Erstatter ti ulike lagre i Osloregionen

- Logistikksenteret på Berger er et skritt i riktig retning for vår visjon for Bring Logistics, sa konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge under åpningen av senteret. - Strategien er klar. Konsernet går fra post til logistikk. Bring er spesialister på området. Vi skal være grønne og oppnå en reduksjon av utslipp på 30 prosent innen 2015. Da må vi samle all logistikkvirksomhet på færrest mulig steder.

Christian Ryg

Mejdell understreket at anlegget på Berger, som erstatter 10 ulike lagre i Osloregionen, representerer et taktskifte for konsernet. Det gir helhetsløsninger som skal føre til verdiøkende tjenester for kundene, og dermed gi Bring Logistics konkurransefortrinn. Mindre transport gir også miljøgevinster. Et godt arbeidsmiljø i senteret betyr økt motivasjon for de ansatte. Også det er et moment som i neste omgang gir mer fornøyde kunder.

Vekst i markedet

Adm. direktør Erik Mørch i Bring Logistics Solutions sa under åpningen at markedet i Norge har vist en solid vekst med 15 prosent årlig siden 2002. Selv om finanskrisen har spilt en rolle de siste par årene, så er det fortsatt vekst.

- Kundene utvikler stadig høyere logistikkompetanse, og stiller dermed stadig høyere krav til utøverne i dette segmentet. Vi ser at outsourcing modnes og øker i takt med denne bevisstheten og denne kompetansen. Mens produksjon flyttes til lavkostland, krever man et stadig høyere servicenivå her i landet. Det stiller krav til aktørene, og fører til en økning i logistikksentrenes kapasitet. På få år har vi sett en vekst på 1,5 millioner kvadratmeter, fortalte Mørch.

Den utviklingen man ser hos logistikksentre er også en utvidelse av tjenester. Fra å være rene lagerhotell, utfører man stadig flere verdiøkende tjenester for kunden. For Bring Logistics del er det også en del av strategien og noe man vil være bedre i stand på det nye anlegget. På den måten skal Bring skape tillit og være på topp og både få nye kunder og holde på de eksisterende.

Hurtig utvikling

Utviklingen av det nye senteret på Berger har gått raskt. Grunnarbeidet startet for to år siden. Byggestart var i fjor, og nå står et lager med 58.000 kvm klart. Det har semiautomatisk håndtering høylager på 12 meter og et konvensjonelt lager med seks meters høyde i tillegg. Man har verdilager der det er begrenset tilgang. Dessuten er det en stor terminal med 42 porter. Her kan man crossdocke og gjøre klar utsendelser, samt foreta verdiøkende tjenester. Mørch understreket at dette er et av Nordens mest avanserte anlegg i sitt slag. Det er investert i stordrift og industriell produksjon med høy fleksibilitet. Samtidig skal man ha full sporing av alt gods som passerer gjennom anlegget på Berger. Her finnes kapasitet og kompetanse for ytterligere verdiøkning.

Bygget eies av Bulk eiendom, men fordi Bring kom inn på et tidlig tidspunkt og har en meget langsiktig avtale, har man hatt mulighet til å være med på utformingen. Dermed er bygget skreddersydd for den virksomheten som skal foregå der i mange år framover.

Logistikk & Ledelse fikk allerede på senvinteren anledning til en gjennomgang av logistikksenteret, der vi fikk beskrevet håndteringen i detalj.. (Red. anm.)Se L&L nr. 4/2010

------------------

Hvordan lykkes med outsourcing?

Alan Braithwaite, professor ved Cranfield University og styreformann i LCP Consulting, stilte dette spørsmålet under åpningen av Bring Logistics nye senter på Berger rett før sommeren. Han pekte på seks vesentlige drivere for utviklingen av outsourcing i løpet av de siste ti årene.

Christian Ryg

For det første er det ønsket om lavere kostnader, sa han. Dessuten er det stadig flere som ser at logistikk ikke hører med til firmaets basis- eller kjernevirksomhet. Ved å outsource denne delen av virksomheten, kan man dessuten unngå investeringer i lager og spare inn personell. Braithwaite understreket at mange i dagens finanssituasjon gjerne vil unngå å bruke penger også på drift av større lagre enn høyst nødvendig.

I mange tilfeller gir outsourcing også en høyere kvalitet på lagertjenester og man oppnår bedre service, fordi 3PL-bedriftene er spesialister innen sitt fag. Det teller også med i vurderingen. Ønsker om endring i bedriftens struktur eller drift kan også telle med i vurderingen av om man skal outsource logistikktjenestene.

Sist, men ikke minst kan vurderingen av verdien av å komme med i et delt nettverk telle. Selskaper som går inn for outsourcing kan ha en miks av disse grunnene til grunn for sin beslutning, sa professor Braithwaite. Beslutningsgrunnlaget kan også endre seg over tid.

Vekst verden over

Det er en voldsom vekst verden over når det gjelder outsourcing, selv om den har avtatt noe de siste årene. En slik utflating betyr imidlertid at vi får en modnere bransje, mener Braithwaite. Marginene øker på grunn av konsolidering i bransjen, og også i byggebransjen. Mulighetene i markedet er store, men usikkerheten er også stor. Det er en kapitalintensiv bransje, med press på marginene både fra produsenter og fra salgsledd.

Begge ledd etterspør hvilke tjenester man kan få. Servicetilbyderne ventes å være eksperter, men har lav status og ligger lavt på skalaen over forskning og utvikling.

Ny teknologi

For å oppnå posisjonen som best i klassen når det gjelder 3PL må man satse på ny teknologi og være innovativ. Kundene må også involveres i prosessen. Det er vanskelig eller nesten umulig å beskytte ny tankegang mot konkurrenter eller holde den hemmelig for kundene, fordi de er smarte og har egen ekspertise. Dessuten er det et åpent marked med hard priskonkurranse.

Det er en rekke kommende trender som tilbydere av 3PL bør merke seg, mente professoren. For det første ser vi en stadig sterkere tendens til multikanal integrasjon. Det konvensjonelle markedet blandes mer og mer med internetthandel. Dette stiller andre krav til tilbydere av 3PL tjenester, som må håndtere ulike kundekategorier og stå for ulike distribusjonsformer.

Dessuten kommer et marked for retur- og gjenbrukslogistikk stadig sterkere. Man må finne mulige løsninger for å ta vare på et slikt marked og tjene penger på det. Ordres til leveranse vil etter hvert ligge mer og mer på 3PL bransjens aktører og prosesser vil bli mer integrerte og gjennomsiktige. Vi vil få se nettverk der man samarbeider med ulike aktører.

Den som ønsker å sikre bedriftens framtid, må sørge for å investere i medarbeiderne sine. Skape lojalitet og interesse for bedriften de jobber i, vil være et av kriteriene for bedriftens muligheter og konkurransekraft. Hvis alle er engasjerte og motiverte, har man større mulighet for kommersiell kreativitet. Dersom bedriften også har ledelse som er innstilt på ytelse gjennom hele kjeden, stiller man sterkere i framtidens konkurranse mente Braithwaite.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!