TakeCargo AS:

Vinn-vinn løsning for transportbransjen

TakeCargo er en brukerstyrt transportportal, som i hovedsak eies av større norske transportkjøpere. Deltagerne har erfart at kommunikasjon via portalen gir store besparelser i form av et fleksibelt system som gir en effektiviseringsgevinst i hverdagen.

TakeCargoprosjektet startet opp høsten 2000. Da samlet seks store transportkjøpere seg sammen med Entra Data AS for å starte det omfattende arbeidet, som hadde som misjon å effektivisere hverdagen til transportkjøperne.

- Deltagerne hadde selv vært på utkikk i markedet etter ulike løsninger, men det fantes ingen som tilfredsstilte transportkjøpernes egne krav og behov. Som konsekvens av dette utformet transportkjøperne en kravspesifikasjon. Grunnlaget for TakeCargo var et faktum, og selskapet består i dag av 22 store transportkjøpere med ca 2.5 milliarder kroner pr. år i transportkjøp, opplyser administrerende direktør Kristian Klaastad (bildet).

Brukerstyrt og brukereid portal

I USA har det vist seg at portaler som er brukerstyrte ofte har hatt suksess, mens portaler som kun styres av eksterne profittinteresser ofte har fått betydelige problemer, og blitt for dyre for brukerne.

TakeCargo er den eneste transportportalen i Norge som er brukerstyrt, og i følge Klaastad kommer dette både transportører og transportkjøpere til gode. Portalen bidrar til å sikre effektiv og kostnadsreduserende transportavvikling, hvilket er i de deltagende selskapers interesse. Dagens deltagerliste og den interessen andre større transportkjøpere nå viser, tilsier at det vil bli formidlet mye frakt via TakeCargo. Dermed blir det stor verdi knyttet til bruken. TakeCargo er i dag et eget aksjeselskap, der aksjemajoriteten ligger hos transportkjøperne. Som nevnt har transportkjøperne selv definert kravene til systemet. Brukerne vurderer i fellesskap hvilke fremtidige behov portalen skal dekke og fastsetter kravene til videreutviklingen av portalen.

Web eller Integrert løsning?

Felles for samtlige av dagens deltakere er at den største delen av deres transportkjøp er bundet opp i faste langsiktige avtaler med hovedtransportører. Dette akter ikke deltagerne å endre.

- De ser betydelige fordeler i denne typen avtaler. Samtidig ser de fordeler av å ha mulighet til enkelt og raskt å forespørre en større gruppe forhåndsdefinerte transportører ved «spotkjøp». De ser det også som nyttig å ha etablert et alternativ til en dedikert EDI løsning (som mange benytter i dag), sier Klaastad, og legger til at TakeCargo gjør det enkelt å skifte fra en transportør til en annen ved eventuell endring av hovedtransportør og fortsatt benytte det samme bestillingssystemet som tidligere.

Noen ønsker å benytte portalen som et supplement til dagens løsning mot de transportørene man ikke har etablert EDI-løsning mot. Andre ønsker å gå helt over til TakeCargo når dette også kobles mot øvrige systemer. Noen har allerede gått helt over til å bruke systemet i sin daglige kommunikasjon mot hovedtransportøren. Både tranportører og transportkjøpere som ønsker å integrere seg mot transportportalen har anledning til å benytte eksisterende EDI-format dersom dette er ønskelig. De fleste ser store fremtidige besparingsmuligheter ved kobling av portalen opp mot egne bakenforliggende systemer. Dette muliggjør direkte registrering og direkte fakturering via portalen.

Den ene måten å bruke TakeCargo på er som en frittstående web-løsning der man logger seg inn med brukernavn og passord, kommer inn på sitt eget «TakeCargo intranett», og utfører alt arbeid via nettet manuelt. Alternativ to er en integrert løsning, der man integrerer eget ERP-system opp mot TakeCargo, hvilket gir en betydelig effektiviseringsgevinst, siden man bl.a unngår gjentagende manuelle operasjoner.

- Via TakeCargo får man et enhetlig grensesnitt for kommunikasjon mellom transportører og transportkjøpere. Velger man en integrert løsning, vil man få en fullverdig EDI-forbindelse mot portalen og sine transportører om ønskelig. Problemet for mange transportkjøpere i dag er at man benytter ett system og èn integrasjon for hver transportør man ønsker å kommunisere over EDI med. Dette er svært kostbart og tungvint å vedlikeholde, mener Klaastad.

I motsetning til at hver enkelt deltager må bruke egne ressurser og kostnader for videreutvikling av disse løsningene deler TakeCargo som selskap kostnadene mellom eierne. Her ligger det store besparelser.

Oppdrag, Anbud eller Auksjon?

Uavhengig av om man velger å benytte seg av weben eller en integrert løsning, kan TakeCargo brukes på tre måter: (1) Transportkjøper gir et oppdrag til en spesifikk transportør. Takecargo blir således en booking-sentral mot de faste transportørene. (2) Samtidig kan man forhåndsdefinere grupper av transportører. En gruppe kan f.eks. være faste transportører som man vet leverer den kvalitet og service som man forlanger, og sende et Anbud til disse. (3) Den tredje muligheten er å gå ut på det åpne «spot- markedet» og handle transport via Auksjon. Denne unike fleksibiliteten gjør TakeCargo til et kraftig system for formidling av transport.

Unikt forum innen logistikkbransjen

Deltagerne i TakeCargo´s prosjektmøter er logistikkansvarlige i medlemmenes virksomheter og representanter fra utviklingsteamet fra Entra Data og ErgoGroup. De transportansvarlige er personer med omfattende ansvar og lang erfaring innen logistikkbransjen.

- Deltagerne har hatt stor nytte av drøfting av felles problemstillinger vedrørende transportspørsmål i det forumet som her er etablert. At så mange store aktører nå aktivt samles for å diskutere muligheter for effektivisering av transportbransjen, mener Klaastad gjør TakeCargo til et unikt forum.

Elementer som gir kostnadsreduksjon

Bedre utnyttelse av kapasiteten. Dette gir transportørene mulighet til å redusere prisene på sikt, uten å «miste» marginene. Omtrent halvparten av transportkapasiteten utnyttes ikke i dag. En effektivt fungerende informasjonskanal vil raskt og enkelt kunne gi oversikt over tilgjengelig tilbud og gi en bedre utnyttelse av vognparken. Potensialet her er stort. Transportørene vil kunne benytte portalen til å sørge for samlasting og returfrakt. Dette mener TakeCargomedlemmene på sikt bør komme transportkjøperne til gode i form av reduserte priser.

Lavere administrasjonskostnader. Fordelene som ligger i EDI blir ikke som i dag, tilgjengelig bare mot en eller noen få hovedsamarbeidspartnere, men mot samtlige transportører. Transportkjøpere og transportører som ikke har EDI løsning i dag vil i følge selskapet umiddelbart oppnå en stor fordel ved å ta systemet i bruk. Dette bekreftes av de som nå har tatt systemet i praktisk bruk. De fleste deltagerne vil etter hvert velge en integrert løsning mot TakeCargo. Store besparelser oppnås blant annet fordi transportører og transportkjøpere kun integrerer seg èn gang inn mot TakeCargo, og får således tilgang til hele markedet gjennom sine egne systemer. Felles grensesnitt mot Internett gjør at en transportkjøper kan benytte det samme systemet mot ulike transportører og kostnaden ved å bytte fra en transportør til en annen blir, sammenlignet med dagens løsninger, særdeles lav. I forhold til eksisterende EDI-løsninger vil selv den initielle integrasjonkostnaden mot TakeCargo være meget lav.

Kosteffektiv løsning. Den nåværende sammenslutningen av deltagere i TakeCargo og det faktum at stadig flere slutter seg til, resulterer i en kosteffektiv løsning. Den enkelte deltager får tilgang til en omfattende løsning og en videreutvikling av denne for en forholdsvis lav kostnad.

Mulighet for systemintegrasjon og direkte fakturering. TakeCargo kan nå gjennom sin samarbeidspartner ErgoConcept, tilby direkte fakturering av transportoppdrag gjennom TakeCargo. TakeCargos deltagere får generert fakturaer og meldinger i systemet til svært gunstige priser. Som et eksempel nevner Klaastad at flere fakturaer som genereres i dag gjennom deltagernes egne systemer har en kostnad på kr. 125. I TakeCargo vil kostnaden ved en faktura komme ned mot kr.1,20! Kostnadene styres av det totale transaksjonsvolumet i portalen. Dette prinsippet likestiller store og små aktører. Systemet gir også mulighet for at mange oppdrag kan faktureres i en samlefaktura.

TakeCargo blir altså ikke en «stand alone shopping site» som de andre portalene, men et system integrert med deltagernes systemer og som utvikles på brukernes premisser. Gjennom en integrasjon fremkommer de store fordelene for flere av deltagerne med registrering bare ett sted, direkte fakturering etc.

Felles løsning til felles beste. Samtlige aktører i transportbransjen vil tjene på at det blir en felles markedsplass for formidling av transport i Norge, og at utviklingen av denne styres av bransjens interesser.

- Dette gir store muligheter for effektivisering, lavere administrasjonskostnader, utvidet samarbeid, standardisering, mindre tomkjøring, bedre miljø osv, avslutter Klaastad.

Se   for nærmere informasjon.www.takecargo.no

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!