Trenger vi en ny generasjon ERP-systemer?

Markedet for ERP-programvare er ikke akkurat et «hot tema», eller er det? Den faktiske situasjonen er at ERP-marked er modent, ja faktisk overmodent med dominans av de store leverandørene, noe som gjør at alle som er interessert lett mister interessen.

ERP-nyheter dreier seg hovedsakelig om nye versjoner og tilpasninger, og i det siste kanskje mest om oppkjøp av konkurrenter - noen ganske brutale - og ellers tilfeldige nyheter om nye kundeinstallasjoner som ble nok en budsjettsprekk, slik man er blitt vant til etter hvert.

Så hva er det da som gjør at et dataselskap lanserer ett nytt ERP-produkt i dagens marked? Trengs det nok en ERP-løsning i markedet? Ja, mener Per Ljåstad. Han er daglig leder i Cosima as, et it-selskap som ble etablert i 1990 og som til nå i hovedsak har hentet sine inntekter fra konsulenttjenester.

- Men i 2000 konstaterte vi at de foreldede ERP-systemene som eksisterer ikke lenger er i stand til å ivareta virksomheters behov da forutsetningene har forandret seg vesentlig det siste tiår. De eksisterende ERP-løsningene består av programvare som har vært i market de siste 15 år eller lenger. Systemene har gammel teknologi, metoder og med en struktur og fokus basert på 80-tallets teorier, hevder Ljåstad, som mener at mange av systemene ikke har den forretningsfokus og brukerfunksjonalitet som faktisk forventes av de som bruker dem.

- I dag ser vi at de store leverandørene prøver få sin programvare til å ivareta Web- og Internett-aksess, fordi kundene ønsker å samhandle med andre 3.partssystemer som ivaretar spesielle deler av verdikjeden. Når ERP-leverandørene gjør dette, erfarer de hvor kostbart det er å bygge slike egenskaper på toppen av gammel teknologi som helt mangler ønsket tjenesteorientering, mener Cosimadirektøren.

Løper om kapp for å omprogrammere systemene

I en nylig publisert produktanalyse fra selskapet sammenfattes denne situasjonen med at alle første generasjon ERP-leverandør for tiden løper om kapp for å omprogrammere sine systemer til objektorientert og Internettbaserte Webbrowser løsninger, en utvikling Ljåstad mener er en uløselig egenskap for disse gamle systemene, da kildekoden er fundamentalt uegnet til Web og Internett. Han påpeker også at disse systemene ikke har evnen til å ta i bruk standard browser egenskaper, med full integrasjon mellom ERP-systemets kildekode og den objektorienterte Javascript & MS Script kode som anvendes i dagens webservere som gir Web browseren en funksjonell utvidelse av ERP-systemets egenskaper i motsetning til å bli en dum terminal.

- Uttrykk som «SOA» og «Webservices har nå blitt «hotte» og brukes av de store ERP-leverandørene for (kanskje) å flytte fokuset bort fra deres interne kamp samt å hjelpe kunder med å vise positiv ROI (return on investment). I tillegg ser det for meg ut til at SOA nå brukes til å dekke over tilsvarende interne problemer med å få gamle programmer til å utnytte moderne SOA teknologi og nye strukturelle krav. Jeg bare spør; hvordan kan Oracle tilby SOA (som skal ivareta samspill mellom leverandørers ERP-systemer) når de sliter med å tilby SOA innen sine oppkjøpte / egne produkter og problemer med å anvende SOA dem i mellom? Det samme med SAP og deres utviklingsteknologi og datamodeller fra 80-tallet med + 20.000 tabeller basert på produksjonsprosesser i store fabrikker uten fokus på tjenester og verdikjeder i det hele tatt.

Ny verdikjedebasert ERP-suite

Med dette i sinn, besluttet Cosima å bygge en ny verdikjedebasert ERP-suite kalt Cosima Verdikjede VRM.

- Vi gjorde en nøye vurdering av definisjonen og frasen ERP og bestemte oss for å bruke VRM (Value Chain Resource Management). Grunnen til vårt fokus på verdikjeder og teoriene til Michael Porter er ganske innlysende; det legger grunnlaget for vår felles drøm om å knytte sammen alle aktiviteter (les tjenester) internt i en virksomhet med alle trinn fra å produsere produktet frem til omsetning og leveranse til kunden, samt de ytre aktører som forhandlere og leverandører som også er en viktig del av den totale verdikjede.

I 2000 ferdigstilte Cosima utviklingen av selskapets første bransjeløsning basert på verdikjeder og dets teorier sammen med en pilotkunde. Det første vertikale markedet var organisasjoner, både interesse- og andre medlemsorganisasjoner.

- Erfaringen med utviklingen av organisasjoners total virksomhetssystem viste at det ga vår pilotkunde en helt ny fokus på sine aktiviteter og verdikjeder. Dette ble starten på utviklingen av et foreløpig ukjent antall bransjeversjoner selskapet ønsker å tilby.

Året etter leverte selskapet den neste vertikalen som var deres handelsversjon med løsning for så vel engros som detaljister, og i 2003 satte de fokus på forsikringsvertikalen som også har et stort behov for verdikjedefokus.

- Det er vel få bransjer som har nesten gjennomgående gamle og tunge stormaskinsystemer utviklet med fokus på alt annet enn verdiskapning. Sammen med vår pilotkunde innen forsikring har vi nå realisert en totalløsning som innebærer både ett samlet totalsystem til intern bruk samt eksterne integrasjoner via Internettløsning for deres takstmenn. Totalt har denne løsningen gitt vår pilotkunde muligheten til å øke sin kundemasse på 100.000 kunder med over 50% de siste årene uten å øke sin bemanning, opplyser Ljåstad.

I 2004 satte Cosima fokus på industrisegmentet, en naturlig forlengelse av deres bransjeversjon for handel, men da basert på produksjonsselskapers verdikjeder.

- Innen produksjon lagde vi også en MPS-modul som online alltid viser vare- og ressursbehovet via vår regelmotor som alltid er à jour. Dette viser totalt våre 4 vertikaler, som alle setter en ny standard i markedet for ERP, hevder Ljåstad, og opplyser at andre bransjer vil komme senere. Han vil imidlertid ikke skissere når, og antyder i stedet alternativet Cosima Skreddersøm. Den baserer seg på at kunden selv velger aktuell bransjeversjon som mal, og som tilpasses til kundens ønsker og konkurransefortrinn.

Ett applikasjonsvindu betjener alle aktiviteter

Ljåstad hevder at det dreier seg om markedets første komplette ERP-løsning basert på verdikjeder og derav ønskene om å øke selskapets inntjening og konkurranseevne.

- Det skjer gjennom involvering av alle interne og eksterne aktører til verdikjeden, og uavhengig av valgt bransjeversjon har våre sluttbrukere ett applikasjonsvindu som betjener alle aktiviteter for den brukerrolle vedkommende har i virksomheten. Videre anvendes Windows-, Unix- eller Linuxserver med standardytelse, 1 GB av minne og Windowsklienter i TCP/IP-nettverk, eller med Internett-/browseradgang til de moduler der mobilitet er en forutsetning. Programvarepakken inneholder forskjellige moduler pr. vertikal:

Industri & Engroshandel:

Forsikring & medlemskapsorganisasjoner:

Med Cosima Verdikjede (VRM) sin objektorienterte design og arkitektur opplyser Ljåstad at det nå er praktisk mulig å integrere Just-In-Time informasjon og sanntidsdata i et funksjonelt digitalt dashbord, tilpasset individuelle behov og tilgjengelig når og hvor - om ønskelig på en laptop, PDA, eller mobil.

- I tillegg vises relatert informasjon fra Cosima Verdikjededatabasen oversiktlig via intuitive, grafiske dialoger med drillegenskaper etter behov i Cosima Analyse. Med andre ord en komplett Business Intelligence løsning, mener han.

- Noen av våre hovedkonkurrenter i Skandinavia som vi ønsker å erstatte ERP-løsningene hos er Visma og mange av de oppkjøpte selskapene sine løsninger, IFS og deres lite fleksible implementeringer også basert på tidligere tider samt Movex (Intentia) med klare begrensninger i infrastruktur og teknologivalg. I det internasjonale markedet ser vi J. D. Edwardsbrukere som ikke ønsker å flytte til Oracle Fusion suite, Lawson supply-chain brukere, og mindre SAP-installasjoner som ikke evner å oppnå ønskede resultater, samt brukere av Microsofts Great Plains og andre systemer som har desillusjonerte bruker. I tillegg søker vi å etablere en relasjon med alle som virkelig forstår betydningen av konseptet verdikjeder og ønsker å oppgradere til dette nivå av forretningsfokus.»

En standard tolkes iblant av øyet som ser

Mange ERP-leverandører vil selvfølgelig motargumentere Ljåstad sin påstand om at de er mange år unna å kunne tilby en fullt integrert ERP-løsning som utnytter standarder som SOA med håndtering av både dataadministrasjon og presentasjon. - En standard tolkes iblant av øyet som ser, og det er mange måter å få til SOA-funksjonalitet. Det viktige for oss er å påpeke de faktiske forhold og de store ERP-leverandørenes diskutable Webgrensesnitt og SOA-tilnærming. Vi mener dette samlet er mer enn nok til at brukere skifter til helt nytt system.

Selvsagt er det mange utfordringer å forholde seg til for en aktør som ønsker å erstatte de store leverandørenes systemer med et verdikjedekonsept, men ifølge Ljåstad skjer det nå en bevegelse både nasjonalt og internasjonalt mot verdikjeder og verdistrømmer. Som eksempel viser han til organisasjonen Value Chain Group (www. value-chain.org) som med sin VCOR-modell oppmuntrer alle virksomheter til å fokusere på verdikjeder. I samtaler med den internasjonale lederen i Value Chain Group International, Jo Vegheim, fikk Cosima bekreftet sitt verdikjedekonsept og de muligheter dette gir virksomheter innen effektivisering og økt inntjening.

Ljåstad tror det store skiftet mot en ny generasjon ERP har startet, for når et selskap helt ærlig ser på sine totale kostnader av eierskap (TCO) for ERP er det to reelle alternativer:

- Jeg mener førstegenerasjon ERP ikke har fleksibiliteten som trengs for å endre eller lage ny funksjonalitet og å gi ønsket forretningsfokus og derav ROI. Videre er de - med sin enorme kodebyrde, tykke klienter og utpregede serverkrevende infrastruktur - helt enkelt en stor økonomisk byrde for den normale virksomhet (selv om mange ikke tør innrømme det). Størrelsen bare på kostnadene for IT-avdelingen, inklusive eksterne konsulenter, for bare å ivareta den daglige drift er enorme. Derimot vil overgangen til et verdikjedesystem med normal infrastruktur og bruk av nyeste teknologi sikre forretningsfokus, fleksibilitet og gi betydelige kostnadsbesparelser i hele virksomheten.

Slike argumenter er kjente og Ljåstad mener de alene vil være nok til å foreta et systemskifte.

- Men det er ikke alltid helt klart at de som lager IT-budsjetter er villige til å vurdere effekten av slike kostnadsbesparelser da innføringskostnadene av det aktuelle ERP system var skremmende. Diskusjoner som dette synes å gjenta seg også på andre områder. Skal jeg eksempelvis nok en gang bruke tusenvis av kroner for å lappe på min gamle varebil og kjøpe meg muligheten til å kjøre den ytterligere et par år, eller skal jeg kjøpe meg en ny? I likhet med mange andre har også jeg nylig skiftet dynamo, anskaffet nye bremser og dekk. Fremdeles kjører jeg derfor den samme gamle varebilen som gjør meg nervøs og usikker på når den vil stoppe.

Har så førstegenerasjon ERP-brukere nådd dette punkt ? Ljåstad tror det.

- Vi får se, og de av oss som tror på verdikjedefokus og dette konseptets mulighet for økt verdiskapning og effektivisering, vil forstå vårt budskap og finne det spennende, avslutter Per Ljåstad.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!