Finnes gode råd innen forsyningskjeder?

Mange står foran en travel høst. Det gjelder å være proaktiv fremfor reaktiv. Å forberede fremtid er viktigere enn å reparere fortid. Potensielle gevinster må realiseres internt selv om eksterne pålegg og krav må etterkommes. Det betyr at arbeidet med forsyningskjeden må prioriteres.

Som de fleste har erfart så er riktig prioritering en krevende balansekunst i den nevnte travle hverdagen. Det er fristende å spørre hvordan de mest profesjonelle virksomheter utvikler og styrer forsyningskjeden sin. Kanskje enda mer fristende er det å etterspørre om råd hos aktører som per definisjon skal vite best.

Derfor er det gledelig å konstatere økende tilgang til både operasjonell erfaring og konseptuelle råd. Vi har i den anledning tolket presentasjoner og åpne fagartikler på hjemmesider hos konsulentselskaper. Utfordring for selskapene synes å være en balanse mellom å fortelle og friste. På den ene siden må jo presentasjonene fortelle om kompetanse i form av forbedringsmetoder, fagkunnskap og erfaringer. På den annen side må det lokke med at de beste rådene bare kan forfølges gjennom nærmere kontakt og samarbeid klient og konsulent.

Uten tvil vil et harmonisk samspill mellom en operativ og forbedringssøkende logistikksjef og et rådgivningsmiljø med sine konsepter og metoder skape gevinster. Gevinster i form av økte inntekter og reduserte kostnadspådrag og mindre bruk av kapital. Likevel kan vi her helt gratis gi noen smakebiter på hva fremmelige konsulenter og deres ledende klientbedrifter synes å ha fokus på i sine anbefalinger. Det synes å være betydelig enighet om hva beste retning er.

Forsyningskjeden plass i forretningsstrategien

Forretningsstrategien er styrende for forvaltning av forsyningskjeden samtidig som forsyningskjeden er understøttende forretningsstrategien. Toppledelsen bør være involvert og ha den nødvendige faglige forståelse for forsyningskjedens dynamikk og muligheter. Samspillet mellom forsyning og strategi må gjenspeiles i ledelseshierarkiet via klare eierskap for forsyningskjeden som hovedprosess og for de underliggende delprosesser.

Differensiert kundeservice

Kundeservice avklares. Det betyr å avklare hvordan serviceelementene responstid, leveringstid, presisjon, produktkvalitet, leveringsinformasjon, generell tilgjengelighet, sortiment og bruk av kanaler hver i sær driver forretningen med kundenytte og omsetning. Forsyningskjeden må tilpasses slik at de ulike serviceelementene understøttes på en optimal måte.

Kontroll på økonomistrukturen

Full oversikt og kontroll på økonomi. Allerede nevnt er en differensiering av serviceelementene og disses generering av kundenytte og omsetning. Men det gjelder videre detaljering av de operative kostnader og spesifisering av de tilhørende kostnadsdrivende aktiviteter, (ref. ABC-analyse). «Cash-to-cash» analyser legges til grunn for optimal allokering av kapitalbruk. Flaskehalser elimineres og skalaeffekter maksimeres gjennom helhetlig investeringer og utnyttelse av infrastruktur som bygninger, maskiner og utstyr. Innenfor økonomisk styring synes begrepet «Lean» synes å være på de flestes lepper.

Dynamisk forsyningsstrategi

Fokus løftes fra operativ logistikk til strategiske tiltak innen forsyningskjeden. Det er et økt innslag av risikoanalyse og -styring, samt utvikle evne til hurtig tilpasning av kjeden til skiftende eksterne forutsetninger. I sin natur er forsyningsstrategi utfordrende og komplisert. Derfor skjer det en formalisering av utforming og implementering, samt hyppigere (årlige) revisjoner med moderat horisont, (3 år).

Prosessfokus overtar for funksjonsrevir

Et element i en velutviklet forsyningsstrategi er helhetsperspektivet. De inngående, gjennomgående og utgående prosessene i bedriften må henge sammen. Styringsmodellen må avstemmes optimalt mot produktsortiment, markedsføring, kundekrav, leverandørytelser, produksjonsressurser og distribusjonskanaler. Tverrfaglig forståelse for og etterlevelse av ideen om kjedens samlede verdiskapning må overstyre belønning av hierarkiske enkeltfunksjoner.

«Verktøy» for ledelse

Dette er et samlebegrep som kan dekke tre fremhevede forutsetninger for ledelse av konkurransekraftige forsyningskjeder. For det første er det tilgang til grunnleggende faglig kompetanse til å forstå og utvikle en helhetlig kjede strategisk, taktisk og operativt. Sjablongpreget kunnskap er ikke nok. Dernest er det bruk av IT-teknologien. Men det er ikke datasystemer som sådan som er tilstrekkelig og avgjørende. Det er bruken av administrative styringssystemer sammen med personers fagkunnskap som bidrag til bedriftens verdiskapning.

Dermed er det duket for den tredje forutsetningen, det å planlegge forsyningskjedens utvikling ut fra en metodisk og kvantitativ analyse av kjedens historikk, tilstand og alternative scenarioer.

Gode råd?

Disse observerte områdene er som sagt enkle eksempler på hva som fokuseres innen litt tilfeldige faglige miljøer. Men hvordan hver enkelt i en travel hverdag skal arbeide med de nevnte temaer for å etablere de beste løsningene er selvfølgelig en lang og alvorlig reise. Mange forslag til gode løsninger finnes når vi leter blant nettsider med undersøkelser og artikler. Likevel tror vi at foreløpig kan neppe noen påberope seg å forvalte den endelige fasit. Men uansett er det fornuftig å reise i riktig retning.

Et lovlig initiativ er å se hva andre har planlagt og gjennomført og hva det har resultert i. Utveksling av gode råd og erfaringer på en særdeles ressurseffektiv måte er selve ideen bak LOGMAs medlemsmøter. Alle har anledning til å fortelle suksesshistorier og alle har anledning til å bli inspirert.

-----------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i dette bladet er.Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!