B. H. Ramberg velger nytt IT-verktøy:

PDA´er i samtlige biler og elektronisk meldingsutveksling på web

Transportselskapet B. H. Ramberg AS i Drammen har gått til anskaffelse av en ny meldingsutveksler på Internett via håndholdte terminaler fra Transportnett AS. Den nye IT-plattformen gjør det mulig å håndtere elektroniske fraktbrev og elektronisk signatur på en rasjonell og effektiv måte. - Så langt har systemet fungert meget tilfredsstillende, sier adm. direktør Bjørn Ramberg.

Avtalen med Transportnett ble undertegnet i mai i år. I begynnelsen av juli ble løsningen prøvd ut på fem lastebiler. Fase 1, som innebar skarp drift av bilene, er nå sluttført.

- Alle våre 19 sjåfører har nå tatt håndholdte terminalene (PDA´er) i bruk. Tilbakemeldingene er positiv, sier adm. direktør Bjørn Ramberg. Status, avvik og elektronisk signatur blir fortløpende kommunisert til selskapets sentrale systemer via mobilnettet (GPRS). Han legger til at selskapet sammen med Transportnett har gitt de ansatte intern opplæring i bruk av PDA´ene, og i løpet av få timer var kunnskapen på plass.

Samarbeidsprosjekt

På spørsmål om Transportnett har klart å oppfylle transportselskapets målsetninger til effektiv IT-drift, svarer Ramberg at de har gjort det.

- Dette har vært et samarbeidsprosjekt hvor begge parter har båret sin del av kostnadene. Vi har fått en profesjonell samarbeidspartner med ansvaret for drift, vedlikehold og support. Inntjeningspotensialet med meldingsutveksling på Internett og bruk av PDA´er er formidabel.

Viktig sparringspartner

Bjørn Ramberg mener det er lettere å få aksept for innføringen av nye IT-systemer fra en uavhengig IT-leverandør enn om han skulle ha frontet prosessen alene.

- Transportnett kom tidlig inn i prosjektfasen og var en viktig sparringspartner og tilrettelegger av den nye løsningen. Vi brukte to måneder på å diskutere oss frem til dagens plattform, sier Ramberg, som legger til at prosjektarbeidet er alfa omega for å lykkes i den videre prosessen.

- Kostnadsrammene og strategiene må være fasttømret for å oppnå størst effekt. Vi er en relativt liten transportoperatør og har tilmålte ressurser. Det er grenser for hvor mye vi er villig til å betale for systemet, sier Ramberg.

Effektivisering av vareprosessen

Avtalen med Transportnett går på effektivisering av vareprosesser og kvalitetssikring av sporing og elektronisk signatur ved varelevering. I tillegg inngår det elektroniske henteoppdrag i leveransene. Tidligere benyttet B. H. Ramberg papirbasert fraktbrev med kvittering fra hver enkelt kunde. Med 12 forskjellige agenter i Norge og flere lastebiler/sjåfører, var det umulig å forholde seg til systemet.

- Hver gang en kunde skulle ha dokumentert en leveranse, måtte vi drive et nøye detektivarbeid for å spore opp forsendelsen. Enkelte ganger glemte sjåførene fraktbrevet i bilen. Der kunne de bli liggende 3 - 4 uker i bilen før det kom oss i hende. Det var dårlig butikk. I dag har vi lagt inn fraktbrevopplysningene i PDA´ene, og med en elektronisk signatur på displayet får vi dataene tilbake til hovedkontoret minutter etter at leveringen har funnet sted.

Brobygger

Bjørn Ramberg forteller at deres transportpartnere er på ulikt nivå med hensyn til bruk av datasystemer. Har lette derfor etter en IT-aktør som kunne bygge bro mellom dem og partnere.

- Valget falt på Transportnett. Tidligere benyttet vi Transportporten, men de var ikke i stand til å levere PDA-løsninger i tide. Derfor ble samarbeidet avsluttet, sier Ramberg. - Vi skulle ha et verktøy for innsamling av data for våre innenlands forsendelser. Utfordringene står i kø. Det er et fåtall distribusjonsbiler som seiler under eget flagg. Over hele landet er det utstrakt bruk av frivillige samarbeidspartnere. Ikke alle forstår nødvendigheten av å benytte et effektivt IT-verktøy for å rasjonalisere driften.

Meldingsutveksler

Transportnett har utviklet en avansert meldingsutveksler på Internett som kalles TransportDirect (TD). Løsningen kjøres på Microsofts plattform og er tilpasset kunders Service Level Agreement (SLA) nivå.

- Systemet har en garantert oppetid på 99,1 prosent, sier Jan Ole Hansen, daglig leder i Transportnett. Han legger til at de har jobbet mye med å kvalitetssikre systemene og kravene til oppetid.

TD er en åpen løsning som kommuniserer via EDIFACT og XML-meldinger, Java- og web-grensesnitt på mobiltelefoner og PDA´er. I TD finnes elektronisk fraktbrev, manuell bestilling eller automatisk integrering mot transportkjøperens ERP-system. Når et fraktbrev kommer inn i systemet trer det i kraft en automatisk sporingsfunksjon.

- Det er også mulig å foreta utskrift av etiketter via web eller batch-kjøringer på store volumer. Systemet er linket opp til transportørenes sjåfører. Hos Ramberg går alle ordrene rett inn i eget transport administrasjons system, i vårt tilfelle Systema, hvor ordrene behandles lokalt, forklarer Hansen.

Statistikkfunksjoner

Det er også utviklet egne statistikkfunksjoner. Med databasen TransportMobile kan man legge applikasjoner direkte inn på PDA´ene under standard Pocket PC og Windows-grensesnitt. Når Ramberg tildeler en ordre enten til interne biler eller partnere, spilles ordren tilbake til TD. Hver morgen får sjåføren en kjøreliste på PDA'en på ordre som er tildelt, hvorpå ordrene overspilles i Rambergs interne administrasjonssystem. Dette er en Internettbasert løsning som Transportnett har driftansvaret for.

- Vi er en ASP-leverandør for SMB-transportører, sier Hansen, som mener fordelen med systemet er at transportører kan tildele kundene et webgrensesnitt og all type informasjon via web. Flere transportører ser store fordeler med tjenesten.

Utviklingsselskap

Transportnett ble etablert i 1999. Fra oppstart har det vært et rent utviklingsselskap med fokus på applikasjoner for transportbransjen. IT- og logistikkkompetanse har hele tiden stått i fokus.

- I fjor begynte vi å jobbe med våre forretningsmodeller og oppnådde en beskjeden omsetning på 1,7 millioner kroner. I år blir omsetningen på 4,5 millioner, sier Hansen. Han viser til England og Sverige hvor denne type virksomheter har hatt en formidabel vekst de senere årene.

- Innen 2006 skal vi være et selskap med 10 ansatte og en omsetning på 20 millioner kroner. På nåværende tidspunkt har vi ingen planer om å etablere oss utenfor Norges grenser. Det er mer enn nok å gjøre på hjemmefronten.

Selskapet har brukt mange millioner kroner i rene utviklingskostnader for å få løsningene på plass.

- Vår erfaring er at hver enkelt transportør har sin måte å gjennomføre transportene og transaksjonene på. 80 prosent av systemet må på forhånd være ferdig utviklet og kunne implementeres på kort tid, sier Hansen. - Er det ikke et sterkt eierskap hos ledelsen, vil vi aldri klare å drive gjennom denne type prosjekter.

Mange referansekunder

Transportnett har mellom 80-100 referansekunder spredd over hele Norge. Den største kunden er Forsvaret med leveranse av denne type løsning til FLOtrans.

- Ambisjonen er å bli Forsvarets foretrukne leverandør av moderne transport- og logistikkløsninger i fremtiden. Vi har også levert løsningen til

lokale aktører, som Ramberg i Drammen. Transportbransjen jobber med små marginer på bunnlinjen. Investeringsviljen har tradisjonelt ikke vært den største. Nå registrerer vi en gryende interesse for våre løsninger, sier Hansen.

- Vi har en kraftig og åpen meldingsutveksling på Internett mellom to parter og driver med meldings- og filutveksling hos Tandberg Telecom og TrioVing mot bl.a. Tollpost Globe, DHL, TNT og Posten. Nå er det ikke lengre kun de store transportørene som har råd til å investere i elektronisk kommunikasjon mellom aktører i en transportflyt. Nå slipper SMB-transportører å investere flere titalls millioner kroner i tilsvarende system.

Kostnadsspørsmål

Med applikasjonene til Transportnett kan Ramberg effektivisere dataflyten internt og eksternt. Selskapet har nå installert systemet hos samtlige 19

interne sjåfører. Det jobbes nå med innføring av verktøyet hos samtlige partnere.

- For mange er det et kostnadsspørsmål, sier Ramberg.

- Vi har tatt høyde nettopp for dette i prosjektet, påpeker Hansen. - Det er fremforhandlet gode løsninger, som gjør at partnerne kan gå inn på forskjellige nivåer av systemet avhengig av hvilket ståsted de befinner seg i. De kan enten velge gunstige stand-alone løsninger (web grensesnitt) eller en fullintegrert pakke, som spiller sammen med egne dataløsninger. Uansett hva de velger, får de full utnyttelse av de elektroniske opplysningene som ligger i arkiv. De får full oversikt over alle leveranser, samtidig som systemet automatisk spiller over relevant data til Ramberg.

Bjørn Ramberg anser det som naturlig at Transportnett påtar seg implementerings- og opplæringsansvaret hos partnere.

- Partneren Surnadal Transport har foreløpig investert i 3 PDA'er i sine lastebiler. Vi har testet og dokumentert alle prosesser hos transportøren, og tilpasset løsningen etter deres behov, sier Hansen.

Forskjellig IT-kompetanse

Det er store forskjeller i IT-kompetansen mellom transportørene, og for å få innpass hos deres partnere, mener Bjørn Ramberg at de må tilby dem en skreddersydd løsning. Selskapet var avhengig av en nøytral partner som kunne drifte løsningen og med databasefunksjonalitet i bunn, og mener Transportnett innfridde begge kriterier.

- Store transportører, som Tollpost Globe, Linjegods og Nor-Cargo har vesentlige utfordringer i kommunikasjon mot sine partnere. En del av Rambergs partnere, som benytter PDA´er kan om ønskelig nå få/levere informasjon fra/til disse transportørene med samme PDA løsning. Altså kan man unngå å ende opp med 3 til 4 håndterminaler i hver bil. I og med at vi benytter en åpen kommunikasjonsplattform kan vi knytte oss opp mot de fleste ERP- eller transport administrasjonssystemer i markedet, opplyser Hansen.

Nyter godt av subsidieringen

96 prosent av Norges befolkning har mobiltelefon, og som abonnent står man fritt i valg av operatør.

- Mobiltelefonen fungerer hvor og når som helst, og det samme er tilfellet med PDA´er. Det er en avansert mobiltelefon med PC-funksjonalitet. Vi har oppnådd et fordelaktig tilbud fra en av teleoperatørene, og resultatet er at kommunikasjonsutgiftene er redusert til et minimum. Vi nyter godt av operatørenes subsidiering. Alle fraktbrev sendes nå elektronisk over nettet og vi har kuttet all form for strekkoding, sier Ramberg, som avslutningsvis legger til at han er overbevist om at fremtidens RFID-terminaler blir avanserte mobiltelefoner.

 www.ramberg.no

 www.transportnett.as

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!