Verdikjedeintegrasjon optimaliserer driften

- Verdikjedeintegrasjon handler om å identifisere et kundebehov innenfor et utvidet logistikkbegrep og forenkle kundeprosessene. Nor-Cargo Thermo AS er i startfasen med hensyn til verdikjedeintegrasjon. - Sammen med ErgoGroup staker vi nå ut en farbar vei på dette området. Målet er å tilføre kundene merverdi, sier adm. direktør Per Erik Bernts i Nor-Cargo Thermo.

- Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for våre kunder med verdikjedeintegrasjon. Rasjonaliseringsgevinsten kan variere fra 0 til 30 prosent avhengig av kundenes prosesser, sier adm. direktør Per Erik Bernts i Nor-Cargo Thermo (t.v). - Verdikjedeintegrasjon handler om optimalisering av forretningsprosesser mellom samhandlende aktører. Det primære er å analysere hvordan dagens forretningsprosesser og strukturer fungerer, sier Tomas Pinås, ansvarlig for verdikjedeintegrasjon i ErgoGroup AS.

Trond Schieldrop

Målet med verdikjedeintegrasjon er å optimalisere driften, og i følge Per Erik Bernts startet verdikjedeintegrasjonsprosessen hos Nor-Cargo Thermo for et halvt år siden.

- Planleggings- og implementeringsperioden kommer til å ta tid. Vi snakker om en prosess med tilføring av ressurser, prioritet og merverdi underveis. Systemintegratoren er en pådriver og delleverandør av slike løsninger, men dette er en prosess vi må styre på egen hånd, sier han.

Statlig eierskap

Nor-Cargo Thermo har en årlig omsetning på over 1 milliard kroner, og er et datterselskap av Nor-Cargo Holding ASA som eies av Posten.

- Våre komparative fortrinn er at ErgoGroup og Nor-Cargo har samme eier. Det forenkler kommunikasjonen, sier Bernts.

- Hvordan stiller kundene deres seg til verdikjedeintegrasjon?

- De stiller seg positivt til tiltaket og er fokusert på hverdagsrasjonalisering. Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor stor rasjonaliseringsgevinsten er. Den kan variere fra 0 til 30 prosent avhengig av kundenes prosesser. Mange har en effektiv vareflyt mens andre henger etter. Vår oppgave er å finne ut hvor potensialet er og se på kapitalbindingen, bygningsmateriell, utstyr, vareflyt m.m.

Optimalisering av forretningsprosesser

Verdikjedeintegrasjon handler om optimalisering av forretningsprosesser mellom samhandlende aktører.

- Det primære er å analysere hvordan dagens forretningsprosesser og strukturer fungerer. Hvordan oppfatter kundene Nor-Cargo Thermo? Er de en transportør med tjenesteleveranser fra A til Å eller foretar de egne strategiske valg overfor kundene? For enkelte virksomheter kan det være aktuelt å overta deler eller hele logistikkfunksjonen, sier Tomas Pinås som er ansvarlig for verdikjedeintegrasjon i ErgoGroup AS. Han har snakket med flere bedrifter om bl.a. optimalisering av informasjonsflyt.

- De fleste er opptatt av manuell fakturahåndtering og ønsker å gå over til papirløse fakturaer. Enkelte store selskaper sysselsetter mellom 40-60 medarbeidere, som kun holder på med slike operasjoner. Er manuell behandling av faktura kjernevirksomheten for virksomheten? For de fleste er det ikke det. Vår oppgave er å få ut fakturaene på alle tilgjengelige formater - fra nettbank til papirløse systemer - og integrere dem i datasystemet. Ved å outsource ikke kjernekritiske virksomheter sparer bedriftene tid og frigjør ressurser til mer forretningsnyttige operasjoner. Hvorfor må store dagligvarebedrifter/detaljister sitte på 7 lagre sentralt i Oslo? Er det en del av kjernevirksomheten eller bør de kun konsentrere seg om butikkdrift og bli mer kundeorientert? Hvordan kan detaljisten optimalisere forretningsvirksomheten?

Rådgivende ressurser

ErgoGroup bidrar med rådgivende ressurser og en IKT-plattform overfor Nor-Cargo Thermo.

- Vi bygger en totalløsning for å styre logistikken på en bedre måte. Mange selskaper har flere terminaler på samme sted som dagligvarebransjen. Er det optimalt å drive med to like virksomheter i nærheten av hverandre? Har Nor-Cargo Thermo ledig kapasitet i sine terminaler for å redusere tunge kapitalbindinger med høye faste kostnader? Vi gjør faste kostnader om til variable kostnader og frigjør kapitalbinding, sier Pinås, som legger til at flere bedrifter har problemer med intern integrasjon.

- De får ikke avdelingene til å samhandle. Konsolideringsproblemene er store og de klarer ikke å definere forretningsmodeller på tvers av avdelingene. Verdikjedeintegrasjon handler om å definere kjernevirksomheten gjennom målrettede prosjekter.

Outsourcing

- Hvor stor er rasjonaliseringsgevinsten for logistikk- og transportselskaper som velger verdikjedeintegrasjon?

- Å sende ut manuelle fakturaer koster i gjennomsnitt 350 kroner pr. stk inkludert alle administrative kostnader, sier Pinås. - Ved å outsource denne tjenesten kan kostnaden reduseres til 2 til 5 kroner pr forsendelse avhengig av volum. Jernbaneverket og Oslo kommune har kostnader på mellom 550 og 600 kroner pr fakturamottak, og kan spare store beløp ved å la en 3-parts operatør påta seg slike operasjoner. På logistikkområdet kan de frigjøre store kapitalbindinger ved å selge ut lagervirksomhet og overlate ansvaret til aktører som er spesialister på dette området. En del selskaper har desentraliserte lagre utenfor de store byene. På sikt vil flere få store problemer med å selge dem. Salg av verdikjedeintegrasjon handler ikke om et innsalg til en adm. direktør eller logistikkansvarlig. Det handler om lønnsomhet i alle ledd av virksomheten.

Synergieffekter

I følge Bernts har norske logistikk- og transportbedrifter tradisjonelt fokusert på fysisk transport.

- Nå snakkes det om en kombinasjon av fysisk vareflyt, informasjonsflyt og pengeflyt. Det er spesielt viktig å ta ut synergieffektene når forretningsprosessene endres, ikke bare mellom logistikk- og transportleverandør og deres kunder, men også kundens kunde og leverandørenes leverandører. Den største terskelen er outsourcing av funksjoner, aktiviteter og prosesser samtidig som man mister den direkte styringen av komponentene. Vi jobber med å optimalisere logistikken i forhold til vårt storkundesegment. Hvordan kan prosessene bli bedre? Hvordan kan vi endre faste og variable kostnader? Hvor er de dupliserte funksjonene mellom kundene og oss? Faktura er et godt eksempel i ordreprosessen. Når det skapes et transport- og logistikkbehov som skal konverteres i fysisk leveranse hos leverandøren, er målet å forbedre forretningsprosessene med hensyn til kvalitet, kostnader og tid.

Nettverksbygging

På spørsmål om Nor-Cargo planlegger salg av bilparken, svarer Bernts:

- Vi skal eie den og kjøpe tjenester etter behov. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å forutsi hva endrede rammebetingelser kan føre til. Det hele er avhengig av hvordan markedet utvikler seg, hvilke behov kundene har og hvilke funksjoner vi skal ha. Verdikjedeintegrasjon handler om nettverksbygging. Vi skal bygge strukturer tilpasset nye måter å angripe markedet på. I videste forstand snakker vi om nettverk mellom dagligvaresektoren, transport-, logistikk- og IT-sektoren. Målet er å optimalisere logistikken gjennom hele verdikjeden, sier Bernts.

Pinås legger til at TakeCargo er et typisk eksempel på verdikjedeintegrasjon hvor ErgoGroup leverer IKT- og støttesystemer.

- Målet er å optimalisere informasjonsflyten, bookingen, leveransene, pakking av pall, avregning og fakturering av den enkelte transportør. Her sitter både dagligvarebransjen, Nor-Cargo og vi på eiersiden. Foreløpig er TakeCargo og andre portaler kun en formidler av transaksjoner og informasjon. På sikt vil planlegging og utvikling av strategier skje gjennom våre kunder. Vi er tross alt ikke ute og selger Postens Bedriftspakke. Verdikjedeintegrasjon dreier seg ikke om massevolumprodukt men om strategisk samarbeid og nettverksbygging.

Dårlig utnyttelse

- Gjennom å gjøre logistikken optimal vil våre kunder bli mer konkurransedyktige og fornøyde, sier Bernts. - Utnyttelsen av nyttekjøretøy i Norge er på 55-60 prosent. Vi er en pølse klemt på midten og det er uhyre vanskelig å optimalisere varestrømmen. Det er en kjempeutfordring å oppnå optimale fysiske varestrømmer til og fra sluttkunde. Utnyttelsen av norsk transportflåte er så dårlig at det kreves strakstiltak. Både dagligvarebransjen, leverandører og vi opererer med våre egne vogntog. Vi må optimalisere og effektivisere utnyttelsen, men det er komplisert. Bransjen er villig til å samarbeide når lønnsomheten, effektiviteten og forbedringene kan dokumenteres. Skal vi oppnå suksess må denne nettverksbyggingen optimaliseres og tydeliggjøres.

Prispress

- Hvem gjør hva i de enkelte verdikjedene, spør Pinås, som mener prispress vil tvinge frem forandringer.

- Frem til i dag har vi hatt gode prisnivåer i Norge. Med utenlandske aktører som eksempelvis Lidl på dagligvaresiden og Bauhaus på byggevaresiden, er etablerte aktører blitt utsatt for et betydelig press. Skal de overleve må de fokusere på egen forretningsvirksomhet. Hvilke områder kan de bli bedre på og hvilke kan de kutte ut? For enkelte er det viktig å outsource deler av virksomheten som ikke er kjernekritisk. Lavpriskonsepter har blitt en trussel for etablerte aktører. Omstilling og omstrukturering er nøkkelen for å overleve. I fremtiden blir dagligvarebransjen enda mer segmentert enn nå. Målet er å strømlinjeforme kundekonseptet og skape effektive verdikjeder.

- Lidls inntog i Norge resulterte i at alle andre aktører spisset sine forretningsstrategier. De ble mer fokuserte og skapte en tydeligere profil i forhold til hvor de skal. Hva kan vi så gjøre for å underbygge kundenes profil og strategi? Vi må tilføre kundene verdiøkende tjenester som har taktisk og strategisk betydning for ytterligere vekst, sier Bernts.

Utvikling av kompetanse

- Hvor langt har Nor-Cargo og ErgoGroup kommet med verdikjedeintegrasjonsprosessen om 3 til 5 år?

- Da har vi skapt løsninger, produkter og strukturer som kommer til å gjøre dagligvaresektoren mer konkurransedyktig. Vi skal optimalisere vareflyten, lagerstrukturer, papirhåndtering, informasjonsflyt, ordre, booking og utnyttelsesgraden på materiell. Vi jobber hele tiden med å optimalisere vareflyten og finne funksjoner, forretningsprosesser og strukturer som vil gi større konkurransekraft. Dersom dagligvaresektoren sammen med logistikk- og transportbransjen tar i bruk de mest optimale løsningene, blir de vinnerne. Aktører som bruker enorme ressurser på flere transportleverandører, 10 til 20 ulike IT-plattformer, 400 til 500 logistikkmedarbeidere som gnager på samme beinet, blir taperne. Har du effektive strukturer, papirløse systemer, industriell skreddersøm som kan forbedres over tid, går du lyse tider i møte. Norge kan ikke konkurrere på lønnskostnader med de landene som ligger lavest i Europa da særlig Øst-Europa, avslutter Bernts.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!