Hvor er utfordringene?

Ansvaret for bedriftens logistikk vil nødvendigvis medføre en kontinuerlig søking etter å utnytte mulighetene og unngå truslene innen fagområdet. Samtale og diskusjon innen et faglig forum kan i så måte stimulere et kunnskapsorientert tankesett for å identifisere og utnytte egne muligheter. Men et faglig forum trenger en felles faglig interesseflate for å være dynamisk og levedyktig over tid. Derfor valgte LOGMA å spørre medlemmene: Hva er dere opptatt av? Hva ønsker dere å vite mer om? Hva kan vi sammen oppnå?

Øyvind Engen

Det ga mange interessante tilbakespill, og både vinkling og formulering kunne i utgangspunktet tyde på sprikende oppfatninger om hva som er viktige mulighetsområder innen forsyningskjeden. Men ser vi litt stort på det så er det to hovedområder. Det ene er alt som har med lager å gjøre, noe som er svært så fysisk og konkret. Det andre er beskrivelse og forbedring av prosesser, noe som kan være en mer abstrakt gjennomgang av prinsipper og metoder.

Fysisk lagring i fokus

I høst var en rekke medlemsmøter i LOGMA viet temaet lager og lagring. Populært tema og populære møter. Det er mange utfordringer som til sammen synes å prege den logistiske hverdagen i praksis. Vi kan kanskje sammenfatte disse i tre typer lagersituasjoner, tre situasjoner som hver i sær krever sin unike kunnskap og erfaring, men like fullt henger i sammen. Det er:

, noe som er grunnlaget for strukturen av hele forsyningskjeden. Bak det skjuler seg en rekke balanserte avgjørelser. Det er sammenhengen mellom leverandørlager, cross-docking lager, egne sentrallager, regionslager og lokallager. Det er nærhetsbehovet til marked og kunder, både fysisk tilgjengelighet og tidsmessig nærhet, og det er hvordan lagerledd kan substitueres av informasjon og transport.Lokalisering av lager

, det er valg av layout, graden av automatisering og bruken av utstyr. Her er det også flere balanserte avgjørelser. Det er generell fleksibilitet med hensyn til type varer og variasjon i varevolumer over tid. Det er valg av trucker kontra kraner, valg av manuelt kontra maskinell plukking, og det er lokasjonsstyring med valg av metoder for plassering og plukking av varer.Utforming av lager

, det er hvilke varer som skal være på hvilket lager i hvilke mengder. Optimal balanse mellom lagerkostnader og salgsinntekter er fortsatt en gordisk knute for mange. I hovedsak skaper store beholdninger på mange lagre høy servicegrad og økt inntekt, men det vil også drive tilhørende kostnader. Spørsmålet er hvordan å forholde seg til produktsortiment og -livssyklus, kundelojalitet, usikkerhet i leveringstider og mengde knyttet til forsyning og levering av produkter, samt kostnadsstrukturen for lagring og transport for å nevne noen av forutsetningene.Styring av beholdninger

Utvikling av prosesser

Det er tydelig at forståelse for logistikk er en viktig pådriver i det å innta et prosessperspektiv på både forsyningskjeden spesielt, men også på hele verdikjeden som sådan. Som en naturlig konsekvens av dette perspektivet konkretiseres og synliggjøres behov for og utfordring i det å utvikle og forbedre prosesser. Det gjelder hele hierarkiet av prosesser, fra overordnede forretningsprosesser til de individuelle arbeidsprosesser. Men prosessperspektivet bør ikke bli en absolutt religion. Ledelse av forsyningskjeder må fortsatt være en situasjonsbestemt balanse mellom å ha autonome segmenter innen kjeden med ansvar for egne mål og det å etablere et samspill mellom segmentene for å eliminere sløsing og maksimere synergi i bruk av ressurser.

Etter manges erfaring forutsetter utvikling og forbedring av prosesser innen forsyningskjeden to forhold, (minst), nemlig relevant kunnskap og effektive verktøy. Kunnskap for å identifisere og forstå utfordringer, innse muligheter og designe løsninger. Verktøy, (eksempelvis IKT-systemer), for å implementere løsninger og realisere gevinster.

Besøk LOGMAs medlemsmøter

Mange av medlemsbedriftene innen LOGMA sitter hver i sær med solid kompetanse innen både fysisk lagring, beholdningsstyring og prosessforbedring. Når flere av disse bedriftene inviterer til medlemsmøter for å fortelle om ulike faglige grep som har gitt suksess, gir det en betydelig kompetansesynergi som kommer alle til gode. Frem til sommeren er det allerede planlagt en rekke interessante medlemsmøter. Beste måte å være oppdatert på møter er jevnlig å slå opp på LOGMAs hjemmeside.www.logma.no

---------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!