er det naturlig å søke samarbeidspartnere der det er et potensial. Vi har om lag 3.000 studenter som tar videreutdanning, og har derfor begynt å desentralisere deler av undervisningen tilpasset lokale forhold.

Erfaringsbasert Master

- Tilbudet i samarbeid med NTNU er det eneste universitets- og høgskolemiljøet i nærområdet som tilbyr tilsvarende logistikkstudier på Mastergradsnivå, sier rektor Stein ved Folkeuniversitetet i Sandefjord.

- Vi vet at Høgskolen i Vestfold arbeider med en masterutdanning i forbindelse med maritim spesialisering innen logistikk, og her kan det med tiden kanskje bli andre samarbeidsformer. Sammen med NTNU har vi en erfaringsbasert Mastergradsutdannelse på linje med det BI tilbyr. I praksis betyr det at studentene må ha arbeidet en del år i næringslivet før de kan sette seg på skolebenken. Vi har foretatt en evaluering av studiet og alle studentene mener det første semesteret allerede har hatt en positiv innvirkning i jobben deres.

Sterk på integrasjon

NTNU, BI og høgskolen i Molde har også logistikkutdanningstilbud men utdanningsprofilen er forskjellig.

- Vi er sterke på integrasjonen mellom teknisk-økonomiske perspektiver med fordypning innenfor produksjon, samferdsel, økonomisk matematikk og ledelsesmiljøer, sier Strandhagen, som mener studentene i Sandefjord får en bredere logistikktilnærming.

- Vi bruker IKT som en del av utdanningstilbudet med demonstrasjoner av modeller, simulerings- og illustrasjonsverktøy. Kombinasjonen mellom fjernundervisning og intensiv kursvirksomhet gir studentene gode resultater.

Internasjonal kompetanse

- Hvordan er utdanningen ved Folkeuniversitetet i Sandefjord sammenliknet med Chalmers i Göteborg og andre internasjonale logistikkutdanningstilbud?

- Vi har samme faglige tilnærming som Chalmers Tekniska Högskola, IT-universitetet i Göteborg og flere internasjonale logistikkutdanningsmiljøer. Våre studenter får en Mastergrad tilsvarende det vi tidligere kalte en hovedfagutdanning. Dette er en spesialisering innenfor logistikk- og IT-området, sier Stein. Hun legger til at studentene avlegger en utfyllende Masteroppgave knyttet til reelle utfordringer og arbeidsoppgaver i næringslivet.

- Blant annet har Volvo brukt IT Universitetet i Göteborg til utdanning av sine medarbeidere. Flere har løst komplekse oppgaver som bedriften ikke ville hatt kapasitet til å løse uten dette.

Rullerende opptak

Regionale bedrifter vil nyte godt av at medarbeidere med relevant studiekompetanse og flere års logistikkerfaring tar tilsvarende utdanning i Sandefjord.

- Det er rullerende opptak til studiet. Interesserte kan gå inn fra høsten 2006, enten som deltakere på enkeltmoduler eller på hele studiet, sier Stein.

- Utdanningstilbudet er primært rettet mot ansatte i logistikkintensive bedrifter som fra før av har høyere akademisk utdanning, sier Strandhagen. - Behovet for et slikt tilbud er voksende fordi logistikk spiller en avgjørende rolle i rasjonalisering og effektivisering av virksomheter. Til nå har denne type utdanningstilbud vært mangelfull. I hvert av kursene lages det en semesteroppgave som bl.a. omhandler forbedringspotensial. Det blir en nær relasjon mellom fag, teori og praksis. Flere av fjorårets studenter som har fullført semesteroppgaven, benytter allerede nå resultatene i egen bedrift med suksess. Jeg har også rettet flere eksamensoppgaver hvor studentene kommer med konkrete forbedringstiltak, sier Strandhagen.

Tror på permanent utdanningstilbud

- Hvilke forventninger har dere til denne logistikkutdanningen?

- Vi tror det blir et permanent utdanningstilbud hvor det kjøres et kurs pr. semester i en toårs syklus. Vi rekker nå ut til flere lokale bedrifter og enkeltpersoner. Folkeuniversitetet har et meget godt inngrep med lokale bedrifter på vestsiden av Oslofjorden. Vi favner et større marked med dette undervisningsopplegget enn om vi hadde styrt det fra Trondheim. For flere bedrifter ville reise- og overnatningskostnader blitt for store. Derfor ønsker vi å videreutvikle utdanningstilbudet til andre regioner i Norge, sier Strandhagen.

Sandefjord har i dag et av Norges beste logistikkutdanningstilbud. - Vi har i mange år hatt et nært samarbeid med Chalmers Tekniska Högskola og IT-universitetet i Göteborg. I løpet av neste semester får vi viktig drahjelp fra dem på områder hvor vi ikke er sterke. På den måten får studentene et bredere faglig perspektiv med flerfaglig ekspertise, fortsetter NTNU-professoren.

Frode Arntsen mener utdanningstilbudet i Sandefjord er viktig i markedsføring av studietilbudet til NTNU på Østlandet.

- Vi planlegger å etablere flere andre studieretninger i Sandefjord høsten 2006 innenfor områder som for eksempel prosjektledelse, coaching og relasjonsledelse.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

2006_ma0101B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!