Skal forbedre godstransporten i bynære strøk

STRAIGHTSOL er et EU-finansiert forskningsprosjekt med mål om å forbedre godstransporten i bynære strøk over hele Europa. Prosjektet er bygd opp rundt syv demonstrasjoner som nå gjennomføres på forskjellige steder i Europa. En av disse demonstrasjonene har GS1 Norway hatt ansvaret for i Oslo.

- Formålet med prosjektet er å forbedre godstransport i byer. I dag påvirker den logistikkeffektiviteten og har uønskede miljøeffekter, sier Jardar Andersen i TØI (t.v.) og Roar Lorvik i GS1 Norway og. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Oslo er blant byene som brukes som studieområde i et stort EU-prosjekt for å bedre effektiviteten og redusere miljøulempene ved godstransport i byområder. Transportøkonomisk institutt (TØI) har koordineringsansvaret for forskningsprosjektet som har fått navnet STRAIGHTSOL - Strategies and measures for smarter urban freight solutions - som startet i september 2011 og har en varighet på tre år.

- EU-kommisjonen har gitt i underkant av tre millioner EURO til prosjektet. Tilskuddet er viktig for både forskningsmiljøer og bedrifter som er involvert, understreker Jardar Andersen, forsker II ved TØIs avdeling for økonomi og logistikk.

Roar Lorvik, leder for RFID-løsninger i GS1 Norway, forteller at formålet med prosjektet er å forbedre godstransport i byer. I dag påvirker den logistikkeffektiviteten og har uønskede miljøeffekter.

- Vi skal se på løsninger som er til hjelp på begge områder. Mer effektiv utførelse gir store miljøbesparelser. Det er en økt urbanisering både i Norge og andre deler av Europa. Dermed øker behovet for å finne andre og bedre løsninger enn hva vi har i dag, sier Lorvik og Andersen.

En rekke utfordringer

Godstransport i byområder har en rekke utfordringer. Det er vanskelig å gjennomføre effektive leveranser på grunn av stor trafikk og vanskelige leveringsforhold. Samtidig er miljøbelastningen betydelig fordi det oppholder seg mange mennesker i disse områdene.

- Økt tilflytting til byer gjør at det både i Norge og ellers i Europa er behov for oppmerksomhet på tiltak som kan øke effektiviteten og redusere miljøulempene. Utfordringen er at det i mange tilfeller mangler skikkelige evalueringer når det testes ut nye tiltak og løsninger for godstransport i byer, forteller Lorvik. Andersen legger til at prosjektet ikke bare består demonstrasjoner, men skal utvikle løsninger som transportaktørene kan nyttiggjøre seg av i ettertid.

Forskningsprosjektets hovedmål er å utvikle et opplegg for evaluering av miljøvennlige tiltak og effektiv godstransport i byområder og overgang mellom distribusjonskjøring og langdistansetransport. Prosjektet skal også støtte demonstrasjon av tiltak som er igangsatt av bransjen selv og som har til hensikt å forbedre effektiviteten og redusere miljøulempene. Sist, men ikke minst, skal det nye evalueringsverktøyet brukes på de gjennomførte demonstrasjonsprosjektene for å gi råd og anbefalinger for fremtidige tiltak og løsninger.

Ledende aktører

Prosjektet samarbeider med ledende aktører som DHL, Kuehne+Nagel og TNT. Demonstrasjonene foregår i Brussel, Barcelona, Thessaloniki, Utrecht, Lisboa, Oslo og deler av England. Prosjektets varighet er tre år og er støttet av Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og utvikling gjennom EUs sjuende rammeprogram.

Kjøpesenterpresentasjon

GS1 presenterte prosjektet for flere senterledere og transportaktører på Stovner Storsenter i Oslo.

- Ved hjelp av våre standarder og systemer kan vi visualisere hele verdikjeden. Vi har visualisering av verdikjeden med transport av varer fra Nilles lager på Vestby med RFID-merkede paller til Stovner, forteller Lorvik. - Først foretas registrering på Nilles lager til utgående torv, dernest registrering ved opplasting og transport til Stovner hvor varene registreres ved levering på varemottak og ved lagring på bufferlager før levering til butikk. Det er flere kontrollpunkter i verdikjeden som vi har samlet i EPCIS (Electronic Product Code Information Services) hvor informasjonen kan deles. Han legger til at lastebilene er utstyrt med GPS. - Når de kjører gjennom geo-sonene på Ryen og Stovner og andre definerte steder, registreres dette som en hendelse i EPCIS. Med GPS og andre hendelser vet varemottaket når Fløtten Transport ankommer Stovner med forsendelsene.

SMS-melding

Det går en SMS-melding til Nilles butikksjef på Stovner når pallene passerer Ryen og nærmer seg Stovner. Dermed kan han planlegge ekstra bistand for utpakking samtidig som transportøren kan redusere tidsforbruket ved varemottak. Det gir bedre transportplanlegging, redusert ressursforbruk, optimalisert og samordnet transport.

- Gevinsten er bedre miljø, effektivitet, kvalitet, økt servicenivå, mindre feilrater, bedre ressursutnyttelse og mindre kapital- og operasjonelle kostnader, sier Lorvik. - Ennå er ingen konkrete løsninger permanent implementert. På Demodagen diskuterte vi sammen med flere av deltakerne om videreføring av prosjekter som er liv laga.

Kommunal interesse

Oslo kommune og Grorudsatsingen har støttet opp om og vist interesse for Stovner prosjektet.

- GS1 har organisert en rekke møter mellom aktørene for å designe demoen som bedriftene har stilt seg positiv til. Oslo kommune har deltatt i prosessen med utvikling av konseptet som er demonstrert. Det har tatt ett år å utvikle konseptet sammen med våre partnere, sier Lorvik.

Entydig positivt

Møtene på Stovner med transportører, butikkjeder og Steen & Strøm har vært meget nyttige.

- Tilbakemeldingene bekrefter dette. Aktørene har savnet et forum der de kan snakke åpent med hverandre om varesituasjon i bynære strøk. Gjennom dette tiltaket har en rekke problemområder blitt belyst, sier Lorvik og Andersen. De forteller at prosjektdeltakere er Bik Bok, Dressmann, Nille, Gresvig, Ark og Mester Grønn.

- I tillegg har store samlastere som Tollpost Globe, DB Schenker og Bring deltatt. Det viser at det er mulig å samarbeide selv om partene konkurrerer mot hverandre.

Lang ventetid

Eksempler viser at transportører må vente opp til seks timer på å levere varer til enkelte kjøpesentre i Oslo.

- Det går utover effektiviteten og er tapsbringende. Det er mange utfordringer og virkemidler som benyttes i prosjektet. Ett av dem er økt nattlevering som TNT In-Night har spesialisert seg på i Nederland. TNT Express i Brussel er i ferd med å bygge et mobilt depot - et ombygd kjøretøy - for omlastning til elektriske sykler. Samtidig bygger DHL Supply Chain i Barcelona et konsolideringssenter for å øke lastfaktoren. Slike tiltak vil bedre leveringssituasjonen og redusere transporttiden gjennom hele verdikjeden, sier Lorvik og Andersen. - I prosjektet er det utarbeidet evalueringsverktøy som kan benyttes etter at prosjektet er ferdig. Her kan aktørene sammenlikne effektene av hvert enkelt initiativ.

Viktig prosjekt

For TØI, som er prosjektkoordinator for STRAIGHTSOL, er det et meget viktig prosjekt. 15 partnere (forskningsmiljøer og bedrifter) i åtte europeiske land deltar.

- Gjennom dialog med bedrifter skal vi utvikle gode løsninger tilpasset deres behov. TØI får nå mulighet å lære fra andre partnere i prosjektet. Ikke minst gjelder dette overføringspotensialet til Norge på løsninger som testes i de andre demonstrasjonene, sier Andersen. Han legger til at EU-kommisjonen er opptatt av at prosjektet skal gi levedyktige løsninger.

- Vi håper flere tar dem i bruk når STRAIGHTSOL sluttføres i 2014.

Ytterligere restriksjoner

Myndighetene vil komme med ytterligere restriksjoner på transport i bynære strøk.

- I deler av Oslo må varer nå leveres til butikker før kl. 11 om formiddagen. Innovative bedrifter som er i forkant av utviklingen vil stå sterkere når tiltak iverksettes, og er de fremtidige vinnerne. Et annet tiltak som vurderes er nattleveranser. For flere logistikkaktører er nattleveranser å foretrekke fordi da unngår de rushtrafikkproblemer, avslutter de.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!