superDAGFINN:

Gir Kaffehuset Friele økt konkurransekraft

Det første du registrerer når du står utenfor Kaffehuset Frieles administrasjons- og produksjonsanlegg på Nesttun utenfor Bergen er duften av nybrent kaffe. Under vårt korte, men informative møte med fabrikkledelsen og IT-ansvarlig, fikk vi kjennskap til et selskap som har tatt i bruk avanserte produksjons- og logistikksystemer.

Trond Schieldrop Bergen

De største kjedene i Norge stiller strenge krav til økt sporbarhet av varer. For å etterleve disse kravene installerte Kaffehuset Friele nylig superDAGFINN. Det gir kaffeprodusenten konkurransekraft og et fortrinn i kjedeforhandlingene.

Kaffehuset Friele hadde i fjor en omsetning på 400 millioner kroner og en markedsandel på ca.36 prosent. Det gjør kaffeprodusenten til den største aktøren i Norge.

- Men konkurransen er tøff, innrømmer fabrikkdirektør Hans Olav Krekvik.

- Friele Frokost er selskapets desidert største enkeltprodukt med en markedsandel på vel 28 prosent i dagligvarehandelen. Vår suksess er avhengig av kjedenes suksess. Vi har leveranser til alle de 4 store dagligvaredistributørene, ICA/Hakon, Rema, Norgesgruppen og Coop. Ca. 80 % av volumet er EX Works-leveranser.

Kaffehuset Friele sysselsetter 95 ansatte hvorav 32 er i driftsavdelingen. De har ansvaret for teknisk vedlikehold, brenning, pakking, lagring, transport og kvalitetskontroll.

Merkevarebygging har en sentral plass i selskapets strategi.

- Å bygge merkevaren på en troverdig måte er avgjørende for vår suksess. Sentralt i så måte er kunnskap om produktet kombinert med tilgjengelighet i butikkene. Det er viktige pilarer for virksomheten, sier Krekvik.

Kvalitet

Kaffehuset Friele ble etablert i 1799. Kvalitet er selskapets viktigste fokusområde.

For å oppnå topp kvalitet har selskapet installert avanserte logistikk- og transportløsninger.

- Råkaffen kjøpes direkte fra de enkelte produsentene eller via agenter. Prøver av partiene testes før de sendes til europeiske havner og derfra med feederbåt til Bergen hvor den endelige kvalitetskontrollen foretas. Deretter transporteres de på eurpaller til produksjonsanlegget på Nesttun.

- Vi forsøker å optimalisere produksjonen slik at vi kan utnytte kapasiteten maksimalt. Ferdigvarelageret fungerer som en buffer mellom ordreinngang og produksjon. På den måten kan vi opprettholde en høy leveringsgrad, sier Krekvik.

Smakspanelet består av 4 personer som daglig tester ulike kaffepartier.

- Det kreves lang erfaring for å smake seg frem til de riktige nyansene i kaffeblandingene, forteller Krekvik. - Å kommunisere riktig smak er vanskelig. Vår oppgave er å harmonisere blandingen av ulike kaffesorter slik at vi hele tiden opprettholder den riktige Friele smaken.

Produksjonsprosessen

Når råkaffesekkene ankommer Nesttun, kjøres de på truck til et kuttesystem. Deretter renses og veies råkaffen og sendes til siloer hvor det trekkes ut prosenter for å skape den riktige blandingen. Ved brenning er temperatur og tid viktig for å oppnå riktig smak. Det er bestemmende for hva man får ut av aromastoffer i bønnene. Friele Frokost er eksempelvis en middels brent kaffe.

Hele produksjonsprosessen er styrt og overvåket av IT-systemer. Etter brenning sendes bønnene via et silosystem til mølleriet hvor de males til ønsket malingsgrad (filter- eller kokekaffe). Deretter ligger kaffen noen timer for avluftning.

- Hvis ikke vil prosessen fortsette etter at kaffen er pakket, med risiko for «ballongposer», sier Krekvik, og legger til at den malte kaffen blir behandlet i et gasstett system som hindrer innblanding av oksygen.

Nitid kvalitetskontroll

Råkaffepartiet gjennomgår en nitid kvalitetskontroll. Her bestemmes det hvor mange prosent av partiet som skal inngå i blandingen for å matche sluttproduktet. Det skal ha en smak som forbrukerne forbinder med Friele Frokost, Cafe Noir eller Krone.

- Våre kaffesorter består av råkaffe fra ulike kaffeprodusenter verden over. Rene kaffesorter fra Kenya, Guatemala eller Costa Rica kan variere i smak avhengig av jordsmonn, værforhold, tidlig eller sen høst og lagring.

Krekvik legger til at råkaffen hentes fra Mellom- og Sør-Amerika, afrikanske land og Asia. Den dyrkes i et belte mellom 10 grader nord og 10 grader syd for ekvator. Kaffe er forøvrig et børsnotert produkt, og prisene fastsettes uavhengig av om det handles fra Norge, Tyskland eller Holland.

På spørsmål om kvaliteten på råkaffen har vært så dårlig at produktet har blitt returnert, svarer Krekvik:

- Det hender at råvareproduktet ikke har den kvaliteten vi etterspør. Da sender vi prøver tilbake til avsender slik at de får mulighet til å kontrollere resultatene vi har kommet til. Kvalitet er et være eller ikke være for oss. Uten omfattende kontroller hadde vi for lengst vært ute av markedet. Drikker du daglig kaffe merker du raskt svingninger i kvaliteten.

Dokumentbasert system

Råkaffehåndteringen består av et enkelt dokumentbasert system som gir Kaffehuset Friele full kontroll med prosessen. Råkaffen registreres inn i et innkjøpssystem. Etter hvert som hendelser inntrer i prosessen, legges partiprøver inn i dokumentsystemet. Oppgradering av et avansert håndteringssystem fra den tyske leverandøren Probat vil øke kontrollen med prosessen fra råkaffeinntak til pakkemaskiner.

Med et nytt Lot Tracking System får man bedre oversikt over kaffens vandring gjennom prosessen. Ved at man kan følge de enkelte partiene gjennom siloene, brennerne, møllene og så videre, forenkles sporbarheten.

- Vi vet hvilke partier som er i blandingene og når kaffen ble brent. Systemet kontrollerer også alle pakkelinjer. Prosesstyringen stanser ved pakkemaskinene, som betjenes av våre operatører, sier Krekvik.

10 dagers rullering på lager

Kaffehuset Friele har en rullering på ferdigvarelager på 10 dager. Ordinære kaffesorter har kortere liggetid mens spesialkaffe kan bli liggende lenger på lager. Det er en best før tid på seks måneder.

- I løpet av sommeren har vi montert nye gjennomløpsreoler, som senere skal defineres i Willetts lokasjonsstyringssystem. Prosjektet må sees i sammenheng med installasjon av superDAGFINN for å oppnå effektiv lagerstyring, sier IT-sjef Anstein Strømmen, som legger til at enkelhet er altoverskyggende for produksjons- og lagerstyringen og uttransporten.

Når posene pakkes og merkes med best før dato og batch-nummer, trer Willetts løsning i kraft. Kartongene merkes med EAN-128 og tilsvarende batch-nummer som på posen. Opplysningene leses inn i palleteringsanlegget hvor pallen får samme batch- samt annen relevant informasjon. Systemet gir Kaffehuset Friele full sporbarhet frem til kunde.

Skjerpede krav til sporbarhet

Bakgrunn for valg av superDAGFINN var skjerpede krav til sporbarhet fra kjedene. Kaffehuset Friele har tidligere benyttet systemer for datafangst og merking.

- De begynte å gå ut på dato og vi måtte skaffe oss et nytt og funksjonelt sporbarhets og utekspederingssystem, sier Strømmen. Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon utformet av de ansatte og ekstern rådgiver. 5 systemleverandører ble vurdert. superDAGFINN ble foretrukket fordi systemet oppfylte våre krav til sikker datafangst, pålitelige sporbarhetsdata og mulighet til å håndtere varene på en optimal måte ved hjelp av intern lokasjonsstyring. Dessuten oppnår vi økt rasjonalisering og sikkerhet. Willett hadde også den systemkompetansen vi ønsket.

Høy datakvalitet

Det er 2-3 måneder siden systemet ble tatt i bruk. Gamle hardware- og softwareløsninger er skiftet ut med superDAGFINN og brukervennlige håndterminaler.

- Oppstår det feil med produkter, kan vi raskt tilbakekalle partiene. Datakvaliteten er god. superDAGFINN er en pålitelig motor i lagertransporten. Det har meget god lokasjonsstyring og kan knyttes opp mot eksterne lagerløsninger. Systemet er linket opp mot vårt ERP-system. Vi vurderer å knytte eksisterende innkjøpssystem mot superDAGFINN. Det vil forbedre innkjøpsprosessen. Vi vurderer også å integrere superLAB mot superDAGFINN. Etikettmerking av kartonger og merking av poser blir knyttet opp mot samme plattform. Som gir full F-Pak og D-Pak merking. Samarbeidet med Willett har så langt fungert meget bra. De har et godt utviklet service- og vedlikeholdsopplegg, poengterer Strømmen.

I produksjonen bruker Kaffehuset Friele LAN som kommunikasjonsplattform. På lageret er det tatt i bruk WLAN også mot printere.

- Fordelen er at vi kan flytte håndterminalene og printerne hvor som helst på lageret, sier Strømmen.

Automatisk utekspedering

Kaffehuset Friele har også tatt i bruk automatisk transportmerking.

- Dette, kombinert med fremtidige truckterminaler, effektiviserer utekspederingen for oss. Paller kan i tillegg utekspederes via håndterminaler samtidig med det automatiske. Ved hjelp av masteravslutning skjer utskrift av pakkseddel og fraktbrev på laserskriver, plukkdata til Løsning 1 (ERP system fra IBM), sporbarheten ivaretas samt at palleregnskapet kan bli oppdatert i en fremtidig tilleggsmodul. Sammen med en mengde annen funksjonalitet og at systemet var vel utprøvd, gjorde at Willett og superDAGFINN ble det naturlige valget for oss, avslutter Strømmen.

 www.friele.no

 www.willett.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!