Effektiv renovasjon:

En stor logistisk utfordring

Renovasjonsetaten er Oslo kommunes forvaltningsorgan for avfallshåndtering. Renovasjonen i Oslo med ca. 130.000 tømminger av oppsamlingsenheter ukentlig, utgjør samlet en stor logistisk utfordring. Gjennom prosessene innsamling av avfall, sortering av ulike fraksjoner, behandling og videreforedling av avfallet er det komplekse avfallsstrømmer som skal planlegges, kontrolleres og styres.

Tor Magne Ask

Renovasjonsetaten har «outsourcet» eller med offentlig sektors terminologi «konkurranseutsatt» innsamlingen av avfallet. Erfaringene med konkurranseutsatt innsamling er overveiende god hos Renovasjonsetaten. Med 8 års erfaring med konkurranseutsetting er etaten nå i gang med forberedelser til nye anbudsrunder på innsamling av avfall. I den forbindelse har man startet og vil fortsette prosessen med å utvikle helhetlige løsninger sammen med aktørene i avfallskjeden.

Avfallsflyten i Oslo er omfattende. For avfallet som ikke direkte blir resirkulert, er endestasjonen etatens to avfallsenergiverk på Brobekk og Klemetsrud eller avfallsdeponiet på Grønmo. Alt restavfall som ikke blir kildesortert, går til etatens to avfallsenergiverk (forbrenning med energigjenvinning) som leverer energi i form av fjernvarme og strøm tilsvarende energibehovet til 10 % av husstandene i Oslo.

Renovasjon bygger på helhetlige løsninger

I gjeldende Avfallsplan for Oslo har kommunen lagt til grunn at det må utvikles kostnadseffektive helhetsløsinger som sikrer god helse- og miljøstandard til lavest mulige kostnader for både kommunen, den enkelte abonnent og samfunnet for øvrig.

Ut fra ovennevnte er det nærliggende å forutsette at dette krever en effektiv avfallskjede bestående av:

Dette er grunnleggende kriterier innen moderne logistikk. Fokusering på kunderelaterte aktiviteter og totaløkonomiske løsninger er relativ ny terminologi innen offentlig sektor.

Nye holdninger - omstilling

Prosessen med fokusering på helhetlige avfallskjeder er i gang i Renovasjonsetaten. Den arbeider nå aktivt med begreper som:

I tråd med retningslinjer fra Oslo kommune arbeider Renovasjonsetaten aktivt med holdningsendringer hvor det fokuseres på kundebegrepet. Etaten har og vil utarbeide konkrete serviceerklæringer for alle aktørene i avfallskjeden. Serviceerklæringen er et uttrykk for «sannhetens øyeblikk» som kunden opplever. Målsettingen er klar: Opplevelsen for kunden skal være i samsvar med eller bedre enn forventningen.

Innsamlingssystem

Lovpålagt renovasjon i Oslo skjer gjennom et omfattende innsamlingssystem hvor etaten daglig benytter 75-80 lag/biler pr. dag. Innsamlingshyppighet varierer fra 6 ukentlige tømminger av restavfall i bykjernen til en gang månedlig for papirinnsamling i boligstrøk.

All innsamling skjer med innleid utstyr og bemanning. I dag er det etablert separate innsamlingsruter for henholdsvis restavfall, papir, glass, returpunkt, privet, spesialavfall og smitte/risikoavfall.

Renovatøren er etatens direkte kontakt med kunden

Renovatørene er daglig i kontakt med kundene. Selv om etaten har konkurranseutsatt innsamlingen, er Renovasjonsetaten ansvarlig for forvaltningen av den lovpålagte renovasjonen. Forskrifter og regler gir transportselskapene klare retningslinjer for hvordan innsamlingen skal skje, f.eks. godkjenning av standplasser, plassering av beholdere m.m.

Renovasjonsetaten og transportselskapene er avhengige av et nært og konstruktivt samarbeid. Daglige rutiner og arbeidsmetodikker må ha utgangspunkt i en omforent forståelse for hverdagens krav og utfordringer. Det må legges til rette for praktiske og smidige løsninger som kan tilpasses de endringer som er påkrevet for å få avviklet en effektiv daglig renovasjon. Det er som kjent behov for kontinuerlige endringer i etablerte ruter og rutiner pga. stengte gater, snøbrøyting ol. i hovedstaden.

Standardisering og forenklinger

Renovasjonsetaten arbeider aktivt med sortimentsutvikling. I dag opererer man med ca. 50 ulike oppsamlingsenheter. I Oslo benyttes i hovedsak plastbeholdere med hjul. Etaten har skiftet ut sekkestativer der det er hensiktsmessig. Bakgrunnen for utskiftningen var bedring av arbeidsmiljøet for renovatørene.

Etaten benytter dessuten ulike stålcontainere (varierende volum mellom 2 til 8 kbm) for innsamling hos større kunder som f.eks. borettslag. Det arbeides for å få frem gode løsninger som er hensiktsmessige for alle aktørene i kjeden. Standardisering av utstyrsløsninger er en viktig forutsetning for effektiv innsamling. Dette arbeidet vil fortsette i nært samarbeid med transportselskapene.

Etaten er igang med å implementere nye IKT-systemer for å bedre informasjonsflyten knyttet til renovasjonen. I denne forbindelse vurderes innføring av et nytt tømmeregistreringssystem som vil kunne bidra til en enklere planlegging, styring og kontroll av innsamlingen. I dette arbeidet vil transportselskapene få direkte tilgang til etatens IKT-løsninger.

Samarbeid med og utvikling av leverandørmarkedet

- Som en konsekvens av at transportselskapene i dag utfører innsamlingen av avfallet, må samarbeidet mellom etaten og selskapene utvikles og styrkes. Forenklinger og samhandling er to nøkkelord i dette samarbeidet. Som premissgiver for renovasjonen må vi ta mer aktiv del i de signaler og ideer som transportbransjen og kundene har til forbedringer av dagens innsamling. Vi må sammen med våre samarbeidspartnere utvikle enda bedre og mer effektive løsninger i fremtiden, samtidig som vi skal ivareta forvaltningsrollen av lovpålagt renovasjon, uttaler direktør Lasse Ramdahl i Renovasjonsetaten. Han opplyser at etaten ønsker å samarbeide konstruktivt med transportselskapene for finne løsninger som kan skape «vinn-vinn situasjoner».

- Vi må sammen analysere og vurdere forslag til forbedringer. Samtidig må alle aktørene i avfallskjeden bidra aktivt for å oppfylle våre serviceerklæringer overfor våre kunder, sier Ramdahl, som legger til at de i forbindelse med kommende anbudsrunder vil oppfordre etablerte og nye aktører til å delta.

- Entreprisene vil være av forskjellig størrelse og med varighet på 4-7 år. Anbudsprosessen vil foregå i løpet av inneværende år og 2002. Igangsetting av nye entrepriser vil skje første halvår 2003. Slik vi vurderer situasjonen, burde forholdene ligge godt til rette for aktører som vil satse på de utfordringer renovasjonen i Oslo innebærer, avslutter Ramdahl.

En «Oslo-families» (kjernefamilie på fire personer) årlige avfallsmengde består av:

Artikkelforfatter Tor Magne Ask er sivilingeniør (MSc) i Industriell Økonomi fra Tekniska Högskolan i Linköping med spesialisering innen produksjonsplanlegging og -styring, samt MA/transportsystemer. Han har 18 års erfaring fra næringslivet. 12 år som bedriftsrådgiver innen logistikk for skandinaviske bedrifter, samt vært logistikkdirektør i handelsbedriften Norsk Stål AS i perioden 1993-99. Han er i dag daglig leder i bedriftsrådgivningsselskapet ASK Consulting as. Selskapet yter uavhengig bistand innen bedriftsrådgivning og kompetanseutvikling i moderne logistikk for næringslivet og offentlig sektor. Selskapet har det siste året bistått Oslo kommune Renovasjonsetaten med rådgivning innen moderne logistikk.

E-post:, telefon 67 55 91 00, faks 67 55 91 01tma@askconsulting.no

Internett:  www.askconsulting.no

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!