TF-direktør Jan-Terje Mentzoni:

Oppfyll Sem-erklæringen!

- Regjeringen er for defensiv og har ingen klar plan for utvikling av norsk infrastruktur. Innstillingen til Norsk Transportplan ga klare positive signaler. Den er imidlertid ikke fulgt opp med konkrete politiske handlinger og dermed bryter man blant annet med Sem-erklæringen som helt konkret sier at man skulle øke regjeringen Stoltenbergs satsing på veiutbygging med 600 millioner kroner i inneværende Stortingsperiode. Det har kommet 50 millioner så langt. Vi har liten tro på at man i den resterende delen av perioden vil komme med vesentlige økninger, og på den måten ta igjen det gapet vi nå ser.

Christian Ryg

Jan-Terje Mentzoni er som ny administrerende direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon helt på linje med sine forgjengere. Han ser ikke behov for noen stor endring i TFs virksomhet eller arbeidsmetoder. Det som har fungert godt hittil, skal fortsette. Samtidig må man være åpen for endringer og tilpasninger, og finne nye innfallsvinkler. Men hovedpilarene i arbeidet vis-à-vis myndigheter må stå fast.

- Vi må hele tiden basere vår virksomhet og påvirkning av politiske myndigheter på solid utredningsarbeid og saklig og nøktern argumentasjon, ikke på billige poenger og populistiske utspill. En slik kursendring ville bare bryte ned den tilliten og respekten som er opparbeidet gjennom alle år siden 1959, sier han.

- TF gikk med saklig argumentasjon blant annet inn for en økning av totallengde for vogntog til 25,25 meter, slik som i Sverige og Finland. Det forslaget gikk ikke gjennom. Er ikke det eksempel på at man kan bomme også med saklig argumentasjon?

- Det kan man selvfølgelig si. Men vi kan ikke la ett slikt tapt slag endre vår holdning. Nå må vi arbeide desto hardere for å få bedret infrastrukturen, veiene i korridorene i Norge, slik at veitransporten kan ta unna voksende godsmengder med dagens vogntoglengde. Vi i TF kan mene at lengre vogntog ville vært en fordel. Når argumentasjonen vår ikke vinner fram, må vi se på alternativene. Dersom regjeringen fulgte opp sine egne løfter fra før valget, skulle veisektoren hatt 600 millioner kroner i økte bevilgninger over en fire års periode. Så langt har man altså kommet opp med en påplussing på 50 millioner, og TF har liten tro på at det gapet som har oppstått vil bli tettet i slutten av perioden.

Veier er viktigst

Mentzoni understreker at TF ikke er motstandere av noe transportmiddel, men først og fremst ser på hva som er økonomisk og rasjonelt best for næringslivet i Norge. Det er imidlertid ingen tvil om hvilket transportmiddel som er viktigst også for norsk næringsliv. Lastebiltransporten er og vil være, eneste alternativ for en rekke bedrifter, ikke minst i mange distrikter i innlandet. Et livskraftig næringsliv krever god infrastruktur og fullstendig fullførte korridorer.

- Vi ser alt for mange eksempler på at prosjekter settes i gang, men ikke fullføres. Dermed flytter vi bare flaskehalser og korker litt lenger, uten å fjerne dem. Det investeres etter TFs mening feil, når veier i utkantstrøk langs kysten prioriteres framfor de store korridorene i sentrale strøk og i områder uten jernbane eller mulighet for sjøtransport. Dessuten må korridorene til og fra Europa prioriteres høyt, for å overkomme avstandshandikappet for industri som er avhengig av eksport eller import.

Det er brukt av investeringsmidler til veisektoren for å omorganisere Vegdirektoratet, mener Mentzoni. At noen investeringer er plusset på til rassikring, betyr ingen økt satsing på infrastruktur i nasjonal sammenheng.

- Det kan være ulike oppfatninger av viktighet, og argumenter som baserer seg på lavere ulykkestall kommer kan hende bedre fram i debatten enn krav om bedre veier for å senke industriens kostnader og bedre framkommeligheten på veinettet. Det er mulig man må se andre argumenter som kan føre fram til samme resultat, sier han.

Samtidig må man stille krav om et avgiftsnivå som ikke setter oss i en vanskeligere situasjon vis-à-vis våre konkurrenter.

- Her er det mye å slåss for i framtiden, hevder han. - Sammenlignet med en rekke andre europeiske land har vi allerede i dag har vi et skyhøyt avgiftsnivå på diesel, og når EU skal normalisere avgiftsnivået - og eventuelt de baltiske land og Polen kommer med i et utvidet EU - vil vi komme enda dårligere ut.

Dette er et område der TF har sammenfallende interesser med flere andre organisasjoner som LTL og NLF. Mentzoni understreker at man har hatt og ønsker å ha et nært og godt samarbeid med disse organisasjonene også i framtiden. I enkelte saker kan interessene være forskjellige, men det er mer som samler enn det som skiller.

Fortsatt containere i Oslo

Etter at alle nye alternativer for ny containerhavn i Oslofjorden er lagt mer eller mindre døde, og Fiskeridepartementet nå arbeider for å finne fram til samarbeidsmodeller som havnene i regionen kan gå sammen om, er Mentzoni overbevist om at Oslo vil ha en containerhavn også etter 2011.

- Det må være mulig å utvikle «Fjordbyen», samtidig som vi tar inn og skiper ut containere over Oslo havn. Den største strømmen av gods skal faktisk nordover fra havna, og utbygging av andre havner lenger syd i fjorden vil føre til økt veitransport gjennom Osloområdet. Det kan ikke være hverken miljømessig eller økonomisk riktig, mener Mentzoni.

TF har lenge stått for at Oslo havn er et naturlig knutepunkt og må ha gode fasiliteter for å støtte næringslivet i regionen. Men et samarbeid med andre større havner kan avlaste trafikken og gi muligheter for alternativ utnyttelse av deler av havneområdet i Oslo. Denne saken blir for øvrig en viktig del av årets Transportbrukerkonferanse.

- Havnene i Oslofjorden bør fortsatt være i reell konkurranse med hverandre, for å sikre et riktig prisnivå og et bredt tilbud til brukerne, understreker Mentzoni. TF står fortsatt på hovedkonklusjonene i Østmo-utvalgets innstilling.

Havnene må også selv finne fram til en riktig samarbeidsform. Det nytter ikke å påtvinge transportbrukere og transportører en løsning man ikke finner hensiktsmessig. Som han uttrykker meget enkelt; alle må tjene penger på sin virksomhet over tid, ellers forsvinner bedriften.

Konferansens framtid

Hvordan skal TF utvikle Transportbrukerkonferansen? Direktør Mentzoni tror på en kraftig markedsføring, men ser heller ikke bort fra at TF vil splitte opp konferansen, for å skape flere og mer målrettede konferanser, slik man har gjort med havnekonferansen og nå sist luftfartskonferansen på Gardermoen i vår. Samtidig er en samlende konferanse med totale samferdselsspørsmål viktig.

- Det kan være aktuelt å markedsføre seg kraftigere overfor statlige, fylkeskommunale og kommunale etater. Der finnes mange som kan trenge større innsikt og forståelse for viktigheten av god infrastruktur, avslutter Jan-Terje Mentzoni.

---------------

Genuint interessert i transport og infrastruktur

Jan-Terje Mentzoni er født i 1959, samme året som Transportbrukernes Fellesorganisasjon ble stiftet. Han er utdannet sosialøkonom ved Universitet i Oslo i 1983, og har siden tatt en MBA på BI. Etter sosialøkonomutdannelsen arbeidet Mentzoni et par år i Direktoratet for Sjømenn, før han i 1985 kom til Samferdselsdepartementet i utredningsavdelingen. Her ble han til 1993, og arbeidet bl.a. med den nye hovedflyplassen. Deretter gikk han til Finansdepartementet, også her i utredningavdelingen. Mens han hadde permisjon for å gjennomføre sin MBA, tok han kontakt med TF for å undersøke mulighetene for en jobb der. Etter eget utsagn fordi han er genuint interessert i infrastruktur og transportspørsmål.

I 1999 ble han ansatt som assisterende direktør i TF, og overtok som adm. dir. etter at Olav Grimsbo sluttet i mai år.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!