Bygging av faglige nettverk er populært og det er sannsynligvis nyttig, men like fullt er det en utfordring i en travel hverdag. LOGMA har som formål å spre erfaring for å stimulere til læring og økt kunnskap innen fagområdet logistikk. Et verktøy i så måte er å initiere møter for medlemmene hos bedrifter som har noen faglige gullkorn å dele ut, og som samtidig ønsker kontakt med et forum av faglig engasjerte personer. Nå skal nettverksbyggingen utvides og forsterkes.

Både mastergradsstudent Nina Jeanette Høiland (t.v.) og førsteamanuensis Bente Flygansvær ved Institutt for strategi og logistikk, BI, ønsker å bygge nettverk for å stimulere til læring og økt kunnskap innen logistikk.

Vi har tidligere referert til en studie ved University of Bath om hvordan offensive bedrifter utviklet sine logistikkstrategier. I forbausende liten grad var det et resultat av egne oppfinnelser. Et gjennomgående trekk var at disse bedriftene var sterkt inspirert av tre kilder, nemlig lærebøker, konsulenter og konkurrenter. De bedrifter som kombinerte dette på en konstruktiv måte kunne også vise til de største forbedringene i sitt arbeid med å styre forsyningskjeden. Det omfattet det å strukturere hele kjeden, planlegge alle prosessene og gjennomføre alle aktivitetene. Forbausende eller ikke, det er faktisk helt i tråd med modellen for LOGMAs utvidede nettverk.

LOGMAs postulater

Vi har postulert at det er tre viktige ledd på veien til forbedringer og gevinster innen styring av forsyningskjeder. Det ene leddet er, der hvor ideer skapes og teorier formuleres og publiseres både innen og ut fra disse fagmiljøene.Akademia

Det andre leddet er, der hvor teoriene blir til strukturerte og kommersielle konsepter og formidles til virksomheter som rådgivende tjenester.Konsulenthus

Det tredje leddet er innen næringslivet, der hvor konseptene installeres og praktiseres. Sammen med den etablerte kunnskap og praksis skapes forutsetninger for å realisere potensielle gevinster.Bedrifter

LOGMAs visjoner

LOGMAs visjon har vært og er å bidra til å øke den samlede kompetanse innen logistikk innen Norge. Frem til nå har LOGMA vært et forum for å skape en arena hvor Bedriftene alene kan komme sammen, fortrinnsvis på hverandres medlemsmøter hvor 15 til 30 deltagere samles. På medlemsmøtene presenteres aktuelle utfordringer hos vertsbedriften, og samtidig vises det til praktiske løsninger basert på faglige resonnementer.

Dette er vel og bra, men ikke nok. Ny visjon er å skape en arena hvor alle de tre nevnte leddene kan kobles sammen til et interaktivt nettverk. (Slik kan 1 + 1+ 1 > 3, eller synergi som det også kalles). Men utfordringen er å få disse leddene til å samvirke på en motiverende og skapende måte. LOGMA tar utfordringen og satser på å legge forholdene til rette for faglig kommunikasjon på alternative møteplasser.

Kompetanse innen konsulentmiljøene

Konsulentmiljøene er det leddet i kompetansens verdikjede hvor både det teoretiske fundamentet og praktisk erfaring kombineres. Dette miljøet relativt lite synlig i LOGMAs eksisterende nettverk. En begrunnelse, kan være, at det enkelte rådgivingsselskaps konsepter, modeller og metoder betraktes og behandles som en del av selskapets konkurransefortrinn. Derfor kan det fort bli en vegring mot å åpent presentere kunnskap som er definert som en drivende forretningshemmelighet. Men det kan kanskje vinkles motsatt. Kanskje mange konsulentmiljøer faktisk vil kunne foredle sin etablerte kompetanse i åpne dialoger på en felles arena med deltagere både fra akademia og fra de operative virksomhetene. LOGMA vil prøve å avklare muligheter i så måte.

Akademia inn i LOGMAs styre

Styret i LOGMA er utvidet, og har nå fått på plass ressurspersoner fra BIs logistikkmiljø. Det er henholdsvis Bente Flygansvær og Nina Jeanette Høiland. Bente er 1.amanuensis ved Institutt for Strategi og Logistikk og samtidig er hun leder av BIs faggruppe for logistikk. Nina er snart ferdig med sin mastergrad innen logistikk, og er bindeledd og koordinator ovenfor de 55 studenter som nå tar mastergrad innen logistikk. Mastergrad i logistikk har faktisk blitt en av de mest populære etter finans/økonomi og strategi.

Dermed så består LOGMAs styre av to representanter fra det akademiske miljøet, seks fra bedriftsmiljø, og to fra rådgivningsmiljøet.

Akademia trekkes med på møter

LOGMAs nettverk av bedrifter utvides ved at fagmiljøet logistikk ved BI trekkes aktivt inn. I vår kunne LOGMA holde medlemsmøter ved BI hvor utvalgte bedrifter kunne fortelle om sine logistiske utfordringer og løsninger. Samtidig er mastergradsstudentene innen logistikk invitert til medlemsmøter ved bedriftene. Morgendagens logistikkledere må i en tidlig fase få anledning til å oppleve det krevende samspillet mellom teori og praksis. Men broen mellom bedrifter og BIs logistikkstudenter kan nok ikke bygges på én vår. Derfor flere konkrete tiltak for å stimulere denne byggingen.

Bygging av broer og nettverk

LOGMA og BI planlegger nå flere tiltak for felles faglig satsing. Mye mer om det i neste LOGMA-artikkel.

En viktig anledning er det når nestor innen logistikk ved BI, (Norge og Skandinavia forøvrig), og en av LOGMAs grunnleggere, professor Göran Persson, avslutter sin lange karriere. Det skal markeres med et helt spesielt seminar. Svært mange som i dag har sin virksomhet innen logistikk har vært elever av Göran. Tidspunktet for dette unike seminar er 28. februar 2013, og vi anbefaler alle LOGMA-medlemmer å sette av dagen allerede nå. Seminaret samler noen av Europas toneangivende personer innen Supply Chain Management og Supply Chain Leadership til en merkedag ved BI.

Se faktaramme om hvem som kommer, og detaljer om de enkelte vil presenteres i forkant av seminaret.

------------

På seminaret 28. februar vil du møte:

Kanskje også:

------------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.  Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!