Teori x Praksis = Verdi + Glede

I flere artikler på LOGMA-siden har vi berørt samspillet mellom relevante teorier og god praksis innen disiplinen logistikk. Vi er lydhøre for at noen mener at innen logistikk er vanskelig å innse og skape verdien av et slikt samspill. Men vi postulerer likevel helt og fullt at teori underbygger praksis og at praksisen beriker teoriene. Medlemsmøter innen LOGMA er til eksempel en arena hvor proaktive virksomheter med begeistring kan demonstrere nytten av å systematisere dette samspillet.

Masterstudentene (fra venstre) Kjetil Fjellheim Lislelid, Therese Kjærnet, Ingrid Mortensen og Tilman Köberlein er alle særdeles fornøyd med lærerike arbeidsopphold ved Posten Norge og DNV.

Så er det nå slik en gang at postulater må ha sin bevisførsel. Vi oppsøker derfor Institutt for Strategi og Logistikk ved BI, teorienes høyborg, i håp om få eksempel på hvordan logistikkmiljøet der forholder seg til samspill mellom teori og praksis. Der kan førsteamanuensis Bente Flygansvær kan fortelle oss at de har etablert et spennende samarbeid med interessante bedrifter. Programmet Internship er at siste års masterstudenter får et åtte ukers arbeidsopphold ved bedrifter for aktivt å få ta del i prosjektene som bedriftene har gående. Pilotåret var 2011, og i 2012 var 23 masterstudenter koblet til ulike bedrifter i inn- og utland.

Kamp om drømmejobbene

For Internship logistikkstudenter hadde to bedrifter sagt seg villige til å ta i mot. Det var Posten Norge som kunne ta i mot tre studenter og Det Norske Veritas (DNV) som kunne ta i mot en student. Mange av masterstudentene ønsket et jobbopphold og utvelgelsen tilsvarende hard. Studentene måtte først passerte skolens nåløye ut fra vitnemål, (minst B og full studieprogresjon), og ikke minst en god begrunnelse for hvorfor de ønsket dette tilbudet. Både faglig dyktighet og motivasjon måtte være på plass. I påfølgende kontakt med bedriften var det lange intervju med både den rekrutteringsansvarlige og fagansvarlige, faktisk en simulert ansettelsesprosess for å sikre et opphold som både bedrift og student kunne være bekjent av. Hva skjedde så?

Studenter med høy motivasjon

Typisk motivasjon var å få profesjonell jobberfaring, lære hvordan teori benyttes i praksis og ikke minst få bekreftet at akademiske kunnskaper har sin naturlige plass i det daglige arbeid i bedrifter. Videre var det en gjennomgående motivasjon det å mestre å ta del i et større fellesskap, forstå bedriftens verdier, visjon og mål og kunne forholde seg til helt nye krav og rammebetingelser. Kort sagt stå bedre forberedt på en yrkesmessig karriere innen den allsidige logistikkdisiplinen.

Et lagerprosjekt ved Posten Norge

Et av prosjektene ved Posten Norge var å analysere og finne kriterier som skulle prioriteres for å gi kunder innpass i det automatiske og semi-automatiske lageret Bring Warehousing på Berger. Et prosjekt som absolutt ga plass til en student. Therese Kjærnet var den heldige og dyktige som fikk anledningen til å følge prosjektet. Hun forteller at det å bli kjent med det imponerende lageret og samtidig besøke flere funksjonelt ulike lager i området var en ny verden. Hovedoppgaven var å utvikle et verktøy for innsamling og analyse av data. Men viktigst var å få bidra i alle fasene av et så stort prosjekt. Det ga den teoretiske prosjektmetodikken en ny dimensjon, og ikke minst, det å bli behandlet som en fullverdig fagressurs ga en motivasjon og personlig vekst som var «gull verdt».

Selv om det er en annen historie hører med at Thereses etter oppholdet søkte på Postens trainee-ordning. Etter nok en omfattende prosess med intervjuer, caseløsning i grupper og ulike evnetester fikk hun jobb som trainee og begynner der høsten 2013.

Et distribusjonsprosjekt ved Posten Norge

Hovedprosjektet var å søke prinsipper for enda mer effektiv innhenting og utkjøring av pakker og post for både Bring og Posten. Disse to enhetene leverer varer individuelt, men ved lokasjoner med felles terminaler kan aktiviteter gjøres felles. Et stort prosjekt som ga spennende plasser for studentene Ingrid Mortensen og Kjetil Fjellheim Lislelid. De fikk konkrete oppgavene som å analysere ulike datasett, både med Excel- og spiderverktøy, og stå ansvarlig for selvstendige presentasjoner i prosjektmøter. Begge fant det som en stor positiv opplevelse å jobbe i en så vidt stor, allsidig og komplisert virksomhet som Posten Norge. De mente de fikk et bedre grunnlag for å gjøre valg av karriere, samt en bredere forståelse for hvilke typer bedrifter som kan være lokomotiv innen logistikknæringen.

Begge berømmer miljøet som var inkluderende og genuint interesserte i hva masterstudenter innen logistikk kunne bidra med. Samtidig var de imponert over dyp kunnskap og bred erfaring hos bedriftens prosjektdeltagere. Det var en inspirerende nødvendighet når de teoretiske studenthodene skulle fange opp virkelighetens mangslungne problemstillinger.

Globale skipningsruter ved DNV

Den heldige student som kom til DNV var Tilman Köberlein. Bedriften hadde ikke på forhånd bestemt hvilke(t) prosjekt Tilman skulle jobbe med. Derfor ble den første tiden brukt til i fellesskap å finne oppgaver som var viktige for bedriften og som studenten kunne lære mest av. Valget falt på å bidra til å utvikle et verktøy for simulering av containerkostnader ved alternative globale oppsett av skipningsruter og gitt variable verdier for størrelse, hastighet, lastutnyttelse, osv. Tilman fikk to utfordringer. Det ene var å få forståelse for aktuelle metoder, modeller og algoritmer egnet for å beregne de søkte nytteeffektene, det andre var å kunne utnytte Excel så godt at det kunne bli et kraftfullt, skalerbart og håndterbart simuleringsverktøy for denne oppgaven. DNV hadde riktig nok erfaring med en tidligere versjon av en slik simuleringsmodell, men nå ble oppgaven å lage et helt nytt simuleringsverktøy bygget på en ny plattform.

Perioden ved DNV kunne beskrives som en drøm for en student. Riktig nok konfrontert med en særdeles spennende og vanskelig oppgave, men samtidig nærmest ubegrenset støtte hos en meget kompetent gruppe av nøkkelpersoner. Det stimulerte både faglig utvikling og selvtillit og ga perspektiv på videre karrieremuligheter både innen DNV og andre interessante logistikkmiljø. Ole Vidar Nilsen, som koordinerte Tilmans åtte ukers opphold ved DNV, innrømmer sin skeptisk på forhånd til hvorvidt nytten ville stå i forhold til merarbeidet. Nå sier Ole Vidar Nilsen at oppholdet var en eneste suksess; summen av fullt fokus, masse energi, nye ideer, kritiske spørsmål og søken etter beste løsning ga nytteverdi. Han oppfordrer andre bedrifter til sterkt å vurdere et slikt samarbeid med BI.

Konklusjon

Denne artikkelen er ikke ment å beskrive de konkrete bedriftsprosjektene i faglige termer. Det viktige er å belyse hvordan i og for seg et enkelt tiltak gir «vinn-vinn-vinn».

Disse fire studentene har fått bekreftet hvordan deres teoretiske kunnskaper kan videreføres og er egnet i det å definere problemer og formulere løsningsalternativer i ulike situasjoner. Samtidig har de erfart hvordan ulik kompetanse i ulike roller kan og må samordnes for å skape daglig nytte og varige verdier, - kanskje spesielt innen logistikkområdet. De anbefaler ordningen på sterkeste for faglig og personlig utvikling.

De nevnte bedriftene har fått erfaring med å ta imot studenter med friske og ferske teorier og metoder, og dra nytte av det i pågående prosjekter med mange og ulike prinsipielle og praktiske premisser. Samtidig er det et tilskudd av kvalifisert arbeidskapasitet som kan utføre prioriterte oppgaver på en forsvarlig måte. Både Posten Norge og DNV hadde dette opplegget for første gang i 2012. Ut fra de positive erfaringene er begge bedriftene forberedt på å være med på et tilsvarende opplegg i år.

BI, som har initiert ordningen, har fått, og får, et utvalg av masterstudenter i logistikk som en utmerket referanse og forbilde for yngre studenter i deres valg av studieretning. Samtidig får BI tilbakemelding fra studentene og bedriftene om møter mellom akademia og virkeligheten. Det igjen kunne påvirke undervisningens innhold og form. Pensum er ikke risset i stein, i hvert fall ikke i den dynamiske og utviklende disiplinen logistikk. BI håper at i 2013 vil langt flere bedrifter se seg aktuelle til å melde interesse for å involvere studenter i noen av sine mange spennende logistikkprosesser.

----------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.  Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!