Optimal utnyttelse av IT-systemer:

Transportører og brukere må samarbeide bedre

- Norge ligger langt fremme i standardisering og utveksling av elektroniske data, men en rekke transportører bruker IT-systemene primært til å binde kundene nærmere til seg. Som transportkjøper er vi avhengig av valgfrihet når det gjelder transportører, og IT-systemene skal ikke være en begrensende faktor i så måte, sa distribusjonssjef Lars-Halvor Aam (bildet) i Nexans Norway under sitt innlegg på seminaret «IT i transport og logistikk».

Trond Schieldrop

I sitt innlegg tok distribusjonssjef Lars-Halvor Aam for seg potensialet for kostnadseffektivisering i transportbransjen. Han mener det er viktig at aktørene i bransjen kommer sammen i slike fora hvor man kan utveksle meninger og synspunkter. Av samme grunn var han skuffet over den lave oppslutningen spesielt blant transportkjøpere. Med 36 deltakere hvorav 4 transportbrukere kan man med rette slå fast at seminaret ble en skuffelse rent oppslutningsmessig både for deltakere og arrangører.

Effektiv IT-utnyttelse

Adm. direktør Jan-Terje Mentzoni i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) sier at formålet med å arrangere seminaret sammen med NorStella (tidligere Norsk EDIPRO) var å belyse besparelsene med effektiv utnyttelse av IT.

TF har i en årrekke arbeidet aktivt med å forbedre forholdene for norske vareeiere. Med en rasjonell og effektiv utnyttelse av elektroniske data, kan transportbransjen og næringslivet forøvrig redusere transport- og logistikkkostnadene og oppnå vesentlig bedre løsninger. Bruk av ny internett-teknologi har også gjort det mulig å utvikle rasjonelle og praktiske løsninger for små og mellomstore virksomheter. I møter med Samferdselskomiteen får vi bl.a. spørsmål om hva næringslivet selv gjør for å få bort tomkjøringen, opplyste Mentzoni, og refererte til TakeCargo som gjennom etableringen av effektive IT-systemer har et verktøy for å redusere tomkjøringen og forbedre utnyttelsen av transportørenes bilpark. I sitt innlegg tok adm. direktør Kristian Klaastad i TakeCargo for seg sikring av effektiv kommunikasjon og formidling av transporttjenester over nettet. Skal transportkjøpere oppnå størst effekt av sine IT-investeringer må de investere i egen tid og definere en IT-strategi tilpasset egen virksomhet. Sivesind, som produserer high-tech kjøkkenløsninger for det nasjonale og internasjonale markedet, er et eksempel i så måte. De gjorde hjemmeleksen før de gikk til anskaffelse av et egnet IT-verktøy. Ref omtale i Logistikk & Ledelse nr. 3 i år.

Mentzoni er skuffet over den lave oppslutningen, og TF vil sammen med NorStella evaluere seminaret med hensyn til innhold og oppslutning. Dette vil avgjøre om og når det blir arrangert tilsvarende seminar i fremtiden.

Optimal transportorganisering

- Målet må være å organisere transportene optimalt slik at utnyttelsesgraden blir maksimal, mener Lars Aam i Nexans. - Skal norske transportører overleve i et tøft marked må de få til en bedre utnyttelse av bilparken, som er nøkkelen til å holde kostnadene nede. Det gir kundene et langt bedre tilbud enn hva tilfellet er i dag.

Nexans er en betydelig kabelprodusent i det nasjonale og internasjonale markedet. Det er store variasjoner i selskapets transportbehov i Norge.

- Pr. i dag er det ingen enkeltoperatør som er i stand til å dekke hele vårt behov. Enkelte transportører opererer med begrepet «One Stop Shopping», som går på å dekke behovene fra A til Å. Det er å gape for høyt. Vi har behov for spesialistene som kan frakte alt fra småpakker til kolli som veier 2-3 tonn, sier Aam.

Nexans har en avtale med en ikke navngitt transportør (med tilsammen 16 lastebiler) som utelukkende frakter materiell inn og ut av selskapets fem fabrikker i Norge.

- De store samlasterne, med skyhøye administrasjonskostnader, klarer ikke å matche disse kostnadene, mener Aam.

Linjegods er Nexans hovedtransportør på landsdekkende distribusjon. To ganger i året forhandler partene om priser og rabatter, og Aam mener disse forhandlingene er det største hinderet for etableringen av et langsiktig samarbeid hvor målet burde være effektivisering av den totale varestrømmen.

- En av grunnsteinene i Supply Chain Management er å gjøre informasjonen tilgjengelig på et så tidlig tidspunkt som mulig. Forutseningen for suksess er en optimal utnyttelse av dette IT-verktøyet. For oss som transportkjøper ser vi ingen nytte av markedsplasser, men har innledet et samarbeid med Transportporten. Auksjonsvirksomheten står i skarp kontrast til å arbeidet med langsiktige avtaler og organisering av varestrømmen. Kapasitetsoversikter burde vært bedre utnyttet av samlasterne, påpeker Aam, som derimot har meget god erfaring med offentliggjøring av anbud på Internett, og er noe selskapet kommer til å fortsette med.

Standardintegrasjoner overfor ERP-leverandørene

- Vi har kommet desidert lengst når det gjelder standardintegrasjon overfor de ledende ERP-leverandørene, hevdet daglig leder Cato Hoberg i EdiCom AS under sitt innlegg. Med deres løsninger mener han at brukerne slipper spesialtilpasninger og skreddersøm - noe som ofte fordyrer hele integrasjonsbiten vesentlig.

EdiCom - tidligere kjent under navnene LPS, micro80 og SyZ - har over 14 års erfaring med programvare for TVINN og Transportadministrasjon i alle ledd.

- Vi er en organisasjon som legger stor vekt på å levere løsninger som skal generere verdiskapning og gi økt inntjening for våre kunder, fortsatte Hoberg, og forklarte at selskapet ofte opererer i det øvre SMB-markedet mot kunder som har investert i omfattende ERP-løsninger og som vil komplettere disse systemenes logistikkfunksjoner med EdiComs transportløsninger. Modulene utfører alt fra eksempelvis automatisering av fortollings- og transportdokumentasjon til advisering av transportpartnere.

- Våre produkter videreutvikles og oppdateres kontinuerlig slik at brukerne gjennom sine vedlikeholdsavtaler alltid har et program som er tilpasset de lovendringer og krav myndighetene stiller, sa Hoberg, og refererte til EdiComs kundemasse som blant annet inneholder kjente firmanavn som Tine, Jordan, Stabburet, Aker Kværner, Volvo, Håg, Frank Mohn Services, Rolls-Royce, Møller Logistikk, BMW og Citroën. EdiCom har hittil levert over 1000 installasjoner i Norden.

Heller ikke Hoberg var imponert over oppmøtet. Av 36 deltakere var det kun 6 transportbrukere, hvorav 2 var foredragsholdere. Han håper derfor at også transportbrukerne kommer på banen og møter sterkere opp på lignende arrangementer fremover.

Sporing av gods

Høynet beredskap mot terrorisme er en av årsakene til at det vil bli iverksatt strengere krav om sporing av gods tilbake til avsender/produsent.

- Tilnærmet 100 prosent av godset for Nettverk som kommer inn til oss er strekkodemerket, sier IT-leder Elin Boger i Linjegods region Oslo og Akershus.

Linjegods har 5 millioner sendinger i året hvorav 88 prosent overføres elektronisk. De resterende 12 prosentene registreres på avgående terminal. All informasjon om sendingene skjer papirløst til distribusjonsterminalen, hvilket gjør at selskapet har full kontroll med varen fra A til Å. Linjegods får overført informasjon elektronisk fra kunde med EAN-128/SSCC kolliidentifikatorer i meldingen.

- Kolliet strekkodeleses hos oss og kontrolleres automatisk mot det som kommer i EDI-meldingen. Det finnes bl.a. lesepunkter hos kunde, lossing innhentingsbil og sorteringsanlegget på terminalen. For utlevering til sluttkunde finnes også opplastet utkjøringsbil og utlevert kunde, samt hvem som har kvittert for varen, sier Boger. Hun legger til at dette er med på å sikre selskapets totale logistikkjede slik at man får full kontroll med godset.

- Men det er like viktig at kundene bruker sporbarheten tilbake i eget system, mener hun.

Transportkjøper og transportutøver må samarbeide om de beste IT-løsningene som gagner sluttbruker slik at man får hele logistikkjeden til å fungere.

- Vellykkede løsninger er da også basert på en forankring om ressurser for å få dette til i ledelsen hos transportkjøper. Når man for eksempel inngår en transportavtale som forutsetter en IT-løsning, bør elektronisk overføring av informasjon og strekkodeløsningen være gjennomdiskutert slik at man får den beste effekten ut av systemet. Fra transportutøver tar fatt i godset, må det være sporbarhet hele veien - også tilbake i kundesystemet, sier Boger, og henstiller til alle bedrifter om å innføre enkle sporbarhetsløsninger. Ved avvik kan man da på en enkel måte lokalisere for hvilket produkt feilen oppsto.

Om selve seminaret mener Boger at holdt et høyt faglig nivå, men også hun mener det var for liten oppslutning av transportbrukere.

Samhandling

Adm. direktør Arild Haraldsen i NorStella kom i sitt innlegg inn på praktisk arbeid med strategiutvikling i norske bedrifter og utvikling av en egen IT-strategi.

- Effektivisering og konkurranseforbedring for enkeltbedrifter og bransjer ligger i samhandlingen mellom bransjene. Det viser seg at de fleste aktører er begrenset i egen strategitenkning i forhold til hvordan man kan oppnå konkurransefortrinn med IT. Det skyldes at man enten er for fokusert på IT eller at tilnærmingen er for analytisk og at man kun tenker ut fra sin naturlige forretningslogikk, sa Haraldsen, som la til at transportbransjens utfordringer er å finne ut hvordan man kan overkomme konkurranseelementet for å oppnå større grad av samhandling.

- Banker konkurrerer, men gjennom Bankenes Betalingssentral har de en felles betalingsformidler som øker effektiviteten og inntjeningen. Resultatet er at de får ytterligere ressurser til å konkurrere på forskjellene mellom bankene. Samhandling er altså med på å skape større verdiskapning på mer differensierte tjenester, påpekte han.

NorStella er en privat, næringsdrivende stiftelse med hovedmål å fremme bruk av elektronisk samhandling og forenklede prosedyrer i handel og transport.

- Vi er det nasjonale kontaktpunktet for det internasjonale arbeidet med prosedyreforenkling og e-handelsstandardisering, og har et oppdrag på vegne av Næringsdepartementet om å overvåke og påvirke den teknologiske standardiseringen slik at den blir best mulig tilrettelagt norske forhold, sier Haraldsen.

Den viktigste modellen for innføring av IT er enkelthet kombinert med kreativ tenkning. Det nytter ikke å la systemintegratorene stå for valget av IT-løsning. Bedriftene må på egen hånd stake ut en IT-strategi, som går hånd i hanske med egen forretningsfilosofi. I stedet for å leie inn systemkonsulenter, som bruker store ressurser på å analysere er det større verdiskapning å gjøre det enkle selv. Det primære er å se på IT som en innfallsfaktor til å realisere sin egen strategi, mener Haraldsen, som mener at man i varehandelen har fokusert for sterkt på forholdet til kunden mens den egentlige problemstillingen ligger i forholdet til leverandørene.

De teknologiske standardene (slik NorStella arbeider med) fører til at verdiskapningen mellom bedrifter blir bedre. Sentralt i så måte er at allerede investerte IT-kostnader i utstyr gir bedre utnyttelse og lengre levetid.

Når det gjelder strategiutvikling i norske bedrifter er Haraldsen klar i sin dom:

- Den er meget begrenset. Enten har man for liten fokus på egen forretningsmodell, eller så ser man på teknologien som det «saliggjørende» verktøyet til effektivisering. Resultatet er mange feilslåtte IT-investeringer og for dårlig utnyttelsesgrad. For mange bedrifter kan feil bruk av teknologien virke konkurransehemmende.

Tar IT på alvor

Adm. direktør Bjørn Ramberg i B. H. Ramberg AS sier at selskapet tar IT på alvor gjennom integrerte løsninger med en transportportal i sentrum. Løsningen er et resultat av samarbeidet med Gemsys Norge som ble innledet i 2000.

- Transportporten er bærer av all informasjon fra kundene inn til B. H. Ramberg og erstatter de tradisjonelle PC-baserte løsningene som de fleste transportører i dag tilbyr. Vareavsender registrerer sine sendinger via en webside. Løsningen utferdiger merkelapper med strekkode, og informasjonen er tilgjengelige hos oss i det sendingen er registrert. Alt er altså internettbasert, sier Bjørn Ramberg, som opplyser at de valgte løsningen for å kunne forenkle support og bedre kvaliteten på våre kundeløsninger og oppnå bedre sporbarhet.

Bookingsystemet har allerede vært i drift i halvannet år. Ramberg er nå i full gang med å implementere neste utviklingstrinn, og for øyeblikket tar selskapet i bruk PDA´er till datainnsamling. Transportporten har vært leverandør av software for sjåførløsningen, mens software for den interne PDA-løsningen er levert av Systema som har utviklet brukervennlige webapplikasjoner.

- Disse løsningene skal utelukkende bidra til at vi blir en bedre leverandør slik at vi kan fighte med de beste i markedet hva gjelder kvalitet, informasjon, statistikk, etterrettelighet og kostnader, hevder Ramberg.

Portalen er transportuavhengig og enkel å få på luften. Kunden sender inn en søknad og får tildelt passord. Det er små kostnader forbundet med å bruke tjenesten, som bygger på standard teknologi og opptas på de fleste brukeres systemer. Det finnes også en standard integrasjon mellom mange ERP-systemer og Transportporten. Slik sett unngår man spesialtilpasninger mot den enkelte bruker.

- Sammenlignet med de store aktørene, er vi å betrakte som en dverg. Men takket være evnen til å fornye oss hele tiden, er vi i stand til å vise muskler og er med på en rekke spennende anbudskonkurranser, avsluttet Bjørn Ramberg.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!