TietoEnator store spørreundersøkelse:

Fra transportør til logistikkpartner - mer enn bare ekstra pallplasser (Del 1 av 2)

TietoEnator har gjennomført en spørreundersøkelse blant store transportkjøpere i Norden. Vi vil i to artikler trekke ut de viktigste konklusjoner fra denne undersøkelsen samt beskrive de utfordringer transportbransjen står overfor og noe av det som skal til for å møte disse. Denne første artikkelen beskriver den generelle situasjonen transportbransjen befinner seg i og de utviklingstrekk som preger bransjen. Del 2 vil omhandle konkrete forslag til løsninger og tiltak som kan være nødvendige for å møte de nye kundekrav.

Lasse Berg og Ole Christian Remen

Den tradisjonelle transportbransjen er preget av store transaksjonsvolumer (antall ordrer, antall ordrelinjer og antall fakturaer) kombinert med stort omfang av manuelle administrative rutiner. De største aktørene i bransjen har imidlertid vært gjennom en liten «teknologisk revolusjon». Det startet med en «automatisering» i regneark. Deretter gikk utviklingen videre til å sende informasjon (oftest fraktbrevsinformasjon) gjennom EDI og til i dag hvor temaet dreier seg om Internett og mobil datakommunikasjon. Parallelt med dette løpet har også noen få store aktører bygget opp teknologisk avanserte sorteringsanlegg.

Tradisjonelt har transportbedriftenes «hovedtjeneste» vært å utføre transport fra «A til B», men etter hvert er også kundene blitt tilbudt ekstratjenester som for eksempel lagring, ompakking av varer, etc.

Logistikk segmentering, 1PL, 2PL osv

Tredjepartslogistikk - 3PL er blitt et kjent begrep. Mindre kjent er kanskje begrepet 4PL som benyttes i flere og flere sammenhenger.

Men før vi går videre - la oss ta for oss de forskjellige segmenteringene, og ikke minst få skilt den bedriftsinterne logistikken fra den bedriftseksterne. Skissen øverst på neste side er hentet fra en undersøkelse Vontobel AG har gjort for å vurdere vekstpotensialet i logistikkmarkedet.

Intern logistikk: Med dette mener vi alle funksjoner hvor bedriften utfører disse selv med eget personell og materiell. Vi snakker da om for eksempel om innkjøp, lagerdrift, kapitalbinding, prognoser, planlegging, avskrivninger etc. Det er i denne kategorien de største logistikkostnadene befinner seg for en tradisjonell industri eller handelsbedrift.

Ekstern logistikk: Med dette mener vi de logistikktjenestene som man kjøper eller kan kjøpe fra eksterne tilbydere, slik som transport, lagring, pakking og andre relaterte tjenester.

1 PL: Som det fremkommer av skissen over er førstepartslogistikk alt som bedriften selv står for med hensyn til innkjøp, lager, håndtering, transport osv. Dette utføres da med bedriftens eget personale, egne bygninger, -biler, -lager osv.

2PL: Ekstern transporttilbyder. Inkluderer alt som har med selve transport fra A til B å gjøre, og service relatert til transporten.

3PL: En videreføring av 2PL, men som også inkluderer service relatert til annen godshåndtering slik som, lagring, ompakking, returbehandling etc.

4PL: Kompleks og integrert IT basert logistikk service som viderefører 3PL, men hvor også ytterligere funksjoner er «outsourcet» som eksempelvis logistikkledelse. I tillegg snakker vi også om «in house outsourcing», dvs. når funksjoner internt i bedriften blir overtatt av en ekstern tilbyder, men hvor den eksterne faktisk også har kontor/ person representert i bedriften. 4PL aktøren er en koordinator av en virksomhets logistikk (og IT) prosesser som krever høy grad av IT og logistikk kompetanse.

Hvor befinner Norge/Norden seg i dag ?

TietoEnators spørreundersøkelse tyder på at de fleste samarbeidsformer mellom transportører og industrien baseres på segmentet/ kategoriene 2PL, men flere og flere befinner seg i en versjon av 3PL og ytterligere flere vurderer 3PL som konsept. 4PL er for de fleste ganske nytt, og spesielt når vi spør logistikksjefene vurderes ikke dette som særlig aktuelt (!). Med den rette kompetansen og den riktige salgsinnsats er det TietoEnators oppfatning at det ligger et kortsiktig og realistisk markedspotensialet i ytterligere 3PL penetrering.

Når det gjelder 4PL er markedet straks mer usikkert, men potensialet desto mer interessant.

Et interessant spørsmål i denne sammenheng er om det er de tradisjonelle transportørene som kommer til å tilby 4PL løsninger, eller om dette vil tilbys av rene kompetansemiljøer som for eksempel konsulentselskaper. Enda mer sannsynlig er kanskje allianser mellom transportører og konsulenthus. TietoEnator ser frem til å være med i denne utviklingen.

Hvorfor har vi så ikke kommet lenger, og er det egentlig noen hensikt i å komme lenger?

Stikkordet vil være konkurransedyktighet og logistikktilbyderens evne til å gjøre «den spesielle» verdikjeden sterkere. Med det mener vi kvalitetsmessig bedre og/eller kostnads/investeringsmessig besparende.

I en generisk verdikjede som vist under vil den tradisjonelle transportør (2PL) være opptatt av å få transportert mest mulig mellom aktørene (volumfokus). Det enkelte ledd i verdikjeden vil på sin side være opptatt av å få ned «kostnaden» for hver transporterte enhet. Her er litt av sakens kjerne. Hva består enhetskostnaden av? De fleste transportkjøpere fokuserer helst på den eksterne kostnaden, dvs raten fra transportøren. Men vi vet alle at kostnadsbildet ikke er komplett før vi også tar med kostnader som: Intern administrasjon, avvikskostnader, årlige forhandlinger osv, osv. Problemet med disse kostnadene er at disse ikke er like enkle å kvantifisere. Konsekvensen er at de ofte glemmes eller utelates. Leverandøren av 3PL og ikke minst 4PL må fokusere på totalkostnadene.

I det øyeblikket det enkelte ledd/aktør i verdikjeden blir oppmerksom på at en eller flere tjenester kan kjøpes billigere og bedre et annet sted, eller kapasiteten ikke er stor nok internt - så vil aktøren vurdere en ekstern tilbyder - 3PL/4PL.

For at en kunde seriøst skal vurdere å «outsource» deler av sin virksomhet vil de vite med sikkerhet at tjenesten blir ivaretatt som forventet - les kvalitet og kostnad. Fra logistikktilbyderens side vil det være helt avgjørende at de på forhånd har investert i sin egen infrastruktur innenfor personell, driftsenheter og IT.

Som vi vil se av undersøkelsen under har nok logistikkleverandørene fortsatt et stykke igjen og da spesielt innenfor «kommuniserbare» IT systemer som gir mulighet for styring, oppfølging og kontroll både internt og hos logistikkjøperen.

TietoEnators kundeundersøkelse

For å få svar på både forventninger og krav til transportører/logistikktilbyderne har TietoEnator gjennomført dybdeintervjuer med et utvalg av store transportkjøpere i Norge, Finland og Sverige. Hensikten med undersøkelsen er å få etablert en forståelse for kundens forventninger til transportbransjen. De største utfordringene for transportbransjen ifølge TietoEnators undersøkelse er:

Å trekke noen entydig konklusjon fra undersøkelsen er vanskelig blant annet fordi deltagerne i spørreundersøkelsen har relasjoner mot ulike aktører i transportbransjen. Å transportere er i sin basis å flytte en gjenstand fra et sted til et annet, gjerne mellom to forskjellige aktører. Det er transportørens oppgave å flytte både gjenstanden og informasjonen. Dette er krevende blant annet fordi gjenstanden er i bevegelse over relativt store avstander. I neste artikkel skal vi diskutere ulike løsninger for å bidra i denne prosessen.

Oppsummering

I denne artikkelen har vi laget et skille mellom intern og ekstern logistikk. Videre har vi kort beskrevet de forskjellige segmenteringene fra 1PL-4PL for å differensiere mellom de rene transporttilbyderne og logistikk tilbyderne. Avslutningsvis beskrev vi resultatet fra kundeundersøkelsen som er laget på et nordisk nivå.

Del to av artikkelen publiseres i neste utgave, og tar for seg hvordan transportbransjen/logistikktilbyderne sammen kan nyttiggjøre seg teknologien for å utnytte kapasiteten og ressursene i kjeden for derigjennom å styrke alle aktører i verdikjeden.

-------------

Om artikkelforfatterne

Lasse Berg er sjefskonsulent i TietoEnator Consulting AS innen forretningsutvikling, logistikk og innkjøp. Han har bred industriell erfaring og har ledet sentrale prosjekter både som ansatt, og som konsulent.

e-post:lasse.berg@tietoenator.com

Ole Christian Remen er seniorrådgiver i TietoEnator Consulting AS innen logistikk og innkjøp. Han er utdannet diplomøkonom med spesialisering innen logistikk. De siste 10 årene har han arbeidet i forskjellige virksomheter med logistikk/innkjøp som fagfelt, bl.a. som logistikksjef i større norske virksomheter.

e-post:ole-christian.remen@tietoenator.com

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!