Har logistikk-ideer sin egen verdikjede?

Logistikkens mangfold av aktiviteters utfordringer og løsninger innen verdikjeder er nå en gang LOGMAs beiteområde. Noe alle beitende vesener raskt erfarer er at å snaubeite bare ett område kan gi ensidig kost. I håp om å finne noe faglig mat på flere områder tar vi oss den frihet å vandre langs logistikkideenes verdikjede.

Hva er så logistikkideenes verdikjede? Er det er begrep med mening? Faktisk er det en kjede med karakteristika som kjennetegner en generisk verdikjede. Spørsmålene som må avklares er så som: Hvor og hvorfor oppstår ideene, hvordan synliggjøres og formidles ideene til relevante aktører, og ikke minst, hvem er ideenes kunder og hvordan realiseres ideenes iboende nytteverdi. Men siden dette er et notat om logistikk og ikke filosofi, skal vi prøve å konkretisere.

Som hovedprinsipp kan vi si at det er tre ledd i ideenes verdikjede:

: Ideer skapes og teorier formuleres og publiseres innen fagmiljøene ved høyskoler og universiteter.Første ledd

: Teoriene blir til strukturerte konsepter og formidles til virksomheter i ulike former, ofte via rådgivere og konsulenter.Andre ledd

: Konseptene installeres og praktiseres innen ulike virksomheter og realiseres til gevinster, spesielt når nye konseptene harmonerer med egen etablert kunnskap og praksis.Tredje ledd

Vi har forståelse for praktikere som mener at kjeden ser stikk motsatt ut. Men den diskusjonen blir bare en ny variant av «høna og egget». Et kompromiss kan vi kanskje finne i det som en gang var sagt: «intet er så praktisk som en god teori».

LOGMAs tradisjonelle rolle er fokus på det her kalte tredje leddet ved å legge til rette for at de praktiske fagfolkene kan møtes. Møtene skjer primært ved de ulike medlemsbedrifter hvor entusiastiske nøkkelpersoner presenterer utdrag av egne utfordringer, løsninger og resultater innen virksomhetens forsyningskjeder. Intensjonen er også at disse medlemsmøtene kan lede til åpne og fleksible faglige nettverk eller mer intime tankesmier med fokus på spesielle temaer.

Fagmiljøer hvor ideer skapes

Denne gangen skal vi rette oppmerksomheten mot det vi har kalt det første leddet i ideenes verdikjede, se mot fagmiljøer hvor vi tror at ideer skapes. Det gjør vi faktisk ved hjelp av en eneste fagbok. Fagbøker kan ha en tendens til å bli stående i hylla eller i beste fall liggende på nattbordet. Men her har vi en bok som fortjener en langt mer nærgående og nysgjerrig behandling. Den heter noe så enkelt som « », utgitt på Tapir Akademisk Forlag. Redaktør er Bo Terje Kalsaas, førsteamanuensis ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder. Han har klart det kunststykket å samle og koordinere innlegg fra 14 særdeles kompetente personer fra sentrale forskningsmiljøer innen logistikk, bedriftsøkonomi, innovasjon, strategi og ledelse:Ledelse av verdikjeder - Strategi, design og konkurranseevne

Forfatterne er behørig presentert i boken og kan sikkert kontaktes av lesere som vil forfølge sine (og andres) konkurrerende synspunkter. Boken er et akademisk nettverksprosjekt hvor de ulike forfatteres særegne kompetanse og ressurser er kombinert gjennom dels felles skriving av kapitler og dels skapelsen av bokas helhet. Som det sies i forordet: «produksjonen av en slik bok kan også konseptualiseres som et sett av koordinerte aktiviteter i en desintegrert verdikjede». Uansett, boken er som en kriminalroman, vanskelig å legge fra seg før den logiske løsningen er på plass. Forskjellen er at her belyses logiske sammenhenger i komplekse verdikjeder.

Tre logiske perspektiver

Boken har tre perspektiver. Det første er en. Begrepsapparatet avklares. Smakebiter å nevne er teknisk og sosial arbeidsdeling, makt og tillit som ledelsesprinsipp, prinsipal-agentteori og nettverksteori som tilknytningsformer, internt kontra eksternt fokus, endring kontra stabilitet, teorier for transaksjonskostnad og ulike analysemetoder.grunnleggende teori for strategi og ledelse av verdikjeder

Det andre perspektivet er en. Smakebiter her er utvikling av produktegenskaper og kundeverdi, kundeadferd-, preferanser og lønnsomhet som grunnlag for posisjonering og økonomisk styring, serviceaspekter og merverdi, prestasjonsmåling av leverandører ved henholdsvis valg av nye leverandører og ved forbedringsarbeid i etablerte forhold, målesystemers insentiver og misbruk, rasjonalisering av logistikk mellom kunde og leverandør, samt systemer for deling av informasjon mellom aktørene.virksomhets relasjon med kunder og leverandører

Det tredje perspektivet er. Lean produksjon som en del av post-fordismen er selvfølgelig med, sammen med drøfting av ytelsesindikatorer ved forbedringsarbeid med utforming og styring av fysisk materialflyt. Videre diskuteres hvordan forbedringsplanlegging kan bygges på overføring av «beste praktiserte metode» versus teoretiske analyser, samt hvordan det gir premisser for MPC (Manufacturing Planning and Control)-systemer. Det illustreres hvordan pålitelighetsmodeller og risikovurderinger kan understøtte regularitet og tilgjengelighet av ressurser. Det er interessante empiriske analyser av effekten av intern koordinering mellom utvikling av produksjon av produkter, effekten av informasjonsflyt med leverandører og koordinering med kunder.produksjonslogistikk og risiko

Konklusjon

Her er noe for de fleste. Men det forutsetter en passe porsjon nysgjerrighet og interesse for ledelse av verdikjeder. Da er det bare løp og kjøp, og som sagt «intet er så praktisk som en god teori».

--------------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no eller kontakt sekretariatet på 67 55 54 38.

Redaktør for LOGMA-sidene i dette bladet er.Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!