Økonomisk gevinst med skreddersydd sporbarhetssystem

Checkpoint Meto Norge overleverte i fjor et komplett sporbarhetssystem til Unitor ASA for sporing av alle deres produkter. Løsningen er verdensomspennende og innbefatter en webløsning som gir Unitor mulighet til å logge inn sine gassylindere over alt i verden. Selskapet kan umiddelbart ajour-føre kundens konto og aktivere relevante finansielle transaksjoner. - Systemet har fungert meget tilfredsstillende, sier produktsjef Eddy Scheepers i gass- og sylinderavdelingen til Unitor.

Trond Schieldrop

Systemet er utviklet av Checkpoint Meto med norske partnere og baserer seg på et strekkodesystem med håndterminaler, touch skjerm og spesialetiketter. Den formelle kontakten med Unitor ble innledet for et drøyt år siden, og avtalen ble inngått like før påske i fjor.

Business Manager Paal Fossum i Checkpoint Meto, forteller at kontrakten med Unitor har stor betydning for selskapets videre arbeid med sporing og merking av varer.

- For oss er det den desidert største kontrakten vi har fått på dette området. Vi benytter moderne teknologi for å logge varer over hele verden. I bunn brukes en avansert software som samler inn data som sender det videre til Unitors hovedkvarter i Oslo.

Checkpoint Meto har levert hardware og spesialetiketter som brukes på gass-sylindrene under ekstreme værforhold.

- Vi har hatt prosjektansvaret for bedriften Integrasjonssystemer (iSYS) i Horten, som har utviklet softwaren etter spesifikasjoner fra Unitor. IFS har levert ERP-systemet, sier Fossum.

- Samarbeidet med systemintegratorene, Unitor og oss har gått smertefritt. Fra vi startet opp 1. april i fjor brukte vi 3 måneder på å ferdigstille den endelige prototypen. Frem til systemet ble tatt i bruk ble det foretatt justeringer og mindre endringer. Dette var i tråd med tidsfristene som var satt for prosjektet.

Kvalitativt godt system

Flere sporbarhetsleverandører kjempet om å få Unitor kontrakten som har en varighet på 3-5 år med ytterligere opsjonsutvidelse.

- Checkpoint Meto var i stand til å levere et kvalitativt godt system innenfor de tidsrammene vi satte. Konkurrerende selskaper kunne bare levere stykkevis og delte løsninger. Det betydde også mye at Checkpoint er et internasjonalt selskap med et verdensomspennende serviceapparat, sier produktsjef Eddy Scheepers i gass- og sylinderavdelingen til Unitor, som mener at en liten systemintegrator aldri hadde klart å matche disse kravene.

- Vi er så langt godt fornøyd med Checkpoint og kommer etter hvert til å utvide bruksområdet, ikke bare på sylindere men etter hvert også på andre produktområder.

Rask tilbakebetalingstid

Unitor forventer at investeringene i nytt skanningsutstyr vil være tilbakebetalt i løpet av to år. Den totale IT-investeringen, inkludert Checkpoint, er på nærmere 20 millioner kroner. Checkpoints avtale er alene på 10 millioner.

- Innen strekkodeavdelingen er det den desidert største kontrakten, sier Fossum. Han legger til at selskapet er delt i to avdelinger; en for varesikringssystemer som er utplassert i butikker, og en annen for strekkodesystemer tilpasset flere store nasjonale og internasjonale næringslivskunder.

Sporbarhets- og merkingssystem

Checkpoint Meto har utviklet et sporbarhets- og merkingssystem til Unitors gassylindere som benyttes om bord på den globale handelsflåten og cruiseskip. Selskapet har klart å gjøre forretningsvirksomheten elektronisk med elektroniske transaksjoner av bl.a. produkter og fakturaer.

- Gjennom denne prosessen har vi oppnådd betydelige økonomiske besparelser og forbedret vareflyten, sier Scheepers. - I løpet av de 10 månedene systemet har vært i bruk er antall brekkasje og tap redusert til et minimum. Vi vet til enhver tid hvor sylinderne er og hvor de anløper. Vårt gamle registreringssystem klarte ikke å fange det opp på en optimal måte.

Utleievirksomhet

Utleievirksomheten til Unitor har mange likhetstrekk med tradisjonell bilutleie. Leier du en bil i Oslo og kjører den til Bergen, er du ikke forpliktet til å levere den tilbake til utleiested.

- Årlig leier vi ut gassylindere til 15.000 skip over hele verden, sier Scheepers. - Vi snakker om et pantesystem hvor rederne betaler et depositum for sylinderen og kjøper innholdet av Unitor. Rederne har også tilbud om dagsleie for sylinderne eller en kombinasjon av depositum og leie. Når sylinderne kommer til en ny havn, registreres den og sjekkes av Unitors medarbeider eller agenter for å påse at den er kvalitetsmessig. Hvis nødvendig sendes den til sandblåsing og nødvendig oppussing før den går tilbake til agenten, som rekvirerer den videre til et nytt skip. Dersom den ikke lar seg reparere vrakes den.

Avansert PDA-løsning

I systempakken til Checkpoint Meto er det en avansert Casio håndterminal med skanner. Det er hjertet i logistikkfunksjonen. Den vet til enhver tid hvor Unitorsylinderen befinner seg. Unitors kontorer og avdelinger er utstyrt med slike terminaler.

- Når selskapet får en bestilling på gassylindere fra skip, utstedes det pakkseddel/fraktbrev. Unitors sjåfør tar med seg håndterminalen og rett antall sylindere til skipet. Fraktbrevet er registrert på terminalen. Antall tomme sylindere som leveres tilbake skannes samtidig som ansvarlig på båten underskriver en elektronisk signatur på det som leveres ut. Når sjåføren kommer tilbake til kontoret med de tomme sylindrene dokkes håndterminalen i PC´en hvorpå all informasjon overføres elektronisk til Unitors hovedkvarter i Oslo uansett hvor operasjonen skjer globalt. Her trigges de finansielle transaksjonene. Rederen kan sjekke leveransene og kontoen via web og få full oversikt over hvor mye som er gått frem og tilbake på skipet, forklarer Fossum.

Sømløst system

Med Checkpoint Metos sporingssystem går sylinderne sømløst fra skip til kai og fra kai til skip over hele verden.

- Sylinderens tracking-system gjør oss i stand til å kontrollere virksomheten på en mer rasjonell og økonomisk måte, sier Scheepers, og legger til at gassylinderne er merket med en etikett/strekkode. Hvis den ødelegges eller forsvinner, er det gravert inn et nummer på halsen av sylinderen, som logges manuelt inn hvorpå nye kan skrives ut. Tre spesialetiketter er klistret på strategiske plasser. Det gjør skanningsoperasjonen enkel å utføre.

Kontrakten med Unitor har gitt Checkpoint Meto verdifull erfaring på sporbarhetsområdet, og kan åpne opp for tilsvarende kontrakter i fremtiden. Den kom som følge av en større leveranse på sporbarhetssoftware til Norges Bank. Unitor verdsatte denne bunnsolide referansen med software- og sporbarhetsløsninger og håndteringsterminaler.

- Vi har også levert sporbarhetsløsninger til Norgesgruppen, Rema og Ica. Unitoravtalen er mer sammensatt og reflekterer kunnskapen vi besitter på dette området. Vi har effektive og fleksible systemer for industri-, næringsmiddel- og maritim sektor, sier Fossum, som opplyser at sporbarhetssystemet kan oppgraderes og endres etter kundens behov.

RFID

Checkpoint Meto har ikke lov til å kopiere løsningene til Unitor.

- Det er deres eiendom, men samarbeidet med dem gjør oss i stand til å takle tilsvarende prosjekter i fremtiden. Kontrakten har alle elementer i seg som vi kan bruke i nåværende teknologi og i videreutvikling av RFID, sier Fossum. Han legger til at Checkpoint Meto satser betydelige beløp på utviklingen av fremtidens sporbarhetssystem RFID, og er blant annet med på utviklingen av ny RFID for den tyske supermarkedkjeden Metro.

- Det er ingen som kan gi et eksakt svar på når teknologien blir kommersielt tilgjengelig. Løsningen er kommet så langt at man allerede nå kjører prototyper. Personlig tror jeg i produktet er tilgjengelig om 3-5 år. Unitors sporbarhetsløsning kan også brukes i fremtidige RFID-løsninger. Kun små hardware- og integrasjonsjusteringer skal til for å få det på lufta. Web-serveren og sporbarhetsløsningen holdes intakt. Årsaken til at Unitor valgte strekkode er at det er en velprøvd teknologi som er raskt å implementere. Vi startet implementeringen av løsningen hos Unitors kontorer og avdelinger world wide samme dag. Arbeidet gikk knirkefritt. Ny og uprøvd teknologi tar derimot lengre tid å få på plass, avslutter Paal Fossum.

------------------------------------------------

Sporbarhetsløsningen til Unitor:

Omfattende funksjonalitet i UniTrak

Den omfattende funksjonaliteten i sporbarhetssystemet UniTrak ble implementert på ekstremt kort tid. Datainnsamling skjer via håndterminaler som leser strekkodene på gassbeholderne. - UniTrak av et betydelig internasjonalt prosjekt med store synergieffekter, sier produktsjef Stein Lie i Integrasjonssystemer AS i Horten.

Håndterminalene (Casio DT-X10) er levert av Checkpoint Meto. Integrasjonssystemer AS har utviklet programvaren som benyttes på disse terminalene. Utvikling på Windows CE-plattform muliggjorde en hurtig etablering av gode brukergrensesnitt som er svært viktig for en applikasjon som skal brukes av personell verden over med ulik IT-teknisk kompetanse.

I alle internasjonale havner hvor Unitor har kontorer eller agenter benyttes de nye håndterminalene. Når personellet setter håndterminalen i en vugge, sendes data automatisk via en PC på havnen til en webserver sentralt hos Unitor via http. All data krypteres ved denne filoverføringen. Samtidig som data lastes opp sentralt, sjekkes det automatisk om nye versjoner av programvare for håndterminalene og datafiler som skal til håndterminalene, er tilgjengelig. Dersom det finnes nye versjoner dyttes disse ned på håndterminalene motsatt vei av dataene som ble samlet inn. På den måten kan Unitor personell verden over operere siste versjon av programvaren.

Webbasert system

En sentral del av UniTrak er oppbygningen av et webbasert system i WebSphere Portal. Systemet er tilgjengelig for autoriserte brukere både internt i Unitor og offentlig ut mot kunder på Internett. En del av funksjonaliteten i portalen er overlappende med håndterminalene. Systemet kan brukes dersom håndterminalene ikke er tilgjenglig. Portalen har også all administrativ funksjonalitet for informasjon, feilhåndtering og rapportering.

- Vi har utviklet en egen logikk for å behandle data etter at de er samlet inn sentralt fra håndterminalene eller webportalen. Data verifiseres og kontrolleres, og rutes videre ut i fra hvilken type data som er samlet inn, sier produktsjef Stein Lie i Integrasjonssystemer AS.

Toveis kommunikasjon

Foruten innsamling av sporingsinformasjon om gassbeholdere internt i UniTrak, integreres relevante data med ERP-systemet. Det omfatter fakturering av kundene, finansielle transaksjoner for bokføring, samt informasjon om lager. Kommunikasjonen er toveis, slik at UniTrak vet om de er behandlet i ERP-systemet eller ikke. Feil ved integrasjon medfører at dataene lagres i en feilliste som senere kan endres og sendes ut på nytt. Basert på innsamlet informasjonen genereres rapporter og analyseinformasjon i Excel, Excel-pivot-tabeller eller PDF.

Kontroll og sikkerhet

Automatisk oppdatering av programvare og datafiler på håndterminalene medfører at det ikke oppstår kostnader eller muligheter for menneskelig feil ved oppdatering av disse. Unitor kan enten manuelt eller automatisk distribuere nye versjoner av filene. Disse trykkes ned til den enkelte håndterminal over hele verden.

Kundene til Unitor kan via egne, sikre sider i UniTraks webportal, få en total oversikt over sin sylinderlogistikk med hva de har om bord per skip og totalt historisk forbruk per produkt. Dette gir bedre økonomisk kontroll og økt sikkerhet om bord.

Løsningen baserer seg på bruk av standardprodukter utviklet av iSYS med kommunikasjonsprogramvare, integrasjon og generering av pivottabeller i Microsoft Excel. Disse modulene trenger kun å bli konfigurert for å brukes i UniTrak. De settes sammen med utvikling som er skreddersydd til Unitor for å få en 100 prosent løsning.

- Det medførte hurtig utviklingstid og få feilkilder, sier Lie. Han legger til at de har en velprøvd standard kommunikasjons- og integrasjonsprogramvare som er utviklet over tid og som brukes i forskjellige sammenhenger.

- UniTrak er et viktig sporbarhetsprosjekt og en viktig referanse for tilsvarende prosjekt i fremtiden. Det er et betydelig internasjonalt prosjekt med store synergieffekter.

Skreddersydde løsninger

- Med sporbarhetskonseptet «iSYS Tracking Solutions» kan vi bygge effektive sporbarhetssystemer tilpasset kundenes virksomhet og IT-infrastruktur. Skreddersydde kundeløsninger etableres ved å kombinere standard moduler med tilpasninger slik at det kan leveres avanserte sporbarhetssystemer av høy kvalitet i løpet av kort tid, fortsetter Lie.

Foruten UniTrak har Integrasjonssystemer levert sporbarhetsystemer til Norsk Kontantservice (NOKAS) og NEN. I NOKAS er det etablert system for sporing av verdiposer internt etter mottak. På NEN er det implementert full sporing av råvarer, miks og produksjonsmiljø, samt videre sporing av pakking på pall opp mot leveranse.

- Det nordiske markedet er vårt kjerneområde. UniTrak leveransen er et bevis på at vi kan levere slike løsninger på det internasjonale markedet, sier Lie.

Integrasjon

er ISYS kjerneområde. Et modulbasert konsept er nøkkelen for at alle integrasjonsoppdrag kan gjennomføres.

- Vi har B2B-løsninger som utveksler informasjon mellom IT-systemer i et standardisert meldingsformat (EDIFACT, XML, flatfil). Produktene kan være et kontaktpunkt mellom bedriftens interne systemer som kommuniserer med hverandre.

ISYS har spisskompetanse på utvikling av programvare på håndterminaler på Pocket PC og Windows CE-plattform. Det inkluderer bl.a. strekkodelesere og RFID lesere.

- Vi kan innhente informasjon fra alle typer enheter som leverer informasjon, inkludert spesialiserte RFID-lesere. For inneværende år har vi satt av forskningsmidler til ytterlig forskning på våre RFID-enheter, sier Lie.

Med sporbarhetskonseptet, iSYS Tracking Solutions, kan det bygge effektive sporbarhetssystemer tilpasset kundenes virksomhet og IT-infrastruktur. iSYS Tracking Solutions bruker standard rammeverk og moduler tilpasset kundenes løsninger. Høy tilpasningsdyktighet sikrer kunden et solid system som kan følge bedriftens naturlige endringer over tid. Sporing av varer kan foregå i hele verdikjeden.

- Utover vanlig visning av informasjon og utskrifter på PDF-format, inneholder vårt rapporteringsverktøy avansert analyse. Fra webgrensesnitt genereres pivot-tabeller eller OLAP-kuber i Microsoft Excel. Andre skreddersydde former for rapporter kan selvfølgelig lages, men disse rapportene og analysene dekker alle behov.

Rapportene kan genereres og hentes fra Internett når som helst og hvor som helst.

iSYS har også utarbeidet et generelt rammeverk for web og en portalløsning for etablering av webbaserte systemer til Internett- og intranettsider.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!