LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner.

Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Øyvind Engen.

I generelle termer er utfordringer knyttet til en forsyningskjede svært så konkrete. Den fremste utfordring for logistikkledere er å forsterke bedriftens konkurransekraft ved å sikre målsatt servicegrad til kunder med et minimum av bundet kapital og pådrag av kostnader. Det er her å bemerke at ordet «utfordring» er valgt med hensikt og må ikke forveksles med ordet «problem». Utfordring er positivt ladet, proaktivt og representerer muligheter, det vil si muligheter for forbedringer. Problem er negativt ladet, reaktivt og representerer begrensninger, det å være begrenset til å eliminere avvik og bare bringe en tilstand tilbake til dens nominelle nivå.


Jakten på løsninger som gir resultater

En utfordring kan ha et mangfold av løsninger, løsninger som kan tilnærmes på ulike måter. Noen av oss sverger til «prøve-feile-metoden» av hjemmesnekrede løsninger, andre lar seg inspirere av «beste-demonstrerte-praksis», mens atter andre kopierer konkrete løsninger i tro på at det som fungerer ett sted vil fungere hos seg også. Uansett, «snørr og barter» må skilles, og det bør være basert på solid og bred faglig egenkompetanse. Kanskje vannhull er tingen?

I den senere tid har medlemsmøtene i LOGMA vært representert av bedrifter som kan fortelle om kreative løsninger innen sine forsyningskjeder. Det er løsninger som omfatter tre fundamentale forhold som hver i sær påvirker servicegrad, kapitalbinding og kostnader. De tre forholdene er strukturen/ restrukturering av forsyningskjeden fra kilde til sluttbruker, det er automatisering av de enkelte lager- og produksjonsledd innen kjeden, og det er optimalisering av den fysiske forflytningen mellom de ulike leddene.

Disse tre forholdene er nødvendigvis beheftet med usikkerhet og tilhørende risiko. Dermed introduseres to tema som har kommet opp agendaen for tiltak hos mange bedrifter, nemlig samarbeid innen og mellom forsyningskjeder. Det er tiltak for vertikalt samarbeid for å redusere usikkerhet og den tilhørende risiko, og tiltak for horisontalt samarbeid for å øke logistisk kapasitet på en fleksibel og kostnadseffektiv måte, spesielt innen distribusjon. Alt dette håper vi å kunne utdype mer i medlemsmøter ut over året. Følg med på www.logma.no.

Supply Chain Risk Management

Vi gjør her oppmerksom på et helt unikt faglig vannhull som nå tar form, et vannhull hvor akademikere og praktikere skal møtes. I løpet av fire hektiske timer 27. februar gjennomføres. Det er et seminar hvor det med seks presentasjoner fortelles historier om hvordan risiko innen forsyningskjeder kan oppstå og hvordan risiko kan håndteres. Se programmet i sin helhet på www.logma.no

Et nytt faglig vannhull

BI og LOGMA har etablert et komplementerende samarbeid for på hver sin måte å spre glade budskap innen logistikk. Det nevnte seminaret er et resultat og et eksempel på at samarbeidet fungerer. Et annet resultat av samarbeidet er at vi har funnet noen faglige godsaker, nemlig rapporter fra arbeid som studenter har fått anledning til å gjennomføre ved spennende og imøtekommende bedrifter. Rapportene er åpent tilgjengelig i biblioteket ved BI, men det er sløsing av kunnskap at de støver ned der. Her skal vi trekke frem prosjektrapporter fra to spennende bedrifter.

Den ene rapporten er vedrørende Aas Bryggeri hvor Synnøve Brudevoll, Bente Jakobsen og Anne Sofie Valskar hadde oppgaven å finne og beregne hvilke logistiske effekter en bedre utnyttelse av bedriftens ERP-system kunne gi for innkjøp av råvarer ved Aas Bryggeri. Mange interessante resultater. Leverandøren av ERP-systemet fikk innspill om nødvendige logiske og funksjonelle forbedringer av systemet for bedre styring av varer i en forsyningskjede. Aas Bryggeri fikk mer kunnskap om teorier og modeller for optimal styring av varer. Studentene fikk en fin opplevelse ved at de påvise store besparelser ved den måten de brukte systemet til å forbedre styringen av råvarene spesielt. Vi, som rapportlesere, vil kunne få innblikk i konseptuell mal for systematisk situasjonsanalyse og utvikling av løsninger som her ga reelle resultater.

Den andre er vedrørende Kuehne + Nagel(Logistics Service Provider) hvor Hildegunn Nesje og Silje Elisabeth Tonning hadde oppgaven å beskrive en modell for kommunikasjon og samspill mellom K+N og oppdragsgiver med det mål å utvikle kostnads- og tidseffektive løsninger. Oppdragsgivere for K+N er store industrielle aktører med et varierende, komplekst og ofte akutt behov for transporttjeneste. Studentene har levert en imponerende og banebrytende 115-siders rapport på et område hvor «best practice» på ingen måte var risset i stein.

En appell til LOGMA-medlemmer

Dette er samtidig en oppfordring til bedrifter om å ta kontakt med BI. Studenter er både en solid og fri ressurs for bedrifter som har en utfordring, men foreløpig mangler løsninger som kan realisere potensielle gevinster. Det gjelder kanskje spesielt for prosjekter som en eller annen grunn ikke har kommet i gang, men som nettopp derfor egner seg for studenter med solid teoretisk bakgrunn og disses erfarne veiledere.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!