Sentrallager - forsterket nav i logistikkhjulet

Lager har i sin alminnelighet blitt ensidig betraktet som et kostnadsdrivende element. Men riktig lager på rette plass i forsyningskjeden kan også være en nødvendig forutsetning for verdiskapning. Således har sentrallager blitt et særdeles viktig ledd i kjeden, spesielt innenfor handelskjeder. Her gjør vi noen betraktninger på sentrallagerets voksende betydning, samt refererer til noen konkrete lagerløsninger for tre handelskjeder presentert på en serie LOGMA medlemsmøter.

Eksempel på integrert flyt av varer ved Apokjeden Distribusjon: Ferdig plukkete kasser står i karuseller. Derfra håndterer roboter kassene slik at de blir i riktig rekkefølge for transport til den enkelte butikk. Kassene med varer henføres til de riktige lokasjonene for tydelig eksponering av sortimentet i butikk.

Det synes å være en voksende interesse for lager med sine ulike løsninger og lokaliseringer. Hva kan det så skyldes? Det må i så fall være signifikante endringer som gir nye utfordringer og muligheter i det å styre en komplett forsyningskjede, med det formål å understøtte virksomhetens markedsposisjon og vekst. Med utgangspunkt i klassiske faktorer for å beskrive konkurransekraft, (jamfør Kotler), så kan vi kanskje gruppere og spissformulere de endringstendenser som mange aktører trekker frem:

er mer og mer like ved at nye produkters komparative fortrinn blir raskere desimert ved konkurrentenes tiltak. Produsentene/leverandørene standardiseres på teknologi og metoder og blir lettere sammenlignbare og relasjon til unike produktkilder blir en sjeldenhet. Vridning av sortimentet blir normalt.Produktene

ut fra differensiering av priser hemmes av at markedsprisene med transparente metoder blir lettere å sammenligne. Temporære kampanjer på produktpris og -presentasjon dominerer.Gevinster

blir i sterkere grad følsomt for pådraget av interne kostnader, hvorav nettopp aktiviteter knyttet til lagerleddet er betydelig kostnadspådragene.Gevinst

i form av leveringsevne og - måte må understøtte mottagers, (sluttkunde, butikk eller servicesenter), krav til produkttilgjengelighet i sted, tid og mengde.Leveringsservice

Dette gir noen generelle krav som må tilfredsstilles:

må være tilstrekkelig til å mestre vekst i volum, både med hensyn til lagring og gjennomstrømning av varer.Lagerkapasitet

i lagerløsningen må være stor nok til å møte raske skiftninger i sortiment, det være seg permanente eller endringer ut fra sesong og kampanje.Fleksibiliteten

i lagerløsninger må være så relevant og tilpasset at det skapes en rasjonell arbeidsdeling mellom manuelle og automatiserte aktiviteter.Teknologien

av lageret må være dynamisk nok for å kunne levere differensiert leveringsservice ut fra ulike markeder, kundegrupper og produktgrupper.Drift og organisering

Presentasjon av tre sentrallagre

Som nevnt har det nå vært LOGMA-møter ved tre virksomheter. Tre virksomheter med vidt forskjellige verdikjeder, men med likhetstrekk med hensyn til styring av forsyningskjeden. Der er eksempler på hvordan gjennomtenkt og helhetlig disponering og bruk av sentrallager kan være et konkurransefremmende element. Informative og imøtekommende vertskap for møtene var: ved, ved og ved.Apokjeden Distribusjonlogistikkdirektør Roger ThoresenBerggård Amundsenlogistikkdirektør Terje Østrem KarlsenSykehuspartnerlogistikksjef Marianne Mengkrogen

En introduksjon av virksomheten som forretningsenhet ga oss god forståelse av hvordan styringen av forsyningskjeden generelt og driften av sentrallageret spesielt var utformet for å støtte den overordnede forretningsprosessen. Lydhøre deltagere fikk en balansert og inspirerende gjennomgang av de viktige delprosesser ved hvert av sentrallagrene. Det er delprosesser som alle fungere effektivt for at lageret skal kunne være det navet i forsyningskjeden som det er ment å være. Det var delprosesser som:må

med håndtering og fysisk kontroll, samt avstemme informasjon om varens tilstand og egenskaper, egnet lagringsbetingelser og valg av lokasjon. Flere eksempler på at faglig og åpent samarbeid med leverandør kan bidra til enkle og rasjonelle løsninger for forpakning, kolli og leveringsmåte, noe som gir kostnadsfordeler for begge parter.Varemottak

av varer hvor ulike lagerløsningen bestemmer beste praksis. Det er her eksempler på innlagring til helt automatiserte høylagre, til vareheiser, til paternoster, til ulike reolarrangement og i enkleste fall til gulv.Innlagring

av varer fra lagerlokasjon hvor et stort spekter av metoder presenteres. Det er utrolig mange varianter av metoder, fra helt automatiserte kombinasjoner av kraner/heiser/roboter/conveyere/trucker som bringer varer til person, og til helt manuelle metoder hvor person med truck følger en plukkerute fra lokasjon til lokasjon. Umulig å angi beste metode i generelle termer, vanskelig nok å finne den optimale metode i det enkelte tilfelle. Men det var betryggende å høre at alle virksomhetene hadde gjort sine valg på en gjennomtenkte og strukturert måte.Plukking

av ordre varierer ut fra om det plukkes spesifikt til en kundeordre eller det er samleplukk med påfølgende splitting. Igjen er det hver virksomhet som må kalkulere og velge, gjerne basert på ordrestruktur, varetyper og bredde på sortimentet.Pakking og konsolidering

er siste delprosess i lagerets gjennomgående hovedprosess. Aktivitetene er lassplanlegging og lasting, ruteplanlegging og selve transporten, mottak og lossing hos kunde. Igjen kunne det vises til fine eksempler på løsninger. På den ene siden rasjonelle sett fra lageret, og samtidig kunne ivareta kravene om leveringsservice og varetilgjengelighet hos kunde. Slik blir det når det tenkes helhet og sammenheng.Forsendelse

Deltagerne på disse LOGMA-møtene fikk forklart, og oppklart, en rekke praktiske løsninger innen de ulike områdene. Det er konkrete detaljer som det fører for langt å gjøre rede for i denne artikkelen. Men oppfølgende spørsmål kan sendes undertegnede, eller direkte de til de nevnte vertskap, så vil det forhåpentlig gi en god faglig dialog med gjensidig utbytte.

-----------

Apokjeden er Norges største apotekkjede med i underkant av 3.000 ansatte fordelt på kjedekontor, grossist og 265 apotek over hele landet. Apokjeden har en årlig omsetning på ca. 6,6 milliarder kroner, og er heleid av Phoenix Pharmahandel GmbH, som er en av Europas største legemiddelgrossister. Apokjeden Distribusjon, som er grossistenheten i Apokjeden, har lager på Lørenskog utenfor Oslo og i Narvik. En vesentlig andel av varene som distribueres til apotekene er legemidler. All lagring, håndtering og frakt er derfor underlagt strenge lover og regler når det gjelder sikkerhet og kvalitet. Dette sammen med krav om rask og effektiv vareflyt fra produsent til apotek, har resultert i at det er gjort mange investeringer i systemer og utstyr de siste årene.

Berggård Amundsen (BA) startet opp sin virksomhet i 1946. Fra å være en enkel grossist med to avdelinger på 1990-tallet har firmaet hatt en betydelig vekst de siste 12 år. I dag er det ca 170 medarbeidere fordelt på 24 avdelinger og et sentrallager, og omsetningen runder en milliard. BA er totalleverandør til elektrobransjen av materiale som sammen med fagspesialister innen Installasjonsmateriell, Energi og E-verk, Svakstrøm og Industri gir de beste løsninger til installatører, energiverk og industrikonsern. Sentrallageret har to forsyningskanaler. Det ene er å etterfylle sortimentet ved de 24 avdelingene, fra Larvik i sør til Tromsø i nord, slik at produktene ligger nærmest kundenes behov. Det andre er å levere produkter direkte til kunder der de enn måtte befinne seg. To kanaler som setter ulike krav til effektiv lagerdrift.

Sykehuspartner ble etablert i 2003 og er en egen enhet i Helse Sør-Øst med felles tjenesteleveranse innen Innkjøp og logistikk, samt IKT og HR. Kunder er helseforetakene i Norges største helseregion, med over 69 000 ansatte. Sykehuspartner har i dag ca. 800 ansatte fordelt sentralt i Oslo-Drammensområdet. Visjon er " ". Sykehuspartner skal bidra til "etablering av en samordnet og samhandlende bestillerorganisasjon for å frigjøre midler til pasientbehandling". I 2006 ble en sentral forsyningsløsning kalt "Helse Sør-Øst Forsyningssenter" (HSØ-FS) for optimalisering av innkjøp og forsyning av varer til sykehusene, som Ahus, uten eget lager, men med moderne AGV-systemer. Sykehuspartner har ansvaret for kontrakt og oppfølging og videreutviklingen av dette konseptet.en enklere hverdag

---------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2012

2012_ma0606B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!