Navet i logistikkhjulet

Brødrene Dahl, Norges største rørgrossist, har endret logistikken totalt i løpet av de siste årene. Fra sentrallageret på Langhus distribuerer man nå til alle kunder innen en radius av 500 kilometer over natten. Mens man tidligere hadde regionslagre som sto for dette, kjøres det ut mellom 80 og 100 biler i døgnet fra sentrallageret. Denne trenden bare fortsetter, sier logistikkdirektør Jan G. Vere til Logistikk & Ledelse.

Christian Ryg

Jan G. Vere forteller at visjonen til Brødrene Dahl (BD) er firedelt; BD skal gjøre arbeidsdagen enklere for sine kunder. Selskapet skal ha en høy grad av pålitelighet, slik at kundene kan stole på at de får sine varer i riktig tid, stand og mengde. BD skal ha en høy grad av tilgjengelighet til sitt sentrallager, og sist men ikke minst, skal selskapet besitte den kompetansen som sørger for alt dette.

- Vårt sentrallager må ha riktig sortiment og mengder av alle produkter som våre kunder trenger til enhver tid. For å få alt ut til kundene må vi ha en logistikk som fungerer optimalt. For å få til dette må være medarbeidere være dyktige og ikke minst, motiverte for jobben. Dagens stab oppfyller disse kravene, og bor samtidig stort sett i nærområdet, slik at skiftordningen fungerer greiest mulig, forteller logistikkdirektøren.

Forenklet flyt

For noen år siden bestemte BD seg for å innføre et forenklet flytmønster, både av informasjon og varer gjennom mellom sentrallageret og kundene. Hensikten var å kunne levere over natten fra sentrallageret på Langhus til og med Trøndelag. Dette er nå en realitet, med tillegg av to til tre faste leveranser ukentlig til deres servicesentre i de tre nordligste fylkene.

- Inngående kommer det daglige leveranser på ca 40 bilenheter, og vi har 120 utgående kjøreruter som betjenes av 80 til 100 trailere og distribusjonsbiler. Antall utgående ordrelinjer pr døgn har økt fra rundt 9.500 til enkelte døgn opp mot 13.000. Det betyr at vi må kjøre tre skift i døgnet, fem dager i uken. Dess færre transaksjoner vi utfører, dess lavere blir kostnadene. Det gjelder altså å ha gode informasjonssystemer og bestillingssystemer.

I tillegg til vanlige pallereoler, småvarelager og rørlager, er det installert et heisautomatlager med stor kapasitet for småvarer. Her ligger rundt halvparten av alle artikkelnumre lagret kompakt.

Gode team er viktig

Teamtanken er sentral for BDs lagerdrift. Vere understreker at gode team produserer mye mer på samme tid, enn team som ikke fungerer så godt. Det gjelder også å få logistikken inn til å fungere best mulig. Fulloads inn gir lavere kostnader.

Som vanlig i store lagre gjelder tilnærmet 80/20 regelen. Rundt 3.000 artikler står for 80 prosent av omsetningen. Men BD må også være sikre på at mer perifere varer finnes tilgjengelig på lageret, for å tilfredsstille alle kunders behov.

I servicesentrene ligger produktene tilgjengelig for kunder som ønsker å hente varer lokalt. Sortimentet på BDs 52 servicesentre består av 5.000 til 6.000 artikler.

Til Østlandsområdet distribueres ferdigplukkede ordrer. Til resten av Sør-Norge kjøres det ruter med containere med palletert gods som så blir distribuert lokalt. I tillegg bruker BD en del samlasttransport nordover. Til distribusjon i distriktene har man langtidskontrakter med lokale transportører, ofte forholdsvis små transportselskaper som kjører med uniformerte biler. Rutene detaljplanlegges i samarbeid mellom BD og de lokale distribusjonsselskapene for å få best mulig utnyttelse av bilene. Det kan ofte være vanskelig å laste bilene riktig fordi man har svært uensartet gods.

BD kjøper allerede i dag transport for rundt 200 millioner kroner årlig. Men transportbehovet stiger, i takt med at man overtar mer og mer av distribusjonen for produsenter.

Gjennom de siste årene har selskapet hatt en kraftig produksjonsutvikling for sentrallageret. Den har gått fra 50 prosent av selskapets omsetning til rundt 75 prosent. Målet er at man skal opp på rundt 85 prosent. Det har også vært en kraftig økning i antall artikler på lageret. For få år siden lå antallet artikler rundt 10.000 numre. Nå er man oppe på 21.000 artikkelnumre. Basert på de planer som foreligger, ventes også betydelig vekst på artikkelsiden i de nærmeste år. Det betyr at antall lokasjoner både har økt kraftig og man i tiden som kommer må ha større bufferlager. Dagens situasjon er at produksjon av stadig flere varer skjer i andre verdensdeler, med lengre transporttid. Det igjen skaper behov for større lagerbeholdning og -kapasitet. Produksjon i land som Kina krever også et stort forarbeid før man inngår kontrakter, og man skal sjekke at alt produseres til riktige spesifikasjoner, slik at kundene blir fornøyd når varene leveres. BD har hatt et omfattende arbeid med dette, og har nå fått leverandører man kan stole på.

Behov for mer plass

BD har dermed sett behovet for økt areal og nytt større lager. Vere sier at man lette etter et alternativt område, men fant at industriområdet på Langhus var det beste. Alt skal være samlet på ett sted for best mulig vareflyt og enklest mulig logistikk. Som vi skrev i desembernummeret har man fått kjøpt naboeiendommen. Med flytting av veien innover i industriområdet lenger mot øst, blir det mulig å bygge et høytlager og et utvidet lager på tomten. Inkludert tilleggseiendommen er samlet areal på 113 mål. Med høytlager får man også større plass til produksjon av ordrer i sentrallageret.

- Planlegging for veiendringer og mellomlagerbygget skjer i første del av dette året. Etter at den kommunale godkjenningsprosessen har gått sin gang antar vi at veiløsningene er klare i løpet av inneværende år, og at høytlageret bør stå ferdig i slutten av 2012/ første del av 2013. Samtidig får man nytt stort samlet utelager for store rør og lignende produkter. I det nye høytlageret vil man få automatisert drift for både paller og langgods.

Fortsatt ligger VVS-produkter (rørleggerbedriftenes arbeidsområde) på rundt 60 prosent av artiklene som går gjennom lageret. Vann- og avløpsprodukter til statlige og kommunale etater, kraftverk og entreprenører utgjør omtrent en fjerdedel av det totale volumet, mens industrien mottar rundt 15 prosent. I tillegg har man verktøy og skilt og trafikkmerking, samt arbeidsklær.

Gleder seg til framtiden

Logistikkdirektøren gleder seg til at man kan åpne det nye anlegget om rundt to år.

- Inntil det skjer må vi bare finne løsninger som gjør at logistikken fungerer optimalt, selv om vi gjerne skulle hatt mer plass allerede nå, sier Jan G. Vere avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!