Prosessforståelse - et suksesskriterie i logistikken?

"Langt de fleste virksomheter er strukturert i siloer, og det er en alvorlig barriere for nyttig bruk av IT innen logistikk. Det skaper medarbeidere som er I-formet. Det er mennesker, som i overført betydning, står med hendene tett inn til kroppen og er orientert mot sitt eget lille hjørne av verden".

Dette er ikke suget av eget bryst, men et sitat fra professor Richard Wilding, Cranfield University, ett av de Europas ledende akademiske miljø for logistikk. Men det er et sitat det er lett å slutte seg til, og dessverre er denne silostrukturen også en vel kjent situasjon ved en rekke norske bedrifter. Litt spissformulert så forstår siloenes I-formede medarbeidere bare sin egen funksjon, mens T-formede medarbeidere forstår både sin egen funksjon og den prosess eller verdistrøm de er en del av. Med andre ord, ledelse av forsyningskjeder forutsetter forståelse for og informasjon om både detaljer og helhet.

Kan systembruk utforme prosesser?

Barrieren som Wilding peker på er at mangel på helhetsperspektiv reduserer den forretningsmessige nytte av bedriftens forretningssystem, (her synonymt med informasjonssystem, ERP-system, IT-system). Men for å være litt optimistisk, kanskje kan det snues trill rundt, og dermed påstå at omforent og profesjonell bruk av forretningssystemet nettopp kan bidra til økt forståelse for helhetlige prosesser. Det avføder i så fall et neste spørsmål:?Hva er egentlig profesjonelt bruk av et forretningssystem

Profesjonelt bruk av system

Svaret er etter vår mening treleddet. Det er valg av system og leverandør basert på systemfunksjonalitet og en listing av egne behov. Det er metodikk og progresjon ved implementering av systemet i organisasjonen. Det er bruk og nytteeffekt av systemet, ikke minst ved å tilpasse organisasjonen til rasjonell styring av bedriftens vitale prosesser.

LOGMA er på leting etter bedrifter som er villig til å stå frem som eksempel på at profesjonelt bruk av forretningssystemet bidrar til lønnsomme logistikkprosesser. Noen som melder seg?

Det er sikkert mange synspunkter på ulike veier til den ideelle og profesjonelle brukssituasjonen. Inspirert av flere såkalte ekspertkilder har vi prøvd å samle noen momenter på vei mot riktig bruk av systemer i styring av forsyningskjeder:

Vi er mottagelige for eksempler som kan utdype og forklare de ulike momentene. Enn så lenge kan vi vise til noen eksempler fra konferanse og møte.

Konferansen «Transport og Logistikk»

Derfor besøker vi konferansen «Transport og Logistikk» sammen med over 800 ! andre deltagere. Konferansen med 69 ulike innslag, (alle gjengitt på konferansens hjemmeside, www.konferanse.info), domineres av betraktninger på samferdselens infrastruktur med havner og veier, men også operasjonell transport får sin rettmessige behandling. Transport og logistikk er for mange to sider av samme sak, relevante nok så lenge distribusjon utgjør majoriteten av kostnadene i utgående varestrøm. I følge et sett av nøkkeltall (ref. PwC) ser det slik ut (prosent av utgående kostnad):

Sporing og transportstyring

Ett innslag på konferansen er «Effektivisering ved moderne TMS i verdikjeden». Som leverandør av et egnet styringssystem kunne Transportnett vise en løsning for sporingskontroll langs hele forsyningskjeden, samt kontroll på oppnådd virkelig leveringskvalitet og transportkostnad sammenlignet med avtaler. Systemet ivaretar både fangst av data, automatisering av beregninger og dokumentbehandling, analyse av historikk og simulering av bruk av alternative transportavtaler. To store brukere av systemet, henholdsvis Elektroskandia og Ruukki Norge, kunne fortelle om sitt bruk og sin erfaring. Det er to aktører med vidt forskjellig forsyningskjeder, men begge kunne forholde seg til samme basissystem. Foredragene fra de tre aktørene er gjengitt på konferansens hjemmeside.

Reservedeler - en utfordrende forsyningskjede

Et eksempel på optimal styring av vareflyt fikk vi av britiske Caterpillar Logistics Services under temaet «International Best Practices». Selskapet selger et utvalg av store mobile arbeidsmaskiner og har dermed et globalt og krevende ettermarked med reservedeler. Reservedeler innebærer (som alle vet), en flyt av et bredt utvalg av artikler med særdeles lav bruksfrekvens og særdeles krevende leveringsservice. CLS ivaretar først og fremst egen logistikk, men forretningsideen er også å tilby styringskonseptet til andre globale aktører med reservedeler i et ettermarked. Caterpillars begrunner sin internasjonale suksess innen reservedelsmarkedet med sin kombinasjon av prosessforståelse, teknologi og kompetanse. Dermed vil rett artikkel på rett sted til rett tid gi tilfredse kunder, lojale kunder, varige konkurransefortrinn og lønnsomhet. Caterpillar fremhever for øvrig at operasjonsanalytisk kompetanse er et fortrinn innen ledelsen av forsyningskjeder. Foredraget anbefales i sin helhet.

En påstand om prosesser

I et innlegg på konferansen kommer professor Heidi C. Dreyer med noen avsluttende synspunkter vi gjerne gjengir. Det første er at en bærekraftig logistikk må være presis, effektiv og tilpasset ved alle ledd i kjeden. Tilbud og etterspørsel må harmoniseres, hvilket betinger god informasjon om etterspørsel. Informasjonsteknologien må utnyttes og tilgjengelig informasjon i stor grad deles langs hele kjeden og underbygge konstruktivt samarbeid. Således kan logistikkprosessene tilpasses og forbedres. Altså en påstand som er godt på linje med vårt innledende sitat.

LOGMA-møte ved et automatisert lager

Vi beveger oss nå over til LOGMA-medlemsmøte ved ASKO som kunne vise frem sitt nye moderne automatiserte sentrallager. Vi gir et sammendrag fra møtet i neste nr. av L&L. Lageret isolert sett er en imponerende konstruksjon og er et godt eksempel på at et effektivt lager er en forutsetning for effektiv logistikk. Men like interessant er det å se hvordan den totale vareflyten kan differensieres og optimaliseres ved å se leverandører, sentrallager, regionslager og butikkene i en helhetlig sammenheng. Se frem til noen spennende avsløringer.

Til slutt

Ikke glem 28. februar 2013. Hold den dagen ledig for en stor faglig opplevelse!

Barrieren som professor Richard Wilding peker på er at mangel på helhetsperspektiv reduserer den forretningsmessige nytte av bedriftens forretningssystem. Foto: richardwilding.info

Transport og Logistikk 2012 samlet i år 815 deltakere og befestet sin posisjon som Nordens største konferanse innenfor fagområdene. Foto: Henning Ivarson

-----------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se www.logma.no.

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.  Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!